LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH / Finnair Catering Oy ja Finncatering Oy

Päivämäärä

4.4.2012

Diaarinumero

81/14.00.10/2012

Osapuolet

LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH / Finnair Catering Oy ja Finncatering Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 23.3.2012 ilmoitettu järjestely, jossa LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH (”LSG Lufthansa”) hankkii sekä Finnair Catering Oy:n että Finncatering Oy:n koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

LSG Lufthansa kuuluu saksalaisen lentoyhtiö Deutsche Lufthansa AG:n konserniin. LSG Lufthansa toimii lentoliikenteen catering-markkinoilla ja muilla niihin liittyvillä markkinoilla nimellä LSG Sky Chefs. Euroopassa LSG Lufthansa tarjoaa lentoliikenteen catering-palveluita sekä omistaa operatiivisten tytär- ja konserniyhtiöidensä kautta catering-toimitiloja Belgiassa, Tanskassa, Virossa, Saksassa, Italiassa, Latviassa, Norjassa, Portugalissa, Ruotsissa, Sveitsissä sekä Iso-Britanniassa.

Finnair Catering on Finnair Oyj:n tytäryhtiö, jonka toimialaan kuuluu lennoilla tarjoiltavien ruokien valmistus sekä pakkaus (lähinnä business-luokka sekä erityisruokavaliot) sekä siihen liitännäiset logistiikka- ja varastointipalvelut. Finnair on Finnair Cateringin ylivoimaisesti suurin asiakas.

Finncatering valmistaa Finnair Cateringille lennoilla tarjottavia turistiluokan aterioita sekä ns. deli -tuotteita hotelleille, ravintoloille, tukkukaupalle ja vähittäiskaupalle sekä valmistuotteita senioriväestölle. Finnair Catering on Finncateringin suurin asiakas. Finncateringilla ei ole yhtään lentoyhtiöasiakasta.

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Lufthansa-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2011 oli noin 26,5 miljardia euroa, josta noin […][1] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Kohdeyhtiöiden maailmanlaajuiset liikevaihdot olivat vuonna 2011 yhteensä noin […] miljoonaa euroa ja ne kertyivät kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailulaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ilmoittajan mukaan suunnitellun yrityskaupan relevantit markkinat ovat lentoliikenteen catering-markkinat Helsinki-Vantaan lentokentällä ja vähemmissä määrin Suomen laajuiset valmisruokatuotteiden markkinat vähittäiskaupalle sekä ruokapalveluiden tarjoajille. Kohdeyhtiöillä ei ilmoittajan mukaan ole käytännössä toimintaa Suomen muilla lentokentillä.

Kilpailu Euroopan lentokenttien catering-markkinoilla on ilmoittajan mukaan kiivasta. Markkinoilla toimii useita yrityksiä, joista osa toimii paikallisesti tai alueellisesti ja osa, kuten LSG Lufthansa, toimii kansainvälisesti.

Ilmoittaja on arvioinut lentoliikenteen catering-markkinoiden kooksi Suomessa [75–90] miljoonaa euroa. Finnair Cateringin markkinaosuudeksi lentoliikenteen catering-markkinoilla Helsinki-Vantaan lentokentällä ilmoittaja on arvioinut [85–95] %. Finnair Cateringin lisäksi catering-palveluita Helsinki-Vantaan lentokentällä tarjoaa Vantaa Catering Services Oy. Ennen yritysjärjestelyn toteuttamista LSG Lufthansalla ei ole ollut toimintaa Helsinki-Vantaan lentokentällä tai muilla Suomen lentoliikenteen catering-markkinoilla.

Ilmoittaja ei ole esittänyt arvioita lentoliikenteen ulkopuolisten markkinoiden koosta tai markkinaosuuksista. Finncateringin toiminta näillä markkinoilla on kuitenkin varsin vähäistä ja sillä on useita kilpailijoita näillä markkinoilla, kuten Atria Suomi Oy, Lunden Catering Oy Ab, Saarioinen Oy, HK Scan Oyj sekä useat pienet take away -tuotteita valmistavat yritykset.

