Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.9.2002

Diaarinumero

774/81/2002

Osapuolet

Fonecta Oy / Kestel Oy:n luetteloliiketoiminta

Asian vireilletulo

Fonecta Oy ((jäljempänä Fonecta) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 13.9.2002 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Kestel Oy:n luetteloliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fonecta harjoittaa hakemistopalveluliiketoimintaa ja toimii numeropalveluiden, puhelinluetteloiden sekä sähköisten hakemistojen tarjoajana. Fonecta tarjoaa asiakkailleen hakemistoratkaisuja operaattorien, internetpalveluntuottajien, portaalien sekä muiden palveluntarjoajien ja yhteisöjen yhteistyökumppanina. Fonectan tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. puhelinluettelot, sähköinen yrityshakemisto Fonecta Finder sekä kotimaan numeropalvelut 020202 ja 118. 3i Group plc (3i) hankki Fonectan keväällä 2002. Tätä ennen Fonectan nimi oli Sonera Info Communications Oy.[1]

Elisa-konsernin kuuluva Yomi-konserni harjoittaa konserniyhtiöidensä kautta paikallispuhelu- ja paikallisverkkotoimintaa Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Kestel on Yomi Oyj:n (Yomi) tytäryhtiö, joka vastaa muun muassa Yomin painettujen luetteloiden liiketoiminnasta sekä numerotietokannan hallinnoinnista. Kaupan kohteena on Kestelin painettujen luetteloiden liiketoiminta ja siihen liittyvät aineelliset ja aineettomat erät sekä eräät Yomin omistamat osakkeet.

Kestelistä siirtyy kaupan seurauksena Fonectalle alueellisen ja paikallisen puhelinluettelon (KES) omistusoikeudet ja muut siihen liittyvät oikeudet. KES-luettelo koostuu valkoisista ja keltaisista sivuista. Valkoisten sivujen myynnin ovat hoitaneet pääasiassa Kestelin omat luettelotoimittajat. Apuna myynnissä ovat olleet myös puhelinmarkkinointiyritykset sekä erilaiset suoramarkkinointimenetelmät. Kaupassa Fonectalle siirtyvät myös Kestelin ennen yrityskauppaa hallinnoimien asiakkaiden tunnistetietojen hallinnointi ja Yomin omistamat Suomen Keltaiset Sivut Oy:n (SKS) osakkeet. Kaupan jälkeen Fonectan osuus SKS:ssä on noin 35 %.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i:n yritysryhmän liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli yli […][2] miljardia euroa ja hankittavan liiketoiminnan liikevaihto puolestaan oli vuonna 2001 [alle 10][3] miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään kuitenkin kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisen ns. kahden vuoden säännön perusteella Fonectan liikevaihto, koska 3i hankki Fonectan edellä kuvatulla tavalla keväällä 2002. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja jakaa Fonectan toiminnan seuraaviin kolmeen segmenttiin: ilmoitustilan myynti painettuihin puhelinhakemistoihin, sähköiset numerohakupalvelut ja numeropalvelut. Ilmoittajan mukaan näistä ainoastaan ensimmäisessä eli ilmoitustilan myynnissä painettuihin puhelinhakemistoihin (valkoiset ja keltaiset sivut, sekä yrityshakemistot) ilmoittajalla ja hankinnan kohteella on keskenään samantyyppistä liiketoimintaa Suomessa.

Edellä kuvatulla ilmoitustilan myynti painettuihin puhelinhakemistoihin -segmentillä Fonectan markkinaosuus on noin 20 % ja Kestelin alle 5 %. Ilmoittajan mukaan Kestelin liiketoimintojen päällekkäisyydet ilmoittajan toimintojen kanssa jäävät vähäisiksi. Tästä syystä ilmoittaja katsoo, että edellä mainittua segmenttiä ei tarvitse jakaa tarkemmin kapeampiin osa-alueisiin. Vaikka näin tehtäisiinkin, markkinaosuudet eivät merkittävästi muuttuisi.

Kilpailuviraston selvitysten mukaan yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Fonectalle kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman.

Kilpailuvirasto katsookin, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fonecta Oy hankkii Kestel Oy:n luetteloliiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös 7.3.2002, dnro 186/81/02.

[2] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.