Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.10.2002

Diaarinumero

804/81/2002

Osapuolet

TA Associates, Inc., Friedman Fleischer & Lowe GP, LLC / Tempur World, Inc.

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 7.10.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa TA Associates, Inc. ja Friedman Fleischer & Lowe GP, LLC hankkivat yhteisen määräysvallan Tempur World, Inc:issä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TA Associates, Inc. (”TA”) on yhdysvaltalainen pääomasijoitusyhtiö joka hallinnoi 12 sijoitusrahastoa. TA:n määräysvallassa olevat kohdeyritykset toimivat mm. puolijohdepakkauksien ja voimalaitostekniikkapalveluiden aloilla.

Friedman Fleischer & Lowe GP, LLC (”FFL”) on yhdysvaltalainen pääomasijoitusyhtiö joka hallinnoi kahta sijoitusrahastoa. FFL:n määräysvallassa olevat kohdeyritykset toimivat mm. sisällöntuotannon alalla

Tempur World Inc. (”Tempur”) on emoyhtiönä konsernissa, joka valmistaa ja jälleenmyy vaahtomuovituotteita tavaramerkeillä ”Tempur” sekä ”Tempur-Pedic”. Tärkeimmät tuoteryhmät ovat patjat, tyynyt ja säädettävät sängyt. Pääosa Tempurin myynnistä kertyy kuluttajille markkinoitavista tuotteista. Tuotteita myydään 51 maassa ja konserniin kuuluu lukuisia maakohtaisia jakeluyhtiöitä. Suomessa Tempur harjoittaa liiketoimintaa jakeluyhtiö Tempur Suomi Oy:n kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppa on kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen yhteisen määräysvallan hankinta. Vuonna 2001 FFL:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin […][1] miljoonaa euroa ja TA:n lähes […] miljoonaa euroa. Hankinnan kohteena olevan Tempurin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2001 noin […] miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joten yritysjärjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole haitallisia kilpailuvaikutuksia, koska TA:n ja FFL:n yritysryhmään ei kuulu yrityksiä, jotka toimisivat Tempurin toimintaa vastaavilla markkinoilla. Lisäksi ilmoittajan mukaan TA:n tai FFL:n yritysryhmän yrityksillä ei ole Suomesta kertyvää liikevaihtoa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestelyllä olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjinä toimiviin, […], kohdistettua […] vuoden mittaista kilpailukieltoa. Esitetyn kilpailukiellon mukaisesti […] sitoutuvat olemaan maailmanlaajuisesti kilpailematta, suoraan tai epäsuorasti, Tempurin kanssa viskoelastisten vaahtomuovituotteiden ja muiden Tempurin vaahtomuovituotteiden suunnittelussa, myynnissä, valmistuksessa ja jakelussa. Kiellettyä on osallistuminen kilpailevaan toimintaan toimihenkilönä, johtajana, osakkaana, työntekijänä, konsulttina, tai osakkeenomistajana muutoin kuin alle […] % omistusosuudella julkisesti noteeratussa yhtiössä. Kilpailukieltoa on lievennetty tietyin osin […] osalta. Ilmoittaja esittää, että kilpailukieltoa arvioitaessa Tempuriin rinnastetaan sen emoyhtiö ja tytäryhtiöt.

Lisäksi ilmoittaja hakee liitännäisrajoitussuojaa lausekkeelle, jossa […] tulee pidättyä pyrkimyksistä saada Tempurin nykyisiä asiakkaita (tai viiden viimeisen vuoden aikana Tempurin asiakkaina olleita tai Tempurin asiakkaiksi tavoiteltuja tahoja) siirtymään Tempurin kilpailijoiden asiakkaiksi.

Edelleen ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi […] vuoden mittaista rekrytointikieltoa. Esitetyn rekrytointikiellon mukaan […] sitoutuvat pidättymään Tempurin työ- ja toimihenkilöiden sekä konsulttien epäsuorasta tai suorasta houkuttelusta Tempurin kilpailijoiden palvelukseen.

Ilmoittaja perustelee liitännäisrajoituksien tarpeellisuutta Tempurin tuotteisiin sisältyvällä salaisella ja merkityksellisellä teknisellä taitotiedolla. Edelleen ilmoittaja toteaa, ettei määräysvallan hankkijoilla ole aikaisempaa kokemusta hankinnan kohteen toimialalta. Ilmoittaja perustelee kilpailukiellon maantieteellistä ulottuvuutta sillä, että Tempurin toiminta on maailmanlaajuista.

Kilpailuviraston arvion mukaan osapuolten väliset sitoumukset liittyvät yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi. Rajoitusten kestoaika on viraston arvion mukaan kohtuullinen, sillä hankkijat eivät ole aiemmin toimineet hankinnan kohteen toimialalla. Kiellon sisällön osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voidaan asettaa sellaisille myyjinä oleville osakkeenomistajille, jotka asiakassuhteidensa ja taitotietonsa avulla voisivat ilman kilpailukieltoa aloittaa nopeasti hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Tällaisina myyjinä voidaan pitää ilmoituksessa mainittuja […] ottaen huomioon heidän asemansa ja omistuksensa kohdeyhtiössä. Kilpailukielto voi kuitenkin koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yritysjärjestelyn kohde harjoitti liiketoimintaa kaupan toteuttamishetkellä. Tempurin emo- ja tytäryhtiöt voidaan kilpailukiellon osalta rinnastaa Tempuriin, mikäli ne ovat osa hankinnan kohdetta. Tempurin asiakkaisiin kohdistuvan houkuttelukiellon virasto hyväksyy liitännäisrajoitukseksi ainoastaan siltä osin, kun se sisältyy myyjiin kohdistuvan kilpailukiellon alaan. Rekrytointikiellon sisällön osalta Kilpailuvirasto toteaa, että aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi koskea ainoastaan kaupan kohteen avain- ja johtohenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa TA Associates, Inc. ja Friedman Fleischer & Lowe GP, LLC hankkivat yhteisen määräysvallan Tempur World, Inc:issä.

Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksina myyjätahoille asetetut rajoitukset edellä Liitännäisrajoitukset -kohdassa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituksista annetun lain 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.