Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.9.2003

Diaarinumero

754/81/2003

Osapuolet

Getinge AB / Siemensin Life Support Systems -liiketoimintayksikön osakekanta ja varat

Asian vireilletulo

Getinge AB (Getinge) on 4.9.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Siemensin Life Support Systems -liiketoimintayksikön osakekannan ja varat (LSS). Järjestely liittyy Euroopan komission 30.4.2003 antamaan yrityskauppapäätökseen COMP/M.2861 Siemens/Drägerwerk/JV, jossa komissio asetti kaupan hyväksymisen ehdoksi mm. sen, että Siemens myy anestesialaite- ja hengityskoneliiketoimintansa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Getinge on ruotsalainen pörssiyhtiö, jonka liiketoiminnan kolme ydinaluetta ovat infektioidentorjunta, pitkäaikaishoito ja kirurgiset järjestelmät. Getingen suomalainen tytäryhtiö Getinge Finland Oy toimii infektioidentorjunnan alalla.

Monialayritys Siemens AG:n LSS -liiketoimintayksikkö myy ja valmistaa anestesiakoneita, ventilaattoreita ja niihin liittyviä komponentteja. LSS:n muodostavat ruotsalainen ServoCare Systems AB, italialainen SBA Life Supporting Systems S.p.A. ja LSS:n liiketoimintaan liittyvät varat yli 40 maassa. LSS:llä ei ole Suomessa tytäryhtiötä, mutta Suomessa toimii ServoCare Systems AB:n palveluksessa LSS:n tuotteiden markkinointia hoitava myynti-insinööri (Business Manager) ja asennus-, ylläpito- ja huoltopalveluja tarjoava palveluinsinööri (Technical Manager).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Getingen maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 941 miljoonaa euroa. LSS:n maailmanlaajuinen liikevaihto on noin [alle 250][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on viitannut markkinamäärittelyn osalta yllä mainittuun komission päätökseen. Päätöksen mukaan anestesiakoneet ja ventilaattorit muodostavat erilliset tuotemarkkinat. Komissio katsoi relevantit maantieteelliset markkinat kansallisiksi. LSS toimii molemmilla tuotemarkkinoilla, mutta Getingellä ei ole toimintaa kummallakaan markkinalla. Getinge laajentaa yrityskaupalla kirurgisten järjestelmien tuotevalikoimaansa lisäämällä ventilaattorit ja anestesiakoneet olemassa olevaan tuotevalikoimaansa johon kuuluvat mm. leikkauspöydät, leikkausvalaisinjärjestelmät ja kattokeskukset.

Anestesiakone antaa potilaalle nukutuskaasuja ja happea ja kontrolloi nukutustapahtumaa. Anestesiakoneita käytetään ainoastaan kirurgisissa toimenpiteissä leikkaussalissa, ei teho-osastolla. LSS:n markkinaosuus anestesiakoneiden myynnissä Suomessa on [alle 5] %. LSS:n kilpailijoita Suomen markkinoilla ovat Instrumentarium Oyj ja Drägerwerk AG.

Ventilaattorit tukevat potilaan hengitystä tai korvaavat sen kokonaan toimittamalla potilaalle ilman ja hapen sekoitusta. Ventilaattorit koostuvat ventilaattoreista, happimittareista, hengityksen valvontayksiköistä ja toiminnallisista lisälaitteista. Ventilaattoreita ei yleensä käytetä kirurgiassa, vaan tehohoidossa, esimerkiksi ensiavussa tai loukkaantuneiden sekä kriittisesti sairastuneiden potilaiden siirtämisen aikana. LSS:n markkinaosuus ventilaattorien myynnissä Suomessa on [alle 45] %. LSS:n kilpailijoita Suomen markkinoilla ovat Drägerwerk AG, Viasys Oy, Tyco Healthcare Finland Oy ja Hamilton Medical AG.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa. Osapuolet eivät toimi samoilla markkinoilla Suomessa, eikä osapuolten välillä ole ilmoittajan mukaan vertikaalisia yhteyksiä. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Getinge AB hankkii Siemensin Life Support Systems -liiketoimintayksikön osakekannan ja varat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.