Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.6.2005

Diaarinumero

749/81/2004

Osapuolet

Ravintoraisio Oy, Lännen Tehtaat Oyj / ZAO Skandinavskij Korm

Asian vireilletulo

Ravintoraisio Oy (”Ravintoraisio”) ja Lännen Tehtaat Oyj (”Lännen Tehtaat”) ovat 19.5.2005 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan Venäjälle perustettavassa ZAO Skandinavskij Korm -nimisessä yrityksessä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Raisio Oyj:n (”Raisio”) konsernirakenteen muodostavat liiketoiminta-alueet RavintoRaisio ja Life Sciences sekä tutkimus ja kehitys. Ravintoraisio tuottaa elin-tarvikkeita, rehuja ja maltaita sekä Suomen markkinoille että Itämeren alueelle. Raision rehuliiketoiminta kattaa naudan-, sian- ja siipikarjanrehut, poronrehut, turkisrehut ja kalanrehut. Ravintoraisiolla on myös öljynpuristamotoimintaa, joka tuottaa kasviöljyjä ja rehujen valkuaisraaka-aineena käytettäviä rypsi- ja soijarouheita. Liikevaihdosta elintarvikkeet muodostavat 48 % ja rehu ja mallas 40%.

Lännen Tehtaat Oyj on Helsingin pörssissä noteerattu elintarvikeyhtiö. Konserniin kuuluvat Elintarvikeryhmä ja Maatalousryhmä. Elintarvikeryhmään kuuluvat pakasteita, hilloja, marmeladeja ja kalajalosteita valmistava ja markkinoiva Apetit, Lännen Tehtaiden 51 %:sesti omistama tuore- ja pakastekalatuotteita valmistava ja markkinoiva Apetit Kala Oy sekä Lännen Sokeri. Maatalousryhmässä Suomen Rehu Oy tytäryhtiöineen (Lännen Rehu Oy, Hiven Oy, Mildola Oy, SIA Baltic Feed ja Rehu Eesti Oü) kehittää, valmistaa ja markkinoi rehuja ja rehuseoksia sekä ruokintaohjelmia. Ryhmään kuuluu lisäksi Avena Nordic Grain Oy, joka on kotimaiseen ja kansainväliseen vilja-, öljykasvi ja rehuraaka-ainekauppaan erikoistunut yritys. Mildola Oy tarjoaa asiakkailleen kasviöljyjä ja rehujen valkuaisraaka-aineena käytettäviä rypsi- ja soijapuristeita. Lännen Tehtaat -konsernin osakkuusyhtiö Movere Oy tarjoaa lähinnä omistajilleen muun muassa maatalouden logistisia palveluja. Konserni toimii Suomen lisäksi Ruotsissa sekä muualla Itämeren alueella. Suomen Rehu toimii lisäksi vähäisessä määrin myös Keski-Euroopassa.

Perustettavan yhteisyrityksen toimialana on harjoittaa rehujen valmistusta, myyntiä ja markkinointia Venäjällä, joko itse tai omistamansa yrityksen välityksellä. Ilmoittajien mukaan yhteisyrityksellä ei tule olemaan tuontia Suomeen eikä Suomessa toimivia tytäryhtiöitä, myyntikonttoreita tai muuta vastaavaa toimipaikkaa. [ ][1].

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Raisio Oyj:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 627 miljoonaa euroa ja Lännen Tehtaat -konsernin noin 474 miljoonaa euroa. Raisio Oyj:n liikevaihdosta vuonna 2004 noin [300–400] miljoonaa euroa kertyi Suomesta ja Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihdosta vastaavasti noin [300–400] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan relevantteina markkinoina voidaan pitää rehumarkkinoita, jotka jakautuvat alamarkkinoihin eläinryhmittäin. Kilpailuvirasto on aikaisemmin käsitellyt rehumarkkinoita mm. Lännen Tehtaat/Avena -päätöksessä[2] ja Itikka Osuuskunta, Lihakunta, Atria Oy/A-rehu -päätöksessä[3]. Lännen Tehtaat/Avena -päätöksessä Kilpailuvirasto tarkasteli kotoisia rehuja ja ostorehuja toisistaan erillisinä hyödykemarkkinoina. Edelleen päätöksessä virasto katsoi, että rehut tulee jakaa eläinryhmittäin ainakin täysrehuihin, tiivisteisiin ja puolitiivisteisiin. Kivennäisrehuja, lisäainevalmisteita ja terveysrehuja sekä komponentteja tulee viraston päätöksen mukaan tarkastella erikseen omina hyödykemarkkinoinaan.

