Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.3.2004

Diaarinumero

76/81/2004

Osapuolet

Nokia R&d (U.K.) Limited / Symbian Limited

Asian vireilletulo

Nokia R&D (U.K.) Limited (jäljempänä Nokia R&D) on 9.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Symbian Limitedissä (jäljempänä Symbian).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Nokia R&D on Nokia-konsernin 100 %:sesti omistama tytäryritys. Se toimii pääasiassa holding-yhtiönä, joka omistaa Symbianin osakkeet. Nokia-konserni toimii maailmanlaajuisesti telekommunikaatioalalla. Sen liiketoiminnot jakaantuvat seuraaviin neljään liiketoimintayksikköön: Mobile Phones, Multimedia, Enterprise Solutions ja Networks.

Symbian perustettiin itsenäisenä yhtiönä vuonna 1998. EU:n komissio hyväksyi järjestelyn 11.8.1998.[1] Yhtiön toimialana on tuottaa avoimia käyttöjärjestelmiä langattomia laitteita, kuten esimerkiksi matkapuhelimia, kommunikaattoreita ja kämmenmikroja varten. Symbianin toiminta-ajatuksena on kehittää avointa ja neutraalia käyttöjärjestelmää, jota tultaisiin käyttämään mahdollisimman laajasti erilaisissa langattomissa laitteissa. Symbianin käyttöjärjestelmiä lisensioidaan maailmanlaajuisesti sekä yhtiön osakkaille että muille yrityksille. UIQ Technology AB on Symbianin kokonaan omistama tytäryhtiö.

Nokia on allekirjoittanut Psion PLC:n (jäljempänä ”Psion”) kanssa sopimuksen, jonka tavoitteena on lisätä Nokian Symbian-omistusta siten, että Nokia hankkii Psionilta noin 31 % Symbianin osakkeista. Ilmoittajan mukaan järjestelyn jälkeen Nokian omistusosuus Symbianista olisi korkeintaan noin 63 %. Omistusosuuden lopullinen määrä jää riippuvaiseksi muiden osakkeenomistajien mahdollisuudesta käyttää etuosto-oikeutta. Joka tapauksessa Nokia voi ostaa omaa tämänhetkistä omistusosuuttaan vastaavan osuuden Psionin myymistä Symbianin osakkeista, mikä jo johtaa osakassopimuksen ehtojen nojalla yksinomaiseen määräysvaltaan yhtiössä. Osakassopimuksen mukaan päätöksille, jotka koskevat muun muassa liiketoimintasuunnitelman tai budjetin hyväksymistä tai muuttamista tai toimitusjohtajan nimittämistä tarvitaan hyväksyntä osakkeenomistajilta, jotka omistavat vähintään 70 % yhtiön osakkeista. Nokian tuleva omistusosuus riittää estämään tällaisten strategisten päätösten teon.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Nokia-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 30 miljardia euroa. Symbianin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vastaavasti vuonna 2002 noin 46 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Ilmoittaja viittaa markkinoiden määrittelyssä edellä mainittuun komission tapaukseen COMP / JV.6 (Ericsson / Nokia / Psion), jossa relevantteina markkinoina on pidetty langattomien laitteiden käyttöjärjestelmien maailmanlaajuisia markkinoita.

Ilmoittajan mukaan kauppaan liittyvänä vertikaalisena markkinana voidaan tarkastella langattomien laitteiden markkinaa, jolle kuuluvat mm. matkapuhelimet, kommunikaattorit ja kämmenmikrot. Ilmoittajan mukaan myös langattomien laitteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset.

Kilpailuviraston selvitysten mukaan yrityskaupalla ei ole, kuten jäljempänä ilmenee, merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla. Kilpailuvirasto katsookin, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita.

Kilpailuvaikutukset

Kilpailuvirasto on selvittänyt erityisesti seuraavia tekijöitä, joilla voi olla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia:

1. Nokian kilpailijat lisensioivat ja käyttävät Nokian määräysvallassa olevan Symbianin kehittämää käyttöjärjestelmää ja käyttöliittymää (UIQ).

2. Nokian vertikaalinen integraatio matkapuhelinten valmistuksesta kiinteämmin langattomien laitteiden käyttöjärjestelmien kehittämiseen ja sitä kautta sovellusrajapinnan hallintaan.

Nokian kilpailijat saattavat olla riippuvaisia Symbianin kehittämästä käyttöjärjestelmästä ja/tai käyttöliittymästä (UIQ) sekä niiden lisensiointiehdoista. Kilpailuvirastolle on esitetty, että Nokia voisi Symbianissa käyttämänsä määräysvallan avulla mahdollisesti heikentää kilpailijoiden asemaa langattomien laitteiden markkinoilla.

Vastineena näihin epäilyihin Nokia on ilmoittanut, että koko Symbianin toiminta perustuu ajatukselle, että Symbian tuottaa käyttöjärjestelmiä langattomiin laitteisiin sekä osakkeenomistajille että muille asiakkaille syrjimättömin ehdoin. Tämä periaate on kirjattu myös yhtiön osakassopimukseen. Nokia katsoo, että osakassopimuksen artikla 3.5, jossa sovitaan Symbian OS:n lisensioimisesta sekä osakkeenomistajille että muille asiakkaille syrjimättömin ehdoin, ulottuu myös UIQ:n lisensointiin. Nokia on myös ilmoittanut, että se tulee jatkossa toimimaan tämän kannan mukaisesti Symbian yhteistyössä. Osakassopimus säilyy edelleen voimassa nyt kyseessä olevasta yritysjärjestelystä huolimatta ja osakassopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta.

