Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.9.1999

Diaarinumero

789/81/1999

Osapuolet

Engel Palvelut Oy / Suratek Suomen rakenteellinen ja tekninen turvallisuus Oy

Asian vireilletulo

Engel Palvelut Oy (Engel) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 6.9.1999 tehneensä 30.8.1999 sopimuksen Suratek Suomen rakenteellinen ja tekninen turvallisuus Oy:n (Suratek) liiketoiminnan ostamisesta.

Engelissä käyttää määräysvaltaa sijoitusyhtiö MB Equity Partners Oy (MB), joka kuuluu Leonia Oyj:n yritysryhmään. Hankkijan koko yritysryhmän viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli noin 8,6 miljardia markkaa. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin 3,5 miljoonaa markkaa. MB hankki määräysvallan Engel-konsernin emo-yhtiöstä 15.12.1998. Hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Engel-yhtymän liikevaihto 1997, sekä Engelin tämän jälkeen muiden samalta alalta ostamien yritysten liikevaihto, joista muodostuu yhteensä noin 500 miljoonaa markkaa.

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjään kohdistuvaa kilpailukieltoa. Ehdon mukaan myyjä sitoutuu olemaan harjoittamatta ostajan tai sen konserniin kuuluvan yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa kolmen vuoden aikana kaupan voimaantulosta. Ilmoittaja hakee liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös myyjäyhtiön osakkaisiin ja johtoon kohdistuvaan kilpailukieltoa vastaavaa ehtoa, jonka mukaan Petri Eränkö ja Timo Merikivi sitoutuvat olemaan harjoittamatta ostajan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa itse tai välillisesti toisen yhtiön kautta tai toisen yhtiön palveluksessa 24 kuukauden aikana.

Ratkaisu ja sen perustelut

Engelin toimialana on kiinteistönhuolto-, siivous-, isännöinti-, turvallisuus- ja korjauspalvelut sekä näihin liittyvä konsultointi ja koulutus. Engel turvapalvelut on organisoitu omaksi toimialueekseen ja se käsittää paikallisvartioinnin, vahtimestaripalvelut, piirivartioinnin, hälytys- ja palvelukeskuspalvelut, päivystyspalvelut, myymäläturvallisuuden ja turvallisuussuunnittelun. Turvatekniikan osuus turvapalvelutoimialalla on tähän asti ollut vähäinen. Engelillä ei Kilpailuviraston tietojen mukaan entuudestaan ole turvatekniikan asennustoimintaa.

Suratek toimii yksinomaan turvatekniikan alalla eikä tarjoa muita turvapalveluja. Sen liiketoiminta on pääasiallisesti turvajärjestelmien suunnittelua ja asennusta. Turvatekniikan toimitus on kertaluonteinen suoritus, jossa räätälöity järjestelmä toimitetaan asiakkaalle.

Yrityskauppa koskee Suomen turvatekniikkamarkkinoita, joiden kokonaisliikevaihdon osapuolet arvioivat olevan, ilman lukituslaitteita, noin miljardi markkaa. Niillä toimii useita osapuolia suurempia kilpailijoita (Securitas Oy, Hedengren Oy Ab, Esmi Oy Ab ja Falck Security Oy).

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyt kilpailunrajoitukset yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain osittain. Liitännäisenä hyväksyttävät kilpailunrajoitukset koskevat ainoastaan hankittavaa liiketoimintaa sillä maantieteellisellä alueella, jolla sitä harjoitettiin yrityskaupan tekohetkellä. Kilpailunrajoituksia voidaan muilta osin pitää yrityskaupan toteuttamiseksi välttämättöminä, koska yrityskaupassa siirtyy yrityksen maine ja turvatekniikka-järjestelmien asennukseen liittyvää taitotietoa, jota hankkijalla ei entuudestaan ole.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.