Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

1.11.2005

Diaarinumero

765/81/2005

Osapuolet

Ruokakesko Oy/ Pikoil Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 7.10.2005 ilmoitettu järjestely, jossa Ruokakesko Oy (jäljempänä ”Ruokakesko”) hankkii yksinomaisen määräysvallan Pikoil Oy:ssä (jäljempänä ”Pikoil”). Neste Markkinointi Oy (jäljempänä ”Neste Markkinointi”) ja Ruokakesko ovat aiemmin käyttäneet Pikoilissa yhteistä määräysvaltaa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ruokakesko on Kesko Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka toimii päivittäistavarakaupan vähittäis- ja tukkumarkkinoilla. Yhtiön keskeiset liiketoiminnot ovat suurtalouskauppa ammattiasiakkaille ja päivittäistavarakauppojen ketjutoiminta. Suurtalouskaupasta vastaa Ruokakeskon tytäryhtiö Kespro Oy, jonka asiakkaita ovat muun muassa huoltamot. Päivittäistavaroiden vähittäiskaupasta Suomessa vastaa Ruokakeskon tytäryhtiö Citymarket Oy ja K-ruokakauppiaat. Ruokakeskolla oli vuoden 2004 lopussa yhteensä viisi ruokakaupan ketjua, joissa vähittäiskaupasta vastaa itsenäinen K-ruokakauppias: K-citymarket, K-supermarket, K-market, K-extra ja K-pikkolo. K-pikkolot ovat kaupunkikeskuksissa ja Neste-liikenneasemien yhteydessä toimivia lähikauppoja, joiden ketjuohjausta hoitaa Pikoil.

Pikoil on vuonna 2003 perustettu yhteisyritys, jonka Ruokakesko ja Neste Markkinointi omistavat tasasuuruisin osuuksin (50/50). Pikoil toimii päivittäistavaroiden vähittäismarkkinoilla K-pikkolo -ketjulla, johon kuuluu K-pikkolo lähikauppoja (ruokakauppa), Neste K-pikkolo/ QuickShop -liikenneasemia (ruoka- ja polttonestekauppa) ja Neste Motorest -matka-asemia (ruoka- ja polttonestekauppa sekä ainakin ravintola ja yleensä muita erillisiä palveluita). Pikoilin ketjumyymälöillä on yhteensä 109 kauppapaikkaa.

Pikoil vastaa K-pikkolo -ketjua koskevasta suunnittelusta, päätöksenteosta ja johtamisesta, ketjukonseptien ylläpidosta ja niiden kilpailukyvyn kehittämisestä sekä ketjujen toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta. K-pikkolo -ketjussa toimii vähittäiskauppiaana pääsääntöisesti Pikoil itse, mutta se ohjaa myös 24 Neste QuickShop ja 4 K-pikkolo -yrittäjän ketjutoimintaa. Kyseiset 24 Neste QuickShop -ketjuyrittäjää ovat tehneet ketjusopimuksen Neste Markkinoinnin kanssa ja 4 K-pikkolo -yrittäjää Ruokakeskon kanssa. Edellä mainittujen yrittäjien ketjuohjaukseen perustuvat oikeudet ja velvoitteet kuuluvat Pikoilille. Neste Quick Shop ja K-pikkolo -yrittäjien liiketoiminnat siirtyvät Pikoilin omistukseen, kun ketju- tai kauppiassopimukset normaalisti päättyvät.

Pikoil harjoittaa myös voiteluaineiden, autokemikaalien ja nestekaasujen myyntiä. Polttonesteiden kaupassa Pikoil toimii jatkossakin Neste Markkinoinnin komissiokauppiaana.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kesko Oyj:n yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto vuonna 2004 oli noin 7 517 miljoonaa euroa ja Pikoilin [alle 200][1] miljoonaa euroa. Kesko Oyj:n Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin 6 422 miljoonaa euroa vuonna 2004. Pikoilin liikevaihto kertyi kokonaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskauppailmoituksessa yrityskaupan relevantit hyödykemarkkinat ovat päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinat, johon sisältyvät perinteisten päivittäistavarakauppojen lisäksi myös muun muassa huoltoasemilla toimivat päivittäistavarakaupat (liikennemyymälät). Yrityskauppailmoituksessa arvioitu markkinoiden arvo Suomessa vuonna 2004 oli päivittäistavaroiden vähittäismyynnin osalta 11,6 miljardia euroa (sisältää päivittäistavarakauppojen päivittäistavaramyynnin, ei kauppojen koko myyntiä) ja huoltoasemien päivittäistavaramarkkinoiden osalta noin 460 miljoonaa euroa. Osapuolten markkinaosuudet Suomessa vuonna 2004 yrityskaupan ilmoittaja on arvioinut seuraavasti: K-päivittäistavaraketjujen markkinaosuus oli noin 35 %, josta K-pikkolo kauppojen osuus [alle 2 %]. Pikoilin osuus huoltoasemien päivittäistavaramyynnistä oli noin 11,9 % sisältäen Neste QuickShop -liikepaikat. Maantieteelliset markkinat on ilmoituksessa määritelty ainakin Suomen laajuisiksi. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan vaikutukset Suomen päivittäistavaramarkkinoilla ovat vähäiset eikä yrityskaupalla ole vaikutusta päivittäistavaroiden hankintamarkkinoihin.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään markkinaosapuolten Kilpailuvirastolle toimittamien lausuntojen perusteella ei ole syytä olettaa, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi seuraavaa yrityskaupan myyjään kohdistuvaa kilpailukieltoa.

Kilpailukiellon mukaan Neste Markkinointi ei harjoita Suomessa Pikoilin nykyisen liiketoiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa. Kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan Pikoilin nykyisen liiketoiminnan kanssa suoraan tai välillisesti kilpailevan toiminnan harjoittamista taikka osallistumista tällaiseen toimintaan kilpailevan yrityksen omistuksen kautta tai neuvonantajana. Kilpailevana toimintana ei kuitenkaan pidetä Neste Markkinoinnin harjoittamaa nykyisenkaltaista yhteistoimintaa liikenneasemia omistavien tai muuten hallitsemien kauppiaiden eikä kauppasopimuksen kohdassa 15.4. tarkoitettujen ketjuyrittäjien kanssa. Kilpailukielto päättyy kahden (2) vuoden kuluttua luovutuspäivästä lukien.

Ilmoittaja selvensi kilpailukiellon sisältöä lisäselvityksessään 17.10.2005 siten, että kauppasopimuksen kohdassa 15.4. tarkoitetut ketjuyrittäjät ovat sellaisia Neste QuickShop -yrittäjiä, jotka ovat sopimussuhteessa Neste Markkinointiin, vaikka niiden ketjunohjaustoimintaa hoitaa Pikoil.

Ilmoittaja luopui 20.10.2005 […] koskevan sopimusehdon esittämisestä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi.

Ilmoittajan mukaan kahden (2) vuoden kilpailukieltoehtoa on pidettävä liitännäisrajoituksena, koska se liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on välttämätön sen toteuttamiselle.

Kilpailuviraston omaksuman ratkaisukäytännön mukaan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kaksi (2) vuotta, mikäli järjestelyssä siirtyy yrityksen maine ja asiakaspiiri. Luovutettavaa liiketoimintaa koskevaa kahden (2) vuoden kilpailukieltoa voidaan siis Kilpailuviraston mukaan pitää perusteltuna. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa kaupantekohetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ruokakesko Oy hankkii määräysvallan Pikoil Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.