Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.11.2005

Diaarinumero

808/81/2005

Osapuolet

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma / Elisa-konsernin Eläkesäätiön vakuutustoiminnan B-osasto

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 24.10.2005 ilmoitettu järjestely, jossa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (”Varma”) on hankkinut Elisa-konsernin Eläkesäätiön vakuutustoiminnan B-osaston osalta (”Eläkesäätiön vakuutustoiminnan B-osasto”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Varman toiminta käsittää työntekijäin eläkelain ja yrittäjien eläkelain mukaisen vakuutusliikkeen sekä siihen liittyvän jälleenvakuutuksen harjoittamisen. Varma-konserniin kuuluvat Osakevarma Oy, jonka toimialana on sijoitustoiminta ja Esy Oy, joka on työeläkealan IT-palveluja tuottava yritys. Lisäksi Varmalla on VM-data Oy:n kanssa yhteinen määräysvalta Silta Oy:ssä, jonka toimiala on vakuutusta palveleva toiminta.

Eläkesäätiön vakuutustoiminnan B-osaston vakuutustoiminta käsittää lakisää-teisen työeläkevakuuttamisen. Järjestelyn yhteydessä eläkesäätiön työnantajien TEL-vakuutukset ja eläkevastuita vastaava määrä varoja siirtyivät Varmalle ja osa eläkesäätiön työntekijöistä siirtyi Varman palvelukseen. Vakuutusvalvontavirasto on 27.6.2005 antamallaan päätöksellä (Dnro 16/403/2005) hyväksynyt luovutuksen. Eläkesäätiön lisäeläkevakuutukset eli ns. A-osaston eläkevastuun Eläkesäätiö siirsi Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampoon. Eläkesäätiö on päätetty purkaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Varman vakuutusmaksutulo oli vuonna 2004 noin 2,6 miljardia euroa ja se kertyi käytännössä kokonaan Suomesta. Eläkesäätiön vakuutustoiminnan B-osaston vakuutusmaksutulo oli vuonna 2004 noin 31,1 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan. Koska Vakuutusvalvontavirasto ei ole pyytänyt järjestelystä lausuntoa Kilpailuvirastolta, yrityskauppa on tullut ilmoitettavaksi virastolle.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantit tuotemarkkinat ovat yksityisen sektorin lakisääteinen työeläkevakuuttaminen. Ilmoittajan mukaan työeläkeyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt ovat keskenään kilpailevia vaihtoehtoja lakisääteisen työeläketurvan järjestämiseksi. Ilmoittajan mukaan TEL-vakuutusmaksutulot olivat yhteensä 7 423 miljoonaa euroa vuonna 2004. Ilmoittajan mukaan Varman markkinaosuus oli noin [33–35][1] % maksutuloista laskettuna ja Eläkesäätiön vakuutustoiminnan B-osaston markkinaosuus vastaavasti oli noin [alle 1] % vuonna 2004. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansalliset.

Yksittäinen työnantaja voi järjestää lakisääteisen työeläketurvan joko hankkimalla TEL-vakuutuksen työeläkeyhtiöltä tai toimialakohtaiselta eläkekassalta taikka perustamalla oman eläkesäätiön, joten työnantajien kannalta markkina saattaa olla ilmoittajan esittämää määrittelyä suppeampi. Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tilaston[2] mukaan työeläkevakuutusyhtiöiden (pl. Etera) vakuutusmaksutulo oli kokonaismarkkinasta 6,9 miljardia euroa ja Varman markkinaosuus tästä noin 37,8 %. Muita markkinoilla toimivia työeläkeyhtiöitä ovat muun muassa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 32,1%:n markkinaosuudella sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas.

Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on hankkinut Elisa-konsernin Eläkesäätiön vakuutustoiminnan B-osaston osalta. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto: Työeläkevakuutusyhtiöiden (pl. Etera) markkinaosuudet 2004, http://www.vakes.fi/SVK/suomi/kuvapaketit/el%E4kekuvat2004.pdf.