Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.10.2003

Diaarinumero

806/81/2003

Osapuolet

LBO France Gestion / Materis Participations

Asian vireilletulo

LBO France Gestion on 29.9.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Matéris Holding Luxembourgia välineenä käyttäen määräysvallan Materis Participationsissa (kohde).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Matéris Holding Luxembourg on kohteen hankinnassa käytettävä yhtiö, jossa LBO France Gestionilla on yksinomainen määräysvalta. Konsernin emoyhtiö on ranskalainen sijoitusyhtiö LBO France (LBO), joka hallinnoi useita rahastoja. Lisäksi LBO omistaa useita pääasiassa Ranskassa toimivia yrityksiä, jotka eivät toimi kohteen kanssa samoilla hyödykemarkkinoilla. LBO:lla ei ole toimintaa Suomessa.

Kohde on kansainvälisesti toimiva luxemburgilainen yritys, joka valmistaa erikoissementtejä, korkealle jalostettuja betonin lisäaineita, laasteja, rakennusmaaleja ja -pinnoitteita sekä monoliittisia refraktoreita. Kohdeyhtiön konserniin kuuluva ruotsalainen Höganäs Entreprenader AB omistaa suomalaisen Oy Höganäs Eldfast Ab:n, jonka toiminta koostuu pääosin tulta ja happoja kestävien sisävuorausten urakoinnista ja tarjonnasta sekä refraktoreiden tuonnista ja myynnistä. Kohteen Suomen liiketoiminnot eivät sisällä tuotantotoimintaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

LBO:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 [alle 700][1] euroa. Kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 1,16 miljardia euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kohde toimii ilmoittajan mukaan seuraavilla relevanteilla markkinoilla: 1) kansalliset, mutta laajemmaksi muuttuvat betonin lisäaineiden markkinat, 2) ETA:n tai maailman laajuiset erikoissementtimarkkinat, 3) kansalliset laastimarkkinat, 4) kansalliset tai ETA:n laajuiset rakennusmaalien ja -pinnoitteiden markkinat ja 5) ETA:n tai maailman laajuiset monoliittisten refraktorien markkinat. Kohde toimii Suomessa vain erikoissementtien, rakennusmaalien ja -pinnoitteiden sekä monoliittisten refraktorien markkinoilla.

Kohde valmistaa aluminaatteja, jotka ilmoittajan mukaan kuuluvat rakennusteollisuudessa yleisesti käytettyihin erikoissementteihin. Aluminaattisementtejä käytetään applikaatioissa, joissa vaaditaan korkeaa lämmön- ja tärähdyksensietokykyä, läpäisemättömyyttä ja luotettavaa suorituskykyä. Ilmoittajan mukaan kohteen markkinaosuus erikoissementtien markkinoilla on Suomessa [alle 70 %] ja EU:ssa [alle 50 %]. Kohteen tärkein kilpailija Suomen markkinoilla on Cementos Molins Industrial S.A.

Ilmoittajan mukaan rakennusmaalien ja -pinnoitteiden markkinoille kuuluvat teollisuuden pinnoitteet ja rakennusmaalit. Ilmoittajan mukaan kohteen markkinaosuus on Suomessa [alle 1 %] ja ETA:ssa [alle 5 %]. Kohteen kilpailijoita Suomen markkinoilla ovat muun muassa Tikkurila Oy, Teknos Oy ja Akzo Nobel Coatings Oy.

Refraktorit ovat kuumuutta hyvin kestäviä materiaaleja, joita käytetään polttouunien, reaktorien sekä muiden korkealämpötilaisten tuotantoyksiköiden sisävuorauksiin. Refraktorit kestävät myös fyysistä kulumista ja kemikaalien aiheuttamaa korroosiota. Monoliittiset refraktorit ovat vaihtoehto tiilille polttouunien sisävuorauksissa. Ilmoittajan mukaan kohteen markkinaosuus on Suomessa [alle 20 %] ja ETA:ssa [alle 20 %]. Kohteen kilpailijoita Suomen markkinoilla ovat muun muassa Vesuvius Finland Oy ja Bet-Ker Oy.

Ilmoittajan mukaan EU:n alueella ei ole relevantteja hyödykemarkkinoita, joilla sekä kohde että LBO -konserni tai sen portfolioyhtiöt harjoittaisivat liiketoimintaa. Osapuolet eivät toimi toisiinsa nähden myöskään vertikaalisessa suhteessa. Ennen järjestelyä LBO ei toimi Suomen markkinoilla lainkaan. Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa LBO France Gestion hankkii määräysvallan Materis Participationsissa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.