Sappi Finland I Oy / Kirkniemen voimalaitos

Päivämäärä

24.10.2012

Diaarinumero

745/14.00.10/2012

Osapuolet

Sappi Finland I Oy / Kirkniemen voimalaitos

Asiaselostus

Kilpailuvirastolle on 11.10.2012 ilmoitettu kilpailulain 4 luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Sappi Finland I Oy (”Sappi Finland”) hankkii Kirkniemen voimalaitoksen liiketoiminnan.

Sappi Finlandin toimialana on paperiteollisuus ja siihen liittyvä liiketoiminta. Yhtiö kuuluu globaalisti toimivaan ja Etelä-Afrikassa sekä New Yorkissa pörssilistattuun laajaan Sappi-konserniin, jonka emoyhtiö on Sappi Limited Etelä-Afrikassa. Sappi Finlandin ohella Suomessa toimii myös Sappi Operations. Yhtiöiden emoyhtiö on Sappi Papier Holdings GmbH Itävallasta. Kirkniemen voimalaitos käsittää kaksi Fortum Power and Heat Oy:n (”FPH”) Sappin Kirkniemen paperitehtaan alueella sijaitsevaa CHP-voimalaitosta. Kirkniemen voimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä Sappi Finland Operations’ille Kirkniemen paperitehtaalle Sappi Finlandin, Sappi Operations’in ja FPH:n välisten sopimusten perusteella. Sappin tarkoituksena on, että kaupan jälkeenkin Kirkniemen voimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä paperitehtaan tarpeisiin.

Ilmoittajan mukaan Sappi-konsernilla ei ole omaa lämmön tai sähkön tuotantoa Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Siten osapuolten liiketoiminnoissa ei ole päällekkäisyyttä. Ilmoittajan mukaan Sappi Operations tuottaa puunkuorta, jota Kirkniemen voimalaitoksessa käytetään yhtenä raaka-aineena. Sappin osuus puunkuoren tuotannosta Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan alle yksi prosentti. Kirkniemen voimalaitoksen tuottama lämpö (johon kuuluu höyry ja lämpö) on ilmoittajan mukaan käytetty ensisijaisesti Sappin Kirkniemen paperitehtaan tarpeisiin.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sappi Finland I Oy hankkii Kirkniemen voimalaitoksen liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Keijo Ranta, puhelin 029 505 3365, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.