Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.8.2008

Diaarinumero

749/81/2008

Osapuolet

Masdar Energy Limited ja Avis Ventures Limited / Winwind Oy

Asian vireilletulo

Masdar Energy Limited (”Masdar Energy”) ja Avis Ventures Limited (”Avis”) ovat 26.8.2008 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa Winwind Oy (”Winwind”) siirtyy Avisin yksinomaisesta määräysvallasta Masdar Energyn ja Avisin yhteiseen määräysvaltaan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Masdar Energy on Yhdistyneiden Arabiemiraattien lakien alaisuudessa perustettu osakeyhtiö ja se on Mubadala Development Company PJSC:n (”Mubadala”) tytäryhtiö. Mubadala on abudhabilainen osakeyhtiö, joka tekee suoria pääomasijoituksia sekä perustaa uusia yrityksiä ja hankkii strategisia omistusosuuksia olemassa olevista yrityksistä eri puolilta maailmaa. Se tekee investointeja useille sektoreille, kuten energia- ja kiinteistösektoreille, julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuusjärjestelyihin sekä perusteollisuuteen ja -palveluihin. Suomesta Mubadalalle kertyy liikevaihtoa ainoastaan LeasePlan Corporation N.V:hen (”LeasePlan”) tekemänsä sijoituksen kautta. LeasePlan on leasingautojen hallinnointi- ja rahoitusyhtiö, joka lisäksi tarjoaa autojen lyhytaikaista vuokrausta ja rahoitusleasingia. Suomessa LeasePlan toimii nimellä LeasePlan Finland Oy.

Avis on mauritiuslainen osakeyhtiö, jossa lopullista määräysvaltaa käyttää Sterling Infotech Group (”SIG”). SIG on maailmanlaajuisesti toimiva monialayritys, jolla on osakkuuksia useilla eri liiketoimintasektoreilla, kuten viestintä-, media-, uusiutuva energia-, kiinteistö-, maatalous- sekä ravinto- ja hyvinvointisektoreilla. SIG:llä ei ole määräysvaltaa missään muussa Suomessa toimivassa yrityksessä kuin Winwindissä.

Winwind kehittää ja valmistaa vaativiin olosuhteisiin suunniteltuja yhden ja kolmen megawatin tuulivoimaloita. Sillä on tytäryhtiöitä Portugalissa, Virossa, Kiinassa ja Intiassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Mubadalan yritysryhmän yhteenlaskettu maailmalaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli [yli 2][1] miljardia euroa, josta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. SIG yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli [150–300] miljoonaa euroa, josta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan Winwind toimii tuulivoimaloiden maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ilmoittajien mukaan yhdelläkään Mubadalan tai SIG:n yritysryhmiin kuuluvilla yrityksillä ei ole horisontaalisia tai vertikaalisia yhteyksiä Winwindin toimintojen kanssa. Ilmoittajien mukaan tuulivoimalamarkkinoille vuonna 2007 asennetun kapasiteetin määrä oli maailmanlaajuisesti noin 20 000 MW ja Suomessa noin 24 MW. Ilmoittajien mukaan Winwindin markkinaosuus oli vuonna 2007 maailmanlaajuisesti [0–5] %[2] ja Suomessa [20–30] %[3].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Winwind Oy siirtyy Avis Ventures Limited:n yksinomaisesta määräysvallasta Masdar Energy Limited:n ja Avis Ventures Limited:n yhteiseen määräysvaltaan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ilmoittajien markkinaosuusarvio perustuu VTT:n mittaamaan Winwindin vuoden 2007 loppuun mennessä käyttöön ottamien tuulivoimaloiden tuottaman tehon suhteeseen kaikkien maailmassa vuoden 2007 loppuun mennessä käyttöönotettujen tuulivoimaloiden tuottamaan tehoon.

[3] Ilmoittajien markkinaosuusarvio perustuu VTT:n mittaamaan Winwindin vuoden 2007 loppuun mennessä käyttöön ottamien tuulivoimaloiden tuottaman tehon suhteeseen kaikkien Suomessa vuoden 2007 loppuun mennessä käyttöönotettujen tuulivoimaloiden tuottamaan tehoon.