Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.9.2000

Diaarinumero

797/81/2000

Osapuolet

Decidenti Oy Ab / Tikkurila CPS Oy:n liiketoiminta

Dnro 797/81/2000, 29.9.2000

;

Asian vireilletulo

Decidenti Oy Ab (jäljempänä Decidenti) on 6.9.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii Tikkurila CPS Oy:n (jäljempänä Tikkurila CPS) liiketoiminnan. Kohde muodostuu Tikkurila CPS:n liiketoiminnasta ja varoista, mukaan lukien kaikki Tikkurila CPS:n ulkomaisten tytäryhtiöiden osakkeet (jäljempänä CPS).[1]

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Decidenti on Industri Kapital 2000 Ltd:n (jäljempänä IK 2000 Ltd) määräysvallassa oleva, yrityskaupan toteuttamista varten perustettu yhtiö. Yhtiöllä ei ole ollut liiketoimintaa ennen ilmoitettavaa yrityskauppaa. IK 2000 Ltd on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka hallinnoi IK 2000 Rahastoa. IK 2000 Ltd:n omistaa kokonaan Industri Kapital Europe B.V., joka on puolestaan Industri Kapital N.V:n omistama yhtiö. Industri Kapital N.V. on Industri Kapital -konsernin perimmäinen emoyhtiö. Industri Kapitalin yritysryhmään kuuluvilla rahastoilla on useita eri aloilla toimivia portfolioyhtiöitä. Kemianteollisuudessa toimivia portfolioyhtiöitä ovat mm. Dyno ASA ja Neste Chemicals, jotka ovat osa Industri Kapitalin Nordkemi-ryhmää sekä Superfos A/S ja Noviant (ent. MSC Metsä Specialty Chemicals Oy). Industri Kapital on lisäksi julkaissut Perstorp AB:n osakkeita koskevan ostotarjouksen. Perstorp AB omistaa 50 % Perstorp Clariant AB:n osakkeista.

Kemianteollisuudessa toimivat portfolioyhtiöt valmistavat mm. formaldehydipohjaisia urea- ja fenolihartseja, formaldehydiä, tyydyttymättömiä polyesterihartseja, gelcoatia, gelcoatin sävytyksessä käytettävää sävytyspastaa, perus- ja erityispolyoleja, metanolia, CMC:tä ja oxo-tuotteita.

CPS muodostuu Tikkurila CPS:n liiketoiminnasta ja varoista, mukaan lukien tytäryhtiöiden osakkeet. Varat ja osakkeet muodostavat Tikkurila CPS:n sävytyspastayksikön. Tikkurila CPS on Tikkurila Oy:n (jäljempänä Tikkurila) tytäryhtiö. Tikkurila kuuluu puolestaan Kemira Oyj:n yritysryhmään. CPS kehittää, valmistaa ja myy sävytyspastoja sekä niihin liittyviä ohjelmistoja ja konsepteja eri teollisuudenaloille. CPS myy sävytyspastoja pääasiassa maaliteollisuudelle, mutta myös jonkin verran muovi-, polyesteri- (tyydyttymätön) ja nahkateollisuudelle.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kauppasopimuksen kohdassa 9 olevan kilpailukiellon, jonka mukaan myyjä pidättäytyy tietyin poikkeuksin [ ][2] vuoden ajan sopimuksen täytäntöönpanosta harjoittamasta mitään kohteen kanssa kilpailevaa toimintaa. Kilpailukiellon maantieteellistä ulottuvuutta ilmoituksessa ei ole määritelty. Kilpailukielto on ilmoittajan mukaan välttämätön siirtyvien varojen täyden arvon takaamiseksi ostajalle, mukaan lukien goodwill ja taitotieto.

Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksiksi myös seuraavassa kuvattuja sopimuksia.

Decidentin[3] ja Tikkurilan tytäryhtiö Tikkurila Coatings Oy:n (jäljempänä Tikkurila Coatings) välillä solmitaan yhteistyö- ja toimitussopimus, jonka mukaan CPS toimittaa sävytyspastoja Tikkurila Coatingsille vuoden [ ] ajan. Osapuolet sopivat [eräitä tuotteita koskevasta yksinmyynnistä]. Sopimus sisältää [ostomääriä koskevan velvoitteen]. Sopimus on ilmoittajan mukaan välttämätön Tikkurila Coatingsin sävytyspastahankintojen ja CPS:n [myynnin] takaamiseksi mainittujen ajanjaksojen ajan.

