Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.11.2005

Diaarinumero

740/81/2005

Osapuolet

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen / Finnairin Eläkesäätiö

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 21.10.2005 ilmoitettu järjestely, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”) on hankkinut Finnairin eläkesäätiön työntekijäin eläkelain (TEL) mukaisen eläkesäätiön vakuutuskannan (”Finnairin eläkesäätiö”).

Ilmarinen on 8.11.2005 ilmoittanut Kilpailuvirastolle peruuttavansa yrityskauppailmoituksen kohdassa 10 esittämänsä pyynnön tietyn sopimuksen hyväksymisestä yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ilmarinen on työeläkevakuutusyhtiö, jonka toiminta saa käsittää ainoastaan työntekijäin eläkelain ja yrittäjien eläkelain mukaisen vakuutusliikkeen harjoittamisen ja siihen suoranaisesti liittyvän jälleenvakuutustoiminnan. Ilmarisen konserniyrityksiä ovat Ilmarisen sijoitusvarallisuuteen kuuluvien kiinteistöosakeyhtiöiden lisäksi TietoIlmarinen Oy.

Finnairin Eläkesäätiön toimialana on Finnair Oyj:n ja eräiden muiden sen konserniyhtiöiden työnantajille kuuluvien sekä lakisääteisten että vapaaehtoisten eläkevastuiden hoito. Finnairin eläkesäätiön sääntöjen mukaan se toimii eläkesäätiölain 2 §:ssä mainittuna AB-yhteiseläkesäätiönä. Vakuutusvalvontavirasto on antanut suostumuksensa Finnairin Eläkesäätiön luovutukselle päätöksellään 15.6.2005 (Dnro 39/403/2004). Eläkevastuut ja sen katteena oleva sijoitusomaisuus on siirretty Ilmariselle. Järjestelyn seurauksena Finnairin eläkesäätiön toimialana on hoitaa ainoastaan kyseisten työnantajien vapaaehtoisia eläkevastuita (A-osasto).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ilmarisen kokonaisvakuutusmaksutulo vuonna 2004 oli noin 2,2 miljardia euroa ja Finnairin eläkesäätiön kannatusmaksut vuonna 2004 olivat noin 73 miljoonaa euroa. Molempien liikevaihto on kertynyt kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan. Koska Vakuutusvalvontavirasto ei ole pyytänyt järjestelystä lausuntoa Kilpailuvirastolta, yrityskauppa on tullut ilmoitettavaksi virastolle.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kaupan kilpailuvaikutusten tutkimiseksi arvioitavat relevantit tuotemarkkinat ovat työntekijäin eläkelain mukainen (TEL) vakuutustoiminta. Eläketurvakeskuksen tilaston[1] mukaan työeläkelaitosten TEL-vakuutusmaksutulot olivat yhteensä 7 423 miljoonaa euroa vuonna 2004. Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tilaston[2] mukaan työeläkevakuutusyhtiöiden (pl. Etera) vakuutusmaksutulo oli kokonaismarkkinasta 6,9 miljardia euroa ja Ilmarisen markkinaosuus tästä noin 32,1 %. Ilmoittajan mukaan Finnairin eläkesäätiön vakuutuskanta edustaa alle 1 % markkinasta. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kansalliset. Muita markkinoilla toimivia työeläkeyhtiöitä ovat muun muassa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 37,8 %:n markkinaosuudella sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on hankkinut Finnairin eläkesäätiön työntekijäin eläkelain (TEL) mukaisen eläkesäätiön vakuutuskannan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Eläketurvakeskus, Suunnittelu- ja laskentaosasto, 26.9.2005: A. Tilastotietoja työeläkelaitosten TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-toiminnasta vuonna 2004, http://www.etk.fi/Dynagen_attachments/Att24177/24177.pdf.

[2] Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto: Työeläkevakuutusyhtiöiden (pl. Etera) markkinaosuudet 2004, http://www.vakes.fi/SVK/suomi/kuvapaketit/el%E4kekuvat2004.pdf.