Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.9.2001

Diaarinumero

792/81/2001

Osapuolet

3i Group plc / Cardinal Information Systems Oy

Asian vireilletulo

3i Group plc (jäljempänä 3i Group) on 21.8.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii määräysvallan Cardinal Information Systems Oy:ssä (jäljempänä Cardinal). Yritysjärjestely toteutetaan suunnattuna osakeantina, jonka perusteella 3i Group saa omistukseensa noin 35 % Cardinalin osakekannasta. 3i Groupille syntyy yksinomainen määräysvalta Cardinalissa osakassopimuksen määräysten perusteella.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Group on Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja. 3i Groupin yritysryhmään kuuluu suomalainen sijoitusrahastoyhtiö 3i Finland Oy.

Kaupan kohteena oleva Cardinal on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää ja markkinoi digitaalisen multimedian hallintaan ja toteuttamiseen tarkoitettuja ratkaisuja ja ohjelmistoalustoja. Cardinalin kehittämät sovellukset on tarkoitettu lähetysyritysten, matkaviestinoperaattoreiden ja ISP/ASP -palveluntarjoajien (Internet Service Provider / Application Service Provider) ohjelmistoalustoiksi. Yhtiö on erikoistunut monikanavaisiin ohjelmistoalustoihin, jotka mahdollistavat pääsyn digitaaliseen televisioon ja langattomaan Internetiin. Cardinalin toimintaan kuuluu myös strateginen ja tekninen konsultointi erityisesti Internetin, langattoman Internetin, digitaalisen television ja digitaalisten medioiden yhdentymisen alueilla. Konsultointipalvelujen ohella yhtiö tarjoaa systeemi-integrointiin liittyviä palveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. 3i Groupin yritysryhmään kuuluva 3i International Holding on 18.5.2000 hankkinut SFK Finance Oy:n (nyk. 3i Finland Oy), jonka yritysryhmään kuuluu Cardinalin kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Siten hankinnan kohteen eli Cardinalin liikevaihtoon luetaan 3i Finland Oy:n kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Näin laskettuna yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 2 miljardia markkaa ja kummankin osapuolen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Ilmoittajan mukaan Cardinalin voidaan katsoa toimivan langattomien sovellusten, Internet-sovellusten sekä digitaalisten palvelusovellusten markkinoilla. Cardinal kehittää tuotteita, jotka on tarkoitettu vuorovaikutteisten langattomien palveluiden sovellusalustoiksi. Näihin kuuluu muun muassa smsSuite, joka on tarkoitettu interaktiivisten sms-palveluiden ja sms-chat-palveluiden sovellusalustaksi. Cardinalin msgDirector on IP-protokollaan pohjautuva sovellusalusta muun muassa uutisryhmille. Internet-sovellusten osalta Cardinalin toiminta on keskittynyt IP-pohjaisiin julkaisusovelluksiin ja pääsynhallintasovelluksiin. Yhtiön Internet-sovellukset on tarkoitettu Internet-palveluihin pääsyn hallinnointiin sekä asiakirjojen ja muiden dokumenttien julkaisuun Internet-ympäristössä. Digitaalisten palvelusovellusten osalta Cardinalin toimintaan kuuluu kehitysvaiheessa oleva Cardinal Tivoli -tuoteryhmä, jota kehitetään sovellukseksi erityisesti digitaalisten televisiopalveluiden tuottamiseen. Tivoli-tuoteryhmän tuotteista erityisesti Circus on tarkoitettu työkaluksi interaktiivisen digitaalisen television sisällön tuottamiseen. Tivoli-tuoteryhmä ei ole vielä yleisesti markkinoilla.

Langattomien palvelusovellusten ja Internet-sovellusten markkinoilla on ilmoittajan mukaan lukuisia kilpailijoita, joilla on huomattava kokemus ja tarvittavat resurssit sekä teknologia vastaavanlaisten ratkaisujen toteuttamiseen. Digitaalisten palvelusovellusten osalta markkinat ovat vasta kehitysvaiheessa, mutta markkinoilla on ilmoittajan mukaan useita yrityksiä, joilla on kehitteillä ja joillakin jo markkinoilla digitaalisia palvelusovelluksia. Suurista yrityksistä ainakin Sonylla ja Thomsonilla on ilmoittajan mukaan digitaaliseen viestintään liittyviä palveluja. Suomessa toimivia kilpailijoita ovat muun muassa Sofia Digital ja Ortikon Interactive. Maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan kaikki mainitut hyödykemarkkinat ovat ilmoittajan mukaan maailmanlaajuiset.

3i Groupin yritysryhmään kuuluvista yrityksistä Popsystems Oy toimii langattomien sovellusten markkinoilla. Popsystemsin ja Cardinalin langattomat sovellukset on tarkoitettu osittain samankaltaiseen käyttöön. 3i Groupin mukaan muut sen määräysvallassa olevat yritykset eivät kilpaile Cardinalin kanssa. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ei ilmoittajan mukaan kohoa millään kansallisilla markkinoilla yli 15 prosentin. Osapuolilla ei myöskään ole millään vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla yhdessä tai erikseen yli 20 prosentin markkinaosuutta.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Kilpailukielto

Ilmoittaja esittää, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäisiin eräille Cardinalin osakkeenomistajille ([ ][1]) asetettu kielto olla suoraan tai epäsuorasti kilpailematta Cardinalin kanssa niin kauan kuin he ovat Cardinalin osakkeenomistajia. Osakkaat ”eivät saa kilpailla itsenäisesti tai heidän taikka jonkun muun omistaman yrityksen välityksellä, taikka toimia agenttina, neuvonantajana tai konsulttina yhdellekään henkilölle, yritykselle taikka muulle liiketoimintayksikölle Cardinalin kanssa samalla liiketoiminta-alueella”. Osapuolten käsityksen mukaan Cardinalin kanssa suoraan kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan langattomia sovelluksia, Internet-sovelluksia ja digitaalisia palvelusovelluksia. Osapuolet katsovat lisäksi, että kilpailukielto liitännäisrajoituksena tulee ulottaa koskemaan maailmanlaajuisia markkinoita, koska Cardinal ja sen kilpailijat toimivat maailmanlaajuisilla markkinoilla. Kilpailukielto on voimassa vielä [ ] siitä lukien, kun sopimusosapuoli ei ole enää osakassopimuksen osapuolena.