Perustettavan yhteisyrityksen emoyhtiöillä on päällekkäistä toimintaa naudan-rehuissa, sianrehuissa, siipikarjanrehuissa, poronrehuissa ja turkiseläintenrehuissa sekä kivennäisrehuissa, lisäainevalmisteissa ja komponenteissa. Näiden lisäksi Lännen Tehtaat -konsernin yhtiöt valmistavat hevosrehuja ja Raisio kalanrehuja. Osapuolet ovat lisäksi antaneet ilmoituksessa tietoja rehujen valkuaisraaka-aineiden markkinoista, joita molemmat valmistavat. Osapuolilla on lisäksi päällekkäistä tai vertikaalisessa suhteessa olevaa toimintaa esim. elintarvikkeissa, viljakaupassa tai maatalouskuljetuksissa sekä kasviöljyissä.

Ilmoittajien mukaan teollisten rehujen markkinat (volyymit tonneissa) ja osapuolten vastaavat markkinaosuudet vuonna 2004 Suomessa olivat seuraavat:

Markkinoiden koko 2004 (tonnia) Ravintoraisio markkinaosuus (%) Lännen Tehtaat -konsernin markkinaosuus (%)
Naudanrehut 668 832 [30–40] [40–50]
Sianrehut 345 968 [30–40] [40–50]
Siipikarjanrehut 305 980 [40–50] [50–60]
Turkiseläinrehut (tuorerehu)[4] 400 000–500 000 [5–10] 0
Turkiseläinrehut (kuivarehu) 49 931 0 [40–50]
Hevosrehut 8 203 0 [70–80]
Poronrehut 12 338 [15–25] [60–70]
Lemmikkieläinrehut[5] 7 289 0 [10–20]
Kalanrehut 16 000 [45–55] 0
Kivennäisrehut 32 777 [25–35] [35–45]
Lisäainevalmisteet[6] (ml. terveysrehut) 7 000 [25–35] [60–70]
Naudanrehujen valkuaisraaka-aineet[7] [80 000–120 000] [0–10] [85–95]
Sian- ja siipikarjanrehujen valkuaisraaka-aineet[8] [20 000–40 000] [0–10] [55–65]

Ilmoittajien mukaan rehumarkkinat ovat Suomen laajuiset ja raaka-ainemarkkinat Suomea laajemmat. Kilpailuvirasto on Lännen Tehtaat/Avena -päätöksessä katsonut, että teollisten rehujen markkinat ovat Suomen laajuiset. Suomen Rehu/Mildola -päätöksessä[9] virasto on katsonut olevan viitteitä siitä, että naudanrehun valkuaisraaka-aineen sekä sian- ja siipikarjanrehujen valkuaisraaka-aineen relevantit maantieteelliset markkinat olisivat Suomea laajemmat. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita.

Ilmoittajien mukaan Ravintoraision ja Lännen Tehtaiden yhteistyö perustettavassa yhteisyrityksessä kohdistuu vain yhtiön Venäjällä harjoittamaan liiketoimintaan, eivätkä osapuolet tule harjoittamaan sellaista yhteistyötä ja/tai vaihtamaan sellaisia tietoja, joilla voisi olla vaikutusta osapuolten Suomessa harjoittamaan rehuliiketoimintaan.

Kilpailuviraston arvion mukaan tämä yrityskauppa ei merkittävästi muuta markkinatilannetta Suomessa, eikä keskittymä siten johda sellaiseen määräävään markkina-asemaan, joka lain tarkoittamalla tavalla merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten kommenteista ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ravintoraisio Oy ja Lännen Tehtaat Oyj hankkivat yhteisen määräysvallan Venäjälle perustettavassa ZAO Skandinavskij Korm -nimisessä yrityksessä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Kilpailuviraston päätös 4.10.2002, Dnro 389/81/02.

[3] Kilpailuviraston päätös 12.8.2004, Dnro 624/81/04.

[4] Ilmoittajien mukaan niin sanotut rehukeittiöt valmistavat muun muassa teurasjätteistä tuorerehua, joka kuljetetaan puurona tiloille. Raisio-konserniin kuuluva Monäs Feed valmistaa tällaista tuorerehua, kun taas Lännen Tehtaat -konserniin kuuluva Suomen Rehu valmistaa kuivarehuja, joita käytetään lähinnä tuorerehujen raaka-aineena rehukeittiöissä.

[5] Ainoastaan kotimainen valmistus.

[6] Poislukien säilöntäaineet.

[7] Kaupallinen markkina sisältäen rypsipuristeen ja -rouheen kotimaisen valmistuksen ja tuonnin sekä palmurouheen myynnin.

[8] Kaupallinen markkina sisältäen soija-puristeen ja -rouheen kotimaisen valmistuksen ja tuonnin.

[9] Kilpailuviraston päätös 2.5.2005, Dnro 199/81/05.