Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.2.2004

Diaarinumero

80/81/2004

Osapuolet

Fortum Power and Heat Oy / Ab Bäljars Värmeförsörjning – Bäljars lämpöhuolto Oy

Asian vireilletulo

Fortum Power and Heat Oy on 4.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Ab Bäljars Värmeförsörjning – Bäljars Lämpöhuolto Oy:ssä (jäljempänä ”Lämpöyhtiö”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fortum -konsernin suurimmat toimialat ovat öljy ja kaasu sekä sähkö ja lämpö. Konserni on edustettuna yli kolmessakymmenessä maassa eri puolilla maailmaa, mutta sen toiminta on keskittynyt pääasiassa Pohjoismaihin. Fortum Power and Heat Oy:n toimialana on sähkön ja lämmön tuotanto, hankinta, siirto ja myynti.

Lämpöyhtiön toimialana on lämmön jakelu sekä kiinteistöjen kunnossa- ja puhtaanapito. Lämpöyhtiö harjoittaa kaukolämpötoimintaa Bäljarsin kaupunginosassa Karjaan kaupungissa. Sen myynti vuonna 2002 oli noin 3 GWh ja liikevaihto noin 140 000 euroa. Lämpöyhtiö omistaa raskaalla polttoöljyllä toimivan lämpökeskuksen sekä noin 2 km pituisen kaukolämpöverkon. Lämpöyhtiö tuottaa myymänsä lämmön omassa lämpökeskuksessaan. Lämpöyhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Fortum -konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli yli 11 miljardia euroa vuonna 2002. Lämpöyhtiön liikevaihto oli vastaavasti noin 140 000 euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa Fortum -konserni on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja koska kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan kaupalla on vaikutusta lähinnä kaukolämmön myynnin markkinoille Karjaan kaupungin alueella. Kaukolämpöliiketoimintaa ylläpitää käytännössä yksi yhtiö kullakin paikkakunnalla, koska rinnakkaisten kaukolämpöverkkojen rakentaminen on harvoin taloudellista. Korkeintaan poikkeustapauksissa on edellytyksiä luoda kilpailua lämmön tuotannolle kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpö kilpailee niin sähkölämmityksen kuin öljylämmityksen kanssa rajoitetusti varsinkin pientalojen vaihtoehtoisina lämmönlähteinä. Kaupan kohteena olevan lämpöyhtiön liiketoiminta on kuitenkin melko pientä, sen asiakkaina on noin kymmenen asuinkerrostaloa ja noin 40 pientaloa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fortum Power and Heat Oy hankkii määräysvallan Ab Bäljars Värmeförsörjning – Bäljars Lämpöhuolto Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.