Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.10.2003

Diaarinumero

770/81/2003

Osapuolet

IBM Svenska AB / Nordea -konsernin tietyt tietotekniset palvelutoiminnot

Asian vireilletulo

IBM Svenska AB (jäljempänä ”IBM Sweden”) on 2.10.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii osan Nordea -konsernin tietoteknisestä palvelutoiminnosta.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IBM Sweden on International Business Machines -yritysryhmän (jäljempänä ”IBM-konserni”) ruotsalainen tytäryhtiö. IBM-konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi IT-järjestelmiä ja laitteistoja, tietokoneohjelmia ja -palveluja pääasiallisesti IT-alalla. Sen alaan kuuluvat myös konsultointipalvelut sekä liitännäistuotteet.

Nordea on pääasiallisesti Pohjoismaissa ja Itämeren alueella toimiva finanssipalvelukonserni. Sen kolme liiketoiminta-aluetta ovat vähittäispankki, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat sekä varallisuuden hoito ja henkivakuutus. Järjestelyssä on kyse tiettyjen Nordean tällä hetkellä itse suorittamien tietoteknisten palvelutoimintojen ulkoistamisesta IBM-konsernille. Kyseiset palvelutoiminnot muodostuvat pääasiallisesti Nordean eri Pohjoismaiden yksiköiden tarvitsemista käyttöpalveluista, järjestelmien ja sovellusten ylläpidosta ja kehitystyöstä.

Järjestelyssä Nordea ja IBM-konserni perustavat erillisen yhtiön Nordic Processor AB:n, joka tulee tarjoamaan ulkoistetut tietotekniset palvelut Nordealle. IBM-konserni käyttää yksinomaista määräysvaltaa yhtiössä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IBM-konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 86 miljardia euroa vuonna 2002. Hankinnan kohteeseen luettavien tietotekniikkatoimintojen arvioitu liikevaihto oli vastaavasti noin […][1] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantit hyödykemarkkinat koostuvat kaikista tietoteknisistä palveluista. Ilmoittaja on perustellut näkemystään muun muassa sillä, että tietoteknisten palvelujen kysyntä ja tarjonta kohdistuvat kasvavassa määrin kokonaisratkaisuihin, joissa suurikin asiakas voi hankkia kaikki tietotekniset palvelut yhdeltä toimittajalta. Lisäksi ilmoittaja pitää tietoteknisten palvelujen tarjonnan korvattavuutta varsin suurena, johtuen muun muassa nopeasti kehittyvästä ja muuttuvasta alan teknologiasta. Ilmoittajan näkemyksen mukaan tietoteknisten palvelujen markkinat ovat ainakin ETA:n laajuiset. Ilmoittajan mukaan tietoteknisten palvelujen kokonaismarkkinat Suomessa vuonna 2002 olivat arvoltaan noin 1,9 miljardia euroa ja IBM:n markkinaosuus Suomessa on [alle 10 %] markkinoiden kokonaisarvosta.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa IBM Svenska AB hankkii tietyt Nordea -konsernin tietotekniset palvelutoiminnot. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.