Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.10.2006

Diaarinumero

800/81/2006

Osapuolet

Maintpartner Oy / Fortum Power and Heat Oy:n teollisten ylläpitopalveluiden liiketoiminta sekä Kotkan Putkityö Oy:n osakkeet

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 22.9.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Maintpartner Oy (”Maintpartner”) hankkii Fortum Power and Heat Oy:n teollisten ylläpitopalveluiden liiketoiminnan sekä Fortum Power and Heat Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Kotkan Putkityö Oy:n osakkeet (jäljempänä yhdessä ”kaupan kohde”). Lisäksi samalla yrityskaupalla hankitaan Fortum Service AB:n Ruotsissa toimivan tytäryhtiön Fortum Service Industripartner AB:n osakkeet.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Maintpartner on tätä yrityskauppaa varten aktivoitu, jo aiemmin perustettu yhtiö, joka on CapMan Oyj:n (”CapMan”) hallinnoiman pääomasijoitusrahaston CapMan Buyout Fund VIII A L.P:n yksinomaisessa määräysvallassa. Maintpartnerilla ei ole aikaisempaa toimintaa.

Kaupan kohteen liiketoiminta liittyy teollisiin ylläpitopalveluihin, joilla tarkoitetaan teollisten tuotantolaitteiden sekä teollisten tilojen teknisten ratkaisujen ylläpitoa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapManin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 2,4 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi noin [yli 500 miljoonaa][1] euroa. Kaupan kohteen maailmanlaajuinen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli noin [yli 20] miljoonaa euroa ja se kertyi lähes kokonaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit tuotemarkkinat muodostuvat teollisten ylläpitopalvelujen tarjonnasta, joka jakaantuu kahteen pääsegmenttiin: i) teollisten tuotantolaitteiden tekniset ylläpitopalvelut ja ii) teollisten tilojen laitteiden tekninen ylläpito. Ilmoittajan arvion mukaan teollisten ylläpitopalvelujen markkinoiden kokonaisarvo (mukaan lukien teollisten ylläpitopalvelujen tarjoajien asiakkaiden puolesta tekemien materiaalihankintojen arvot) Suomessa vuonna 2005 oli noin [3,5–4] miljardia euroa. Kyseisestä kokonaismarkkinasta osa on teollisuusyritysten omien ylläpitoyksikköjen hallussa, ja ulkoistetun/kilpaillun markkinan arvo oli noin [1–1,5] miljardia euroa. CapManilla tai sen yritysryhmään kuuluvilla yhtiöillä ei ole ilmoittajan mukaan aiempaa toimintaa kyseisellä markkinalla Suomessa. Ilmoittajan mukaan kaupan kohteen markkinaosuus kyseisellä ulkoistetulla/kilpaillulla markkinalla vuonna 2005 oli noin [alle 5] %. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomen laajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Maintpartner Oy hankkii Fortum Power and Heat Oy:n teollisten ylläpitopalveluiden liiketoiminnan sekä Fortum Power and Heat Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Kotkan putkityö Oy:n osakkeet. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.