Edelleen myös Symbianin hallinto on rakennettu siten, että yhtiön omistajaohjaus ja yhtiön liiketoiminnan ohjaus on eriytetty toisistaan. Yhtiön liiketoiminnan johtamisesta vastaa Operational Board, jossa ei ole osakkaiden edustajia, vaan se koostuu Symbianin johtajista. […][2]. Nokia tukee UIQ:n kehittämistä ja katsoo, että UIQ on tuotteena osa Symbianin tämänhetkistä liiketoimintasuunnitelmaa ja strategiaa. Osakassopimuksen mukaan liiketoimintasuunnitelman ja budjetin muuttaminen vaativat hyväksynnän osakkeenomistajilta, jotka omistavat vähintään 70 % yhtiön osakkeista. Nokian omistusosuus ei siten riitä yksin näiden päätösten tekemiseen.

Kuten edellä on todettu, Symbianin toiminta-ajatuksena on kehittää avointa ja neutraalia käyttöjärjestelmää, jota tultaisiin käyttämään mahdollisimman laajasti erilaisissa langattomissa laitteissa. Käyttöjärjestelmän avoimet rajapinnat mahdollistavat sen, että eri valmistajien laitteita ja ohjelmistoja voidaan käyttää keskenään (interoperability). Nokian mukaan sen kaupallisessa intressissä ei ole ryhtyä toimenpiteisiin, jotka heikentäisivät Symbianin käyttöjärjestelmän kilpailukykyä tai sen asemaa aktuaalisen ja/tai potentiaalisen asiakaskunnan piirissä. Nokia on kertomansa mukaan myös ollut keskeinen aloitteentekijä ja on edelleenkin tunnettu avoimien käyttöjärjestelmien puolestapuhuja. Ilmoittajan mukaan Nokialla ei myöskään ole mahdollisuutta saada Symbianiin liittyen sellaista tietoa, mitä muut osakkaat eivät saisi.

Langattomien laitteiden käyttöjärjestelmien osalta Symbian on johtava toimittaja erityisesti niin sanottuihin älypuhelimiin. Tämän aseman ja potentiaalisten kilpailuongelmien merkittävyyttä vähentää kuitenkin myös se, että langattomien laitteiden käyttöjärjestelmien markkinan voidaan katsoa olevan elinkaarensa alkuvaiheessa. Kyseessä on dynaaminen markkina ja esimerkiksi IDC:n arvion mukaan markkinan koko kasvaisi seuraavien kolmen vuoden aikana yli 10 % vuodessa. Yleisesti innovatiivisessa ja kasvavassa vaiheessa olevan markkinan kilpailuolosuhteet muuttuvat jatkuvasti, jolloin asiakkaiden pitkäaikainen riippuvuus jostain tietystä yrityksestä ei ole yhtä todennäköistä kuin kypsillä ja taantuvilla markkinoilla. Langattomat laitteet ovat myös melko heterogeenisiä, joten on epätodennäköisempää yhden järjestelmän saavuttaa de facto -standardin asemaa, kuten esimerkiksi mikrotietokoneissa.

Markkinoilla on tarjolla myös kilpailevia käyttöjärjestelmiä langattomiin laitteisiin. Eri valmistajien älypuhelimissa on käytössä ainakin Linuxin, Microsoftin ja Palmin käyttöjärjestelmiä. Halutessaan Microsoftilla on merkittävät resurssit kilpailla myös matkapuhelinten käyttöjärjestelmien markkinoilla. Microsoftin etuna on myös jo olemassa oleva sovelluskehitys pöytäkoneiden käyttöjärjestelmien puolella. Ilmoittajan mukaan myöskään Symbianin kehittämä UIQ ja Nokian kehittämä Series 60 eivät ole ainoita Symbianin käyttöjärjestelmään sopivia käyttöliittymiä. Ilmoittajan mukaan Symbian OS on nimenomaisesti pyritty rakentamaan siten, että siihen on integroitavissa muitakin käyttöliittymiä. DoCoMo ja Fujitsu ovat esimerkiksi kehittäneet yhdessä käyttöliittymän, joka on yhteensopiva Symbianin OS:n kanssa. Alan merkittävät toimijat voivat joko ostaa tai kehittää itse käyttöliittymävaihtoehtoja.

Ottaen huomioon Nokian 4.3.2004 ja 8.3.2004 antamat selvitykset, Kilpailuviraston arvion mukaan tämä yrityskauppa ei merkittävästi muuta markkinatilannetta, eikä keskittymä siten johda sellaiseen määräävään markkina-asemaan, joka lain edellyttämällä tavalla merkittävästi estäisi kilpailua.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nokia R&D (U.K.) Limited hankkii määräysvallan Symbian Limitedissä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Komission päätös Comp / JV.6 – Ericsson / Nokia / Psion, 11.8.1998.

[2] Hakasulkeissa oleva tieto on poistettu liikesalaisuutena.