Decidenti solmii vastaavan yhteistyö- ja toimitussopimuksen myös Tikkurilan tytäryhtiö Tikkurila Paints Oy:n (jäljempänä Tikkurila Paints) kanssa. Sopimus koskee yleisesti saatavilla olevia sävytyspastoja ja [eräitä sopimuksessa erikseen mainittuja sävytyspastoja]. Sopimus sisältää [ostomääriä koskevan velvoitteen]. Sopimuksen välttämättömyyden arvioinnin osalta ilmoittaja viittaa edellä mainitun Tikkurila Coatingsin kanssa solmittavan sopimuksen perusteluihin.

Decidenti solmii valmistussopimuksen Tikkurila Coatingsin kanssa. Sopimus sisältää ehdon, jonka mukaan Tikkurila Coatings valmistaa tietyn ajan tiettyjä sävytyspastoja CPS:lle. Sopimus sisältää [toimitettavia määriä koskevan velvoiteen]. Sopimus on voimassa [ ] vuotta. Sopimus on ilmoittajan mukaan välttämätön CPS:lle tuotteiden saatavuuden takaamiseksi ja Tikkurila Coatingsille tuotantoon varatun kapasiteetin käytön takaamiseksi.

Myyjälle asetettua kilpailukieltoa voidaan pitää yrityskaupan toteuttamisen kannalta välttämättömänä. Kilpailukieltoa voidaan pitää asiallisen sisältönsä osalta kohtuullisena. Kilpailuviraston arvion mukaan kohteen liiketoiminnan haltuunotto ei kuitenkaan edellytä [ ] vuoden suojaa myyjän taholta tulevalta kilpailulta. Kilpailuvirasto on arviossaan ottanut huomioon mm. henkilökunnan siirtymisen ja Industri Kapitalin yritysryhmän kemianteollisuudessa toimivien portfolioyhtiöiden toiminnan. Kilpailukiellon maantieteellisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi ulottua vain sille maantieteelliselle alueelle, jossa kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppasopimuksen solmimista.

Yhteistyö- ja toimitussopimuksissa sekä valmistussopimuksessa on [eräitä osto ja -myyntimääriä koskevia ehtoja]. Kilpailuviraston arvion mukaan [näiden] ehtojen voidaan arvioida olevan välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiselle. Ehdot liittyvät välittömästi kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Ne takaavat aiemmin samaan yritysryhmään kuuluneille sopimusosapuolille [tietyn ostojen ja myyntien määrän].

Yhteistyö- ja toimitussopimuksissa on [eräitä yksinomaisuusehtoja]. Kilpailuvirasto katsoo, että ehdot liittyvät ensisijaisesti kohteen ja myyjän yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen välisten toimitussopimusten toteuttamiseen, eivätkä niinkään yrityskauppaan. Siten Kilpailuviraston arvion mukaan [nämä] ehdot eivät ole välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiselle, eikä niitä voida hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoituksina. Sopimukseen sisältyy lisäksi ehtoja, joiden tarkka sisältö [ ].

Kilpailuvaikutusten arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Decidenti hankkii Tikkurila CPS:n liiketoiminnan. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. Hankkijan yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin [20–70] mrd mk. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin [200–700] milj. mk. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Relevantit hyödykemarkkinat ovat ilmoittajan mukaan maalien väriaineiden markkinat. Erilaiset pigmentit, pigmenttikonsentraatit ja sävytyspastat ovat ilmoittajan mukaan toisiaan korvaavia hyödykkeitä värillisten maalien valmistuksessa.

Kilpailuvirasto on aiemmassa tapauskäytännössään[4] katsonut, että maalien väriainemarkkinat teollisuudessa ja sävytysjärjestelmämarkkinat maalikaupassa muodostavat erilliset relevantit hyödykemarkkinat. Teollisuudessa sävytyspastalle on olemassa kohtuullisesti korvaava tuote eli pigmentti. Maalin valmistaja voi esim. lisätä pigmentit maalin muihin raaka-aineisiin jo sekoitusvaiheessa tai sävyttää valmiin perusmaalin sävytyskoneessa. Sävytyspastat kuuluvat siten osana laajempiin markkinoihin. Jälleenmyyntipisteessä maali sävytetään sävytyskoneessa. Sävytyskoneessa sävytyspastaa ei voida korvata pigmentillä. Sävytyspastalla on pigmenttiä ja pigmenttikonsentraattia korkeampi jalostusarvo.

