Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.3.2003

Diaarinumero

766/81/2002

Osapuolet

Pohjola-Yhtymä Oyj / Säästöpankkiosakeyhtiön perustaminen

Kilpailuvirastolle on 6.3.2003 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Pohjola-Yhtymä Oyj (jäljempänä Pohjola) hankkii kilpailunrajoituksista annetun lain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen määräysvallan perustettavasta säästöpankkiosakeyhtiöstä. Säästöpankkiosakeyhtiön perustaminen liittyy Pohjolan, Korppoon Säästöpankin, 32 muun säästöpankin sekä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen väliseen yhteistyöjärjestelyyn. Säästöpankkiosakeyhtiön tulevat omistamaan 32 Säästöpankkia (70 %), Pohjola (25 %) ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (5 %). Ilmoitusvelvollisuus perustuu siihen, että säästöpankkiosakeyhtiötä koskevan osakassopimuksen tietyt strategiset päätökset edellyttävät Pohjolan myötävaikutusta.

Pohjola on vuonna 1891 perustettu vakuutuskonserni, jolla on noin 1,7 miljoonaa asiakasta. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat vahinkovakuutus ja sijoituspalvelut. Vahinkovakuutusliiketoiminta käsittää vakuutuspalvelujen lisäksi oman sijoitustoiminnan. Pohjolan tarjoamat sijoituspalvelut koostuvat varainhoitopalveluista ja investointipankkipalveluista.

Perustettava säästöpankkiosakeyhtiö tulee harjoittamaan matalariskistä vähittäispankkitoimintaa otto- ja antolainauksen muodossa. Lisäksi se tulee tarjoamaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain tarkoittamia sijoitus-, säilytys- ja omaisuudenhoitopalveluja. Säästöpankkiosakeyhtiön tuotteet tulevat yrityskaupan ilmoittajan mukaan muodostumaan perinteisten pankki- ja sijoituspalvelujen ohella Pohjola-ryhmän ja Suomi-yhtiöiden nykyisistä tuotteista ja palveluista.

Pohjolan maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 1.1.–31.12.2001 oli noin 976 miljoonaa euroa ja säästöpankkiosakeyhtiön perustamiseen osallistuvan Korppoon Säästöpankin liikevaihto noin 0,7 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi kilpailunrajoituslain 11 b §:n mukaiset hankinnat[1]. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan yritysjärjestelyn osapuolten liiketoiminnot tulevat olemaan päällekkäisiä ainoastaan rahasto- ja omaisuudenhoitoliiketoiminnan osalta. Markkinaosuuksilla mitattuna päällekkäisyydet eivät tule ilmoittajan mukaan olemaan merkittäviä. Perustettava säästöpankkiosakeyhtiö tulee yrityskaupan osapuolten mukaan keskittymään pääkaupunkiseudun markkinoihin. Yhtiö aloittaa toimintonsa alkuvaiheessa 5–7 konttorilla. Perustettavan yhtiön kohderyhmänä ovat kotitaloudet ja pk-yritykset. Perustettavan säästöpankkiosakeyhtiön keskeisimpiä kilpailijoita ovat yrityskaupan ilmoittajan mukaan mm. Nordea, Sampo-ryhmä ja Osuuspankkiryhmä.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Pohjola-Yhtymä Oyj hankkii kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen määräysvallan perustettavasta säästöpankkiosakeyhtiöstä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös (dnro 577/81/2001) 3.7.2001 Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj / Conventum Oyj