Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.10.2007

Diaarinumero

775/81/2007

Osapuolet

STMicroelectronics N.V. / eräät Nokia Oyj:n tutkimus- ja tuotekehitysliiketoiminnot

Asian vireilletulo

STMicroelectronics N.V. (”ST”) on 24.10.2007 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii eräät Nokia Oyj:n (”Nokia”) tutkimus- ja tuotekehitysliiketoiminnot.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

ST on riippumaton maailmanlaajuinen yhtiö, joka suunnittelee, kehittää, valmistaa ja markkinoi laajaa valikoimaa integroituja puolijohdepiirejä ja erillisosia, joita käytetään useissa mikroelektroniikkasovellutuksissa, kuten tietoliikenne- ja tietokonejärjestelmissä, kulutustuotteissa ja teollisuusautomaatiovalvontajärjestelmissä.

Yrityskaupan kohteena olevaan liiketoimintaan kuuluu pääosin Nokian matkapuhelimissa käytettyihin integroituihin piireihin liittyvien erilaisten ohjelmistojen suunnittelu, kehittäminen ja testaaminen. Ulkoistamisjärjestelyn myötä Nokialta siirtyy noin 200 työntekijää ST:n palvelukseen. Järjestely sisältää myös siirtyvän liiketoiminnan sopimukset kolmansien osapuolten kanssa sekä immateriaalioikeuksien lisensioinnin. Siirrettävään käyttöomaisuuteen kuuluu erilaisia testijärjestelmiä ja -laitteita sekä laboratoriolaitteita. Järjestelyn myötä ST pystyy suunnittelemaan, kehittämään ja valmistamaan Nokian modeemiteknologioihin, energianhallintaan ja radiotaajuusteknologiaan perustuvia 3G-siruja ja toimittamaan kokonaisvaltaisia siruratkaisuja matkapuhelinvalmistajille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

ST:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 7,2 miljardia euroa, josta [150–200][1] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Yrityskaupan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli [… ] miljoonaa euroa, josta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan osapuolet toimivat maailmanlaajuisilla telealan laitevalmistajien ja operaattoreiden ohjelmistojen tuotekehitys- ja alihankintapalvelumarkkinoilla. Kyseisten markkinoiden koko vuonna 2006 oli [alle 1 miljardi] euroa. Yrityskaupassa siirtyvä liiketoiminta ei ole tarjonnut tuotekehityspalveluja ulkoisilla markkinoilla, joten sillä ei käytännössä ole myyntiä telealan laitevalmistajien ja operaattoreiden ohjelmistojen tuotekehitys- ja alihankintapalvelumarkkinoilla. Jos siirtyvän liiketoiminnan osuutta kyseisillä markkinoilla tarkastellaan vuoden 2006 kustannusperusteisen liikevaihdon perusteella, sen markkinaosuus on [alle 5 %]. ST ei ilmoittajan mukaan toimi tuottavana osapuolena telealan laitevalmistajien ja operaattoreiden ohjelmistojen tuotekehitys- ja alihankintapalvelumarkkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa STMicroelectronics N.V. hankkii eräät Nokia Oyj:n tutkimus- ja tuotekehitysliiketoiminnot. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.