Sävytyspastan raaka-aineita ovat pigmentit, kostuttimet, liuottimet, lisäaineet ja sideaineet. CPS:n valmistamista sävytyspastoista noin [50–100] koostuu pigmentistä, kostuttimista, liuottimista ja lisäaineista. CPS:n valmistamissa sävytyspastoissa noin [0–20] %:ssa on kantoaineena sideaine.

Sävytyspastoja käytetään pääasiassa maaliteollisuudessa, mutta myös muovi-, polyesteri- (tyydyttymätön) ja nahkateollisuudessa. Niitä käytetään maaliteollisuuden maalinvalmistuksen lisäksi myös jälleenmyyntipisteessä tapahtuvassa maalien sävytyksessä. Sävytyspastoja käyttämällä voidaan tuottaa erittäin laaja valikoima erivärisiä maaleja käyttämällä ainoastaan muutamia perusmaaleja. Sävytyspastojen avulla voidaan hallita laajaa maalien väriskaalaa ja vähentää varastoinnin tarvetta. Sävytysjärjestelmiin voivat kuulua sävytyspastojen lisäksi erilaatuiset perusmaalit, sävytyskoneet, sekoittimet ja värikartat sekä erilaiset kaavanhallinnan ja värisuunnittelun ohjelmat. Sävytyskoneessa sävytyspasta sekoitetaan tietyn kaavan mukaisessa suhteessa perusmaaliin. Muiden teollisuuden alojen osalta esimerkkinä sävytyspastojen käytöstä voidaan mainita gelcoatin sävytys. Gelcoatin valmistaja voi maalinvalmistajan tavoin sävyttää gelcoatin tehtaalla joko pigmentillä tai sävytyspastalla. Gelcoatin sävyttäminen sävytyskoneessa tapahtuu samalla tavalla kuin maalin sävytys. Gelcoatin sävytyksessä käytettävä sävytyspasta ei ole koostumukseltaan kuitenkaan samaa kuin maalin sävytyksessä käytettävä pasta, sillä mm. sideaineet eroavat toisistaan. Pigmentit ja lisäaineet ovat samoja tai samantyyppisiä.

Relevantit maantieteelliset markkinat ovat maalien väriaineiden osalta ilmoittajan mukaan vähintään Euroopan laajuiset, mahdollisesti jopa maailmanlaajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska merkittäviä kilpailuongelmia ei synny millään ajateltavissa olevilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Industri Kapitalin yritysryhmän portfolioyhtiöt eivät ilmoittajan mukaan toimi pigmentti- ja sävytyspastamarkkinoilla. Ne eivät ilmoittajan mukaan toimi myöskään pigmenttien, pigmenttikonsentraattien tai sävytyspastojen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden (pigmentit, kostuttimet, liuottimet, lisäaineet, sideaineet) markkinoilla tai olennaisessa määrin myöskään näiden raaka-aineiden markkinoilla.

Maalien väriaineiden markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 1999 oli ilmoittajan mukaan noin [100–300] milj. mk. CPS:n markkinaosuus oli ilmoittajan mukaan noin [20–50] %. CPS:n Suomessa tapahtuvasta myynnistä asiakkaat vievät ilmoittajan mukaan noin puolet ulkomaille. Maalikauppojen sävytysjärjestelmiin myytävien sävytyspastojen markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 1999 oli noin [20–50] milj. mk. CPS:n markkinaosuus oli ilmoittajan mukaan noin [30–70] %.

CPS:n kilpailijoita maalien väriaineiden markkinoilla Suomessa ovat ilmoittajan mukaan mm. DuPont, BASF, Clariant, Millenium ja Huntsmann. Kilpailijoiden markkinaosuudet ovat 1–20 %:n välillä. CPS:n kilpailijoita maalitehtailta maalikauppoihin toimitettavissa sävytyspastoissa Suomessa ovat ilmoittajan mukaan mm. Teknos Winter Oy, Nokian Laatumaalit Oy, Akzo Coatings B.V. ja Nor-Maali Oy. Kilpailijoiden markkinaosuudet ovat 1–35 %:n välillä. Osalla kilpailijoista on omat sävytysjärjestelmät.

