Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.9.2008

Diaarinumero

743/81/2008

Osapuolet

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy / Tapiolan Sokos-tavaratalon liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 1.9.2008 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa HOK-Elanto Liiketoiminta Oy (”HOK-Elanto Liiketoiminta”) hankkii Tapiolan Sokos-tavaratalon liiketoiminnan (”Tapiolan Sokos”) Tapiolan Sokos Oy:ltä, joka on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta osuuskunnan (”SOK”) omistama tytäryhtiö. Kysymyksessä on S-ryhmän sisäinen järjestely, jolla SOK luopuu viimeisestä omistamastaan Sokos-tavaratalosta. SOK on strategiansa mukaisesti myynyt 2000-luvulla Sokos-tavaratalojensa liiketoiminnan paikallisille alueosuuskaupoille.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

HOK-Elanto Liiketoiminta on Helsingin Osuuskauppa Elannon liiketoimintaa harjoittava ja kokonaisuudessaan omistama tytäryhtiö. Helsingin Osuuskauppa Elanto on S-ryhmän suurin yksittäinen alueosuuskauppa. Helsingin Osuuskauppa Elanto-konsernin (”HOK-Elanto-konserni”) omistuksessa on kaksi Sokos-tavarataloa, noin 140 muuta vähittäiskaupan yksikköä, 105 ravintolaa, 16 ABC-liikennemyymälää, 11 ABC-automaattiasemaa, viisi Emotion-kosmetiikkamyymälää, Backas Puutarhakeskus ja kahdeksan hautaustoimistoa. HOK-Elanto-konserni harjoittaa pääasiassa käyttötavaroiden ja päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa.

Tapiolan Sokoksen liiketoiminta muodostuu käyttötavaroiden vähittäiskaupasta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

HOK-Elanto Liiketoiminnan liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa ja Tapiolan Sokoksen noin [ ][1] miljoonaa euroa, ja ne kertyivät kokonaisuudessaan Suomesta. Tapiolan Sokoksen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 momentin mukaisesti HOK-Elanto-konsernin hankinnat SOK:lta nyt kyseessä olevaa hankintaa edeltävän kahden vuoden ajalta. Tapiolan Sokoksen kilpailuoikeudellinen liikevaihto on siten katsottava olevan noin [ ] miljoonaa euroa, ja koska tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan molemmat osapuolet toimivat käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla sekä hankintamarkkinoilla. Myytävät käyttötavarat ovat pääasiassa asumiseen, pukeutumiseen, hyvinvointiin ja vapaa-aikaan liittyviä. Käyttötavaroiden hankintamarkkinoilla toimivat kaikki näitä käyttötavaroita myyvät ketjut, tavaratalot ja yksityisliikkeet. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat käyttötavaroiden vähittäiskaupan osalta valtakunnalliset ja hankintatoiminnan osalta vähintään valtakunnalliset.

Ilmoittaja on toimittanut arvionsa vuoden 2007 markkinatiedoista käyttötavaroiden vähittäismyyntimarkkinoista. Ilmoittajan mukaan luotettavia markkinatietoja ei ole saatavilla hankintamarkkinoista, minkä vuoksi niitä on arvioitava vähittäismyyntimarkkinoiden kautta. Käyttötavaroiden vähittäismyyntimarkkinoiden myynnin arvo oli Suomessa [14–16] miljardia euroa ja HOK-Elanto-konsernin toimialueella[2] [3–5] miljardia euroa. HOK-Elanto Liiketoiminnan markkinaosuus oli Suomessa [alle 5] % ja sen toimialueella [5–10] %. Tapiolan Sokoksen markkinaosuus oli Suomessa [alle 5] % ja sen toimialueella [alle 5] %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa HOK-Elanto Liiketoiminta Oy hankkii Tapiolan Sokos-tavaratalon liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] HOK-Elanto-konserni määrittelee toimialueekseen niiden yhdeksän kunnan alueen, joilla sillä on toimintaa eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.