Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

1.9.2000

Diaarinumero

778/81/2000

Osapuolet

Projekti-Insinöörit Oy / Konsul Engineering Oy

Asian vireilletulo

Projekti-Insinöörit Oy (jäljempänä Projekti-Insinöörit) on ilmoittanut 24.8.2000 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (480/92, muut. 303/98) 11 c §:n mukaisesti kaupasta, jossa se ostaa Konsul Engineering Oy:n (jäljempänä Konsul Engineering) koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Projekti-Insinöörit on PI-Consulting Oyj:n (jäljempänä PIC) omistama tytäryhtiö. PIC on teollisuuden tekniseen konsultointiin erikoistunut konserni, johon kuuluvat Projekti-Insinöörien ohella virolainen PIC-Eesti AS, unkarilainen PI-HUN Engineering Ltd, PI-Rauma Oy ja KOy Sammonpiha. Lisäksi PIC:llä on todettu olevan yhteisen määräysvallan tuottava vähemmistö osuus IS-Plan Oy:ssä. PIC:ssä yksinomaista määräysvaltaa käyttää CapMan Capital Management Oy (jäljempänä CapMan).

Hankinnan kohde Konsul Engineering on teollisuuden suunnittelupalveluja tuottava yritys, jonka toiminta kohdistuu pääasiallisesti metalli-, metsä-, energia-, elektroniikka- ja prosessiteollisuuden suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapManin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on ilmoittajan selvityksen mukaan [yli 2][1] miljardia markkaa. Liikevaihtoon on luettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla tilikauden päättymisen jälkeen tehdyistä yrityskaupoista kertyneet liikevaihdot. Kun hankinnan kohteen liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan 1.10.1998 jälkeen Suomessa samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Projekti-Insinöörit on teollisuuden tekniseen konsultointiin erikoistunut yhtiö, joka tuottaa teknisessä suunnittelussa, toimintojen kehittämisessä, investointiprojekteissa sekä tuotteiden kehittämisessä ja valmistamisessa tarvittavia asiantuntija-, suunnittelu- ja projektinhoitopalveluja. Myös Konsul Engineering tuottaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja teollisuudelle. Konsul Engineeringin suunnittelupalvelut perustuvat Projekti-Insinöörien palveluportfoliota kapea-alaisemmin esimerkiksi ohjelmistoriippumattomaan 3D-CAD-mallinnukseen ja siihen liittyviin erikoispalveluihin kuten 3D-CAD-malleista laaditun kuva- ja animaatiomateriaalin tuottamiseen markkinoinnin ja koulutuksen tarpeisiin.

Teollisuuden konsultointipalvelujen kokonaismarkkinat ovat noin 2,5 miljardia markkaa. Teollisuuden konsultointipalvelujen markkinat voidaan mahdollisesti jakaa teollisuuden pääsektoreiden mukaisiksi alamarkkinoiksi, joista millään hankinnan kohteen markkinaosuus ei ole kilpailuvaikutusten kannalta merkittävä. Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Myöskään kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Projekti-Insinöörit Oy hankkii määräysvallan Konsul Engineering Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b, ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.