Relevantit maantieteelliset markkinat ovat todennäköisesti Suomea laajemmat. CPS:n markkinaosuus maalien väriaineiden markkinoilla Länsi-Euroopassa vuonna 1999 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [0–20] %. Eurooppalaiset kilpailijat ovat ilmoittaman mukaan samat kuin Suomen osalta mainitut. CPS:n markkinaosuus maalikauppojen sävytysjärjestelmiin toimitettavien sävytyspastojen markkinoilla Länsi-Euroopassa vuonna 1999 oli ilmoittajan mukaan noin [10–50] %. Eurooppalaisia kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan mm. Creanova Inc., Akzo Coatings B.V., ICI, Sigma Coatings ja Elementis Specialties. CPS:n markkinaosuus maailmanlaajuisilla maalitehtaille toimitettavien sävytyspastojen markkinoilla vuonna 1999 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [10–50] %. Viimeksi mainitut markkinat sisältävät jälleenmyyntipisteisiin toimitettavat sävytysjärjestelmien pastat.

Kilpailuviraston selvityksen mukaan sävytyspastoille on olemassa useita vaihtoehtoisia toimittajia. Osa maalitehtaista hankkii käyttämänsä sävytyspastat joko ulkopuolisilta tai yritysryhmään kuuluvilta pastojen toimittajilta kokonaan tai osittain. Osa maalitehtaista valmistaa sävytyspastoja itse. Maalitehtaiden lisäksi myös osa muilla teollisuuden aloilla toimivista yrityksistä valmistaa sävytyspastoja omaan käyttöönsä. Industri Kapitalin yritysryhmän portfolioyhtiöt eivät toimi sävytyspastojen raaka-aineiden tai niiden raaka-aineiden markkinoilla tavalla, joka keskittymän syntymisen seurauksena sulkisi pois raaka-aineiden hankintalähteitä CPS:n kilpailijoilta.

Keskittymän jälkeen Industri Kapitalin yritysryhmään kuuluu gelcoatin ja sen raaka-aineiden, kuten tyydyttymättömän polyesterihartsin sekä gelcoatin sävyttämiseen käytettävän sävytyspastan valmistajia. Keskittymän syntyminen ei Kilpailuviraston selvityksen mukaan sulje myöskään gelcoatin valmistajilta raaka-ainelähteitä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Myöskään kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Decidenti Oy Ab hankkii Tikkurila CPS Oy:n liiketoiminnan.

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoituksena kauppasopimuksen 9 kohdan mukaisen kilpailukiellon siltä osin kuin se [ ] vuoden ajan estää myyjää kilpailemasta kohteen kanssa sillä maantieteellisellä alueella, jolla kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppasopimuksen solmimista.

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoituksena yhteistyö- ja toimitussopimuksissa sekä valmistussopimuksessa olevat, ilmoituksessa liitännäisrajoituksina esitetyt, [osto- ja -myyntimääriä koskevat] ehdot.

Muiden sopimusehtojen osalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta tarvittaessa soveltaa niihin kilpailunrajoituslain 4–7 ja 9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b §, 11 d § ja 11 f §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kohteeseen kuuluvat seuraavien yhtiöiden osakkeet: Tikkurila Inc (Yhdysvallat), Tikkurila Pty Ltd. (Australia), Tikkurila CPS SEA Ptc Ltd (Singapore), Tikkurila Ltda (Brasilia), Lack Partner GmbH i.L (Saksa), MacPherson GmbH i.L (Saksa), Poicon B.V. (Alankomaat), CPS Color UK Limited (Yhdistynyt Kuningaskunta) sekä Winter-Bouts B.V. (Alankomaat) ja sen tytäryhtiöt Winter-Bouts GmbH (Saksa) ja Winter-Bouts South-Africa Pty Ltd (Etelä-Afrikka).

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Decidenti nimetään ilmoittajan mukaan yrityskaupan jälkeen CPS Color Oy:ksi.

[4] Kilpailuviraston päätös 21.1.1994, Dno 411/61/93.