If Vahinkovakuutusyhtiö Oy / Tryg Forsikring A/S:n Suomen sivuliikkeen liiketoiminta

Päivämäärä

16.11.2012

Diaarinumero

797/14.00.10/2012

Osapuolet

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy / Tryg Forsikring A/S:n Suomen sivuliikkeen liiketoiminta

Asian vireilletulo

If Vahinkovakuutusyhtiö on 7.11.2012 ilmoittanut järjestelyn, jossa se hankkii Tryg Forsikring A/S:n Suomen sivuliikkeen liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy on ruotsalaisen If P&C Insurance Holding Ltd (publ):n kokonaan omistama tytäryhtiö. If P&C Insurance Holding Ltd (publ) on puolestaan Sampo Oyj:n kokonaan omistama yhtiö, joka harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa omistamiensa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä toimivien vahinkovakuutusyhtiöiden kautta. If Vahinkovakuutusyhtiö tarjoaa vahinkovakuutuksia Suomessa, minkä lisäksi se palvelee kansainvälistä toimintaa harjoittavia asiakkaitaan toimipisteiden ja verkostojen kautta.

Kaupan kohde on Tryg Forsikring A/S:n, Pohjoismaiden toiseksi suurimman vahinkovakuuttajan, Suomen sivuliike. Kaupan kohde tarjoaa yksityis- ja yritysvakuutuksia yhteistyössä Nordea Pankin kanssa. Vakuutusten myynti tapahtuu Nordea Pankin konttoreiden ja verkkopankin sekä autoliikkeiden ja omien myyntikanavien kautta. Kaupan kohteen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Turussa.

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

If-konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 4,1 miljardia euroa, josta noin 880 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Yrityskaupan kohteen liikevaihto oli noin 85 miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailulaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskaupan kannalta vaikutuksenalaisten markkinoiden osalta ilmoittaja viittaa EU:n komission tapauskäytäntöön, jossa komissio on jakanut vakuutustoimialan kolmeen ryhmään: henkivakuutus (life insurance), vahinkovakuutus (non-life insurance) ja jälleenvakuutus (reinsurance). Yrityskaupan osapuolilla on ilmoittajan mukaan päällekkäistä toimintaa vain vahinkovakuuttamisessa (vahinkojen ensivakuutus).

Vahinkovakuutukset muodostavat ilmoittajan mukaan yhden relevantin tuotemarkkinan tarjontapuolen vahvan korvaavuuden vuoksi. Ilmoittaja katsoo, että vahinkovakuutukset ovat maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan kansalliset kaikkien riskilajien osalta.

Ilmoittaja on toimittanut markkinatietoja vahinkovakuutusmarkkinoista Finanssialan keskusliiton (”FK”) tilastoinnissaan käyttämällä segmentoinnilla: lakisääteinen tapaturmavakuutus, muu tapaturma- ja sairausvakuutus, maa-ajoneuvovakuutus, meri- ja lentoalus- sekä kuljetusvakuutus, palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus, moottoriajoneuvon vastuuvakuutus, vastuuvakuutus, luotto- ja takausvakuutus, oikeusturvavakuutus ja muu ensivakuutus.

Ilmoittaja viittaa FK:n tilastoihin, jonka mukaan vahinkovakuuttamisen kokonaismaksutulo Suomessa vuonna 2011 oli noin 3,9 miljardia euroa, josta vahinkojen ensivakuuttamisen osuus oli noin 3,7 miljardia euroa. If Vahinkovakuutusyhtiön markkinaosuus oli noin 24,3 % ja kaupan kohteen noin 2,3 %. Useimmilla vahinkovakuuttamisen alasegmenteillä osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet olivat noin 20–30 %, pois lukien luotto- ja takausvakuutuksen markkinasegmentin, jossa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli alle 10 %.

Ilmoittajan mukaan vahinkovakuuttamisen markkinoilla Suomessa toimii vahvoja kilpailijoita, kuten OP-Pohjola-ryhmä sekä LähiTapiola[1], joiden markkinaosuudet vuonna 2011 olivat noin 29,3 % ja noin 27,8 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:n mukaisella tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy hankkii Tryg Forsikring A/S:n Suomen sivuliikkeen liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä


[1] LähiTapiola (Lähivakuutus-Tapiola Keskinäinen Yhtiö) syntyi vuonna 2012, kun Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö sulautui Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolaan (ks. Kilpailuviraston päätös 7.3.2012, yrityskaupan hyväksyminen; Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, dnro 71/14.00.10/2012). LähiTapiolan vuoden 2011 markkinaosuus on saatu laskemalla yhteen Lähivakuutuksen ja Tapiolan markkinaosuudet.