Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.9.2003

Diaarinumero

774/81/2003

Osapuolet

Nordic Capital IV Limited, Baker Capital Partners II, LLC/Canal+ Television AB

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 12.9.2003 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Nordic Capital IV Limited (jäljempänä Nordic Capital) ja Baker Capital Partners II, LLC (jäljempänä Baker Capital) hankkivat yhteisen määräysvallan Canal+ Television AB:ssa (jäljempänä Canal+ Norden).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Määräysvallan hankkijat Nordic Capital ja Baker Capital ovat yksityisiä rahoitusyhtiöitä. Pääoma sijoitetaan ja hoidetaan pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä. Nordic Capital ja Baker Capital hankkivat Canal+ Nordenin yhteisesti omistamansa Cidron E AB:n kautta.

Canal+ Norden on Pohjoismaiden johtavia maksullisten TV-palveluiden tarjoajia. Yhtiö tarjoaa maksullisia tv-palveluja omilla kanavillaan sekä näiden avauspalveluja koodattujen lähetysten vastaanottamista varten. Ohjelmat myydään maksutelevision eri jakelijoille, kuten esimerkiksi kaapelitelevisiolle, satelliittitelevisiolle ja digitaalitelevisiolle. Markkinointi tapahtuu kuitenkin suurimmaksi osaksi suoraan loppukäyttäjille. Ruotsilla ja Norjalla on ilmoittajan mukaan omat Canal+ -nimiset kanavansa. Tanskalla ja Suomella on yhteinen Canal+ ‑niminen kanava. Näiden lisäksi kaikilla mailla on kolme yhteistä kanavaa, joiden nimet ovat Canal+KULTAINEN, Canal+SININEN ja Canal+Zap.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Nordic Capitalin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin [ ][1] euroa ja Baker Capitalin noin [ ] euroa. Canal+ Nordenin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin [ ] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan määräysvallan hankkijoiden yritysryhmiin kuuluvista yhtiöistä mikään ei toimi samoilla markkinoilla kuin hankinnan kohde Canal+ Norden.

Ilmoittaja viittaa markkinamäärittelyssään komission aikaisempaan ratkaisukäytäntöön, jossa maksutelevision on katsottu muodostavan maksuttomasta TV:stä erillisen tuotemarkkinan. Maksutelevisio rahoitetaan pääasiassa tilausmaksuilla eikä sen rahoitukseen käytetä valtion avustuksia tai mainostuloja. Maksutelevision kohdalla liikesuhde syntyy lisäksi ohjelman tarjoajan ja asiakkaan välillä. Ilmoittaja viittaa myös siihen, että komissio on aikaisemmin katsonut analogisen ja maksullisen digi-TV:n kuuluvan samoille relevanteille markkinoille.

Ilmoittajan mukaan Suomessa on noin [ ] maksutelevision tilaajaa. Canal+ Nordenilla on noin [ ] markkinaosuus Suomen maksutelevisiomarkkinoilla. Ilmoittaja korostaa, että Canal+:n tilaajilla on usein samanaikaisesti käytössään jokin muu maksullinen televisiokanava, kuten TV 1000. Ilmoittaja arvioi maantieteellisen markkinan olevan joko alueellinen tai kansallinen.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nordic Capital IV Limited ja Baker Capital Partners II, LLC hankkivat yhteisen määräysvallan Canal+ Television AB:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.