Ilmoittaja esittää myös, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäisiin osakkeenomistaja [ ] asetettu kilpailukielto. Pienosakassopimuksen sisältämän kilpailukiellon mukaan [ ] ”ei saa tehdä mitään sopimuksia, sitoutua muihin järjestelyihin tai tehdä muita toimia, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus Cardinalille tai tämän toiminnalle”.

Ilmoittajan mukaan esitettyä kilpailukieltoa on pidettävä yrityskauppaan suoraan ja välittömästi liittyvänä sekä kaupan toteuttamisen kannalta välttämättömänä. Cardinalin liiketoiminta ja arvo perustuvat pääasiallisesti yhtiön osakkailla olevaan taitotietoon ja muuhun osaamiseen. Kilpailukiellon kohteena olevat henkilöt ovat merkittäviä omistajia Cardinalissa ja toimivat aktiivisesti Cardinalin liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa sekä tuotekehityksessä ja asiakashankinnassa. [ ]. Ilmoittajan mukaan Cardinalin menestys ja markkinoille tulo ovat huomattavassa määrin riippuvaisia osakkaiden henkilökohtaisesta panoksesta, minkä vuoksi kilpailukielto on katsottava edellytykseksi yritykseen investoinnille. Ilman tällaista kilpailukieltoa investoinnit olisivat huomattavan riskialttiita.

Rekrytointikielto

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös rekrytointikieltoa, jonka mukaan edellä kilpailukiellon yhteydessä mainitut osakkaat sekä lisäksi [ ] ”eivät saa omistuksensa aikana rekrytoida Cardinalin avainhenkilöitä itse tai houkutella heitä siirtymään toisen yhtiön palvelukseen taikka tehdä muunlaista sopimusta, jonka kohteena on yhtiön työntekijän työsuoritus”. Rekrytointikielto on voimassa vielä [ ] siitä lukien, kun sopimusosapuoli ei ole enää osakassopimuksen osapuolena.

Ilmoittajan mukaan Cardinalin omistajien investoinnin arvon suojaaminen edellyttää, että Cardinalin osakkeenomistajat eivät yhtiön muihin työntekijöihin kohdistuvalla vaikutusvallallaan houkuttele heitä toisen yhtiön palvelukseen. Cardinalin arvo perustuu pitkälti sen palveluksessa olevien työntekijöiden osaamiseen ja tunnettuisuuteen markkinoilla. [ ].

Liitännäisrajoitusten arviointi

Kilpailu- ja rekrytointikiellot liittyvät välittömästi yrityskaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksina hyväksyttäväksi kilpailunrajoituksia, joiden piiriin kuuluu sellaisia henkilöitä, jotka toimivat yhtiössä johtavassa asemassa ja omistavat yhtiön osakkeita, mutta joiden osakeomistus ei oikeuta määräysvaltaan yhtiössä. Rajoituksia voidaan kuitenkin jäljempänä mainituin rajauksin pitää yrityskaupan kannalta välttämättöminä. Tämä johtuu siitä, että yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttämään tulevalla 3i Groupilla ei ole hankittavaan liiketoimintaan liittyvää osaamista. Hankitun liiketoiminnan arvo perustuu pitkälti Cardinalin johtohenkilöiden osaamiseen. Siten mainittujen Cardinalin osakkeenomistajien voidaan katsoa omaavan sellaista taitotietoa, jonka suojaaminen yhtiön käyttöön on perusteltua hankitun liiketoiminnan arvon ja jatkamisen kannalta.

Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena myös koskien markkinoita, joilla Cardinal kaupan toteuttamishetkellä suunnitteli toiminnan aloittamista, edellyttäen että yhtiössä oli jo tehty investointeja näiden suunnitelmien toteuttamiseksi. Edellä todettu koskee myös [ ] pienosakassopimuksessa asetettua kilpailukieltoa. Rekrytointikielto puolestaan voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena vain siltä osin kuin se koskee Cardinalin avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Kilpailu- ja rekrytointikieltojen ajallisen keston osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kiellot voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi vain niin pitkäksi ajaksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien kuin kukin edellä mainittu henkilö on osakassopimuksen tai pienosakassopimuksen osapuolena. Edellä todetusta poiketen kilpailu- ja rekrytointikiellot hyväksytään liitännäisrajoituksiksi kuitenkin vähintään kahden vuoden ajaksi osakas- ja pienosakassopimuksen solmimisesta, vaikka jokin sopimuspuoli tänä aikana lakkaisikin olemasta sopimuksen osapuolena. Liitännäisenä hyväksytyt kilpailukielto ja rekrytointikieltokielto päättyvät joka tapauksessa viimeistään silloin, kun 3i Groupin yritysryhmä on irtautunut yhtiöstä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc hankkii määräysvallan Cardinal Information Systems Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin. Muiden osakassopimuksessa tai pienosakassopimuksessa sovittujen ehtojen osalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta tarvittaessa soveltaa niihin kilpailunrajoituslain 4–7 ja 9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.