Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.9.2003

Diaarinumero

756/81/03

Osapuolet

Le Menu Holding Oy / Noiron liiketoiminta

Asian vireilletulo

Le Menu Holding Oy (jäljempänä Le Menu) on 4.9.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Noiron liiketoiminnan (jäljempänä Noiro). Osana yritysjärjestelyä Le Menu hankkii myös Alnitak Oy:n, Karkone Oy:n sekä Noiro Polska Sp. Z.o.o:n osakekannat. Le Menu on perustettu kyseessä olevan yritysjärjestelyn yhteydessä ja siinä käyttää määräysvaltaa CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) hallinnoimat/neuvomat rahastot.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

CapMan on pohjoismainen pääomasijoittaja, joka on erikoistunut keskisuuriin yritysjärjestelyihin (buyout) eri teollisuuden aloilla, teknologiasijoituksiin tietotekniikka- ja telekommunikaatioaloilla sekä sijoituksiin life science (terveydenhuollon) -toimialalla. Le Menun toimialana on itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta harjoittaa pesuaineiden maahantuontia ja markkinointia ja sen nimi tullaan myöhemmin muuttamaan Noiro Oy:ksi.

Noiro kehittää, valmistaa ja markkinoi kosmetiikka- ja kampaamotuotteita, henkilökohtaisen hygienian päivittäistuotteita sekä suurtalouksien hygieniatuotteita. Noiron tuotemerkkejä ovat ihonhoito- ja kosmetiikkasarja Lumene, päivittäiseen hygieniaan tarkoitettu tuotesarja Herbina, selektiivisen kosmetiikan sarja Nanoel ja kampaamotuotesarja Cutrin. Farmos-ryhmässään Noiro kehittää, valmistaa ja markkinoi pesu-, puhdistus- ja desinfiointiaineita sekä teollisuuskemikaaleja ammattikäyttöön teollisuudelle ja laitoksille. Kyseiseen tuoteryhmään kuuluu myös sairaalahygienian tuoteperhe Erisan. Karkone Oy harjoittaa kiinteistöjen, teollisuuden ja ulkoalueiden tekniseen puhtaanapitoon käytettävien koneiden ja konejärjestelmien markkinointia, niihin liittyvää ylläpitopalvelua sekä teknistä puhtaanapitoa ja ympäristöasioita edistäviä asiantuntijapalveluita. Alnitak Oy on ilmoittajan mukaan holding-yhtiö, joka ei viimeksi päättyneen tilikauden aikana ole harjoittanut liiketoimintaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapManin -yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2001 oli [1–2][1] miljardia euroa ja kaupan kohteen Noiron liikevaihto vuodelta 2002 noin 135 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan CapManin yritysryhmään kuuluvat kohdeyritykset eivät toimi Noiron kanssa samoilla markkinoilla Suomessa. Ilmoittajan mukaan Noiron harjoittama liiketoiminta voidaan jakaa kosmetiikka- ja kampaamotuotteiden markkinoihin, päivittäishygieniatuotteiden markkinoihin sekä laitos- ja teollisuushygieniatuotteiden markkinoihin. Yrityskaupan osapuolten mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomen markkinoita laajemmat, ilmoitusvelvollisen näkemyksen mukaan jopa maailmanlaajuiset. Ilmoittajan mukaan Noiron markkinaosuus Suomessa kaikilla edellä mainituilla markkinasegmenteillä on alle 35 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Le Menu Holding Oy hankkii Noiron liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kodissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.