Koska Finnair Catering ja LSG Lufthansa eivät toimi samoilla relevanteilla horisontaalisilla markkinoilla Suomessa, yrityskaupan osapuolten näkemyksen mukaan kyseinen yrityskauppa ei tule vaikuttamaan kilpailuun yrityskaupan kannalta relevanteilla markkinoilla.

Ilmoittajan mukaan on myös mahdollista, että LSG Lufthansan muut eurooppalaiset kilpailijat kuten […] saattavat tulevaisuudessa tulla kilpailemaan Helsinki-Vantaan catering-markkinoille.

Vertikaalisesti yrityskauppa vaikuttaa lentoliikenteen catering-palveluiden ostomarkkinoilla, sillä molempien yrityskaupan osapuolten omistajana on lentoyhtiö. Finnair on aina ollut Helsinki-Vantaan lentokentän catering-palveluiden suurin asiakas ja se on ostanut kaikki catering-palvelunsa Suomessa Finnair Cateringilta. Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskaupan seurauksena Helsinki-Vantaan suurimman catering-palveluiden tarjoajan omistus järjestellään uudelleen siten, että markkina-alueen suurin lentoyhtiö poistuu lentoliikenteen catering-markkinoilta. Tilalle tulee tällä markkina-alueella pienemmän lentoyhtiön eli Lufthansan hallitsema catering-palveluihin erikoistunut yhtiö. Näin ollen yrityskauppa ei tule ilmoittajan mukaan olennaisesti vaikuttamaan tehokasta kilpailua estävästi catering-liiketoimintaan myöskään vertikaalisessa suhteessa olevilla catering-palveluiden ostomarkkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia millään mahdollisella markkinamäärittelyllä. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Osana suunniteltua yrityskauppaa LSG Lufthansa / Finnair Catering ja Finnair tekevät toimitus- ja hankintasopimuksen (”sopimus”), jonka nojalla Finnair tulee säilymään LSG Lufthansan / Finnair Cateringin asiakkaana yrityskaupan jälkeen. Sopimus liittyy osapuolten mukaan suoraan suunniteltuun yrityskauppaan ja on yrityskaupan toteuttamisen kannalta välttämätön, koska sen tarkoitus on mahdollistaa Finnair Cateringin irrottautuminen Finnairista ja liiketoiminnan siirto LSG Lufthansalle taloudellisesti kohtuullisin ehdoin.

Sopimus on alustavasti voimassa viiden vuoden ajan ja sovittu tuotteiden ja palveluiden toimitusmäärä perustuu […]. Siten kyseessä ei ole yksinmyyntiin tai -ostovelvoitteisiin tai suositeltuun toimittajaan / ostajaan perustuva järjestely […].

Sopimuksen tavoitteena on osapuolten mukaan varmistaa toimitusten jatkuvuus Finnairille ja turvata hankinnan kohteen arvo takaamalla yhtiöiden tärkein myyntikanava rajoitetun ajanjakson ajan omistuksenvaihdoksen jälkeen. Ilmoittajan mukaan sopimus on keskeinen osa aiotun yrityskaupan onnistunutta täytäntöönpanoa ja kauppaa ei tultaisi toteuttamaan ilman sopimusta.

Kilpailuviraston arvion mukaan viiden vuoden toimitus- ja hankintasopimus liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on sen toteuttamiseksi välttämätön ilmoittajan esittämin perustein. Sopimuksen sisältö ja kesto (viisi vuotta) ovat sekä kotimaisen että eurooppalaisen soveltamiskäytännön mukaisia[2].

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH hankkii sekä Finnair Catering Oy:n että Finncatering Oy:n koko osakekannan.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ks. Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), erityisesti s. 106–107 sekä Komission tiedonanto yrityskeskittymiin suoraan liittyvistä ja niiden kannalta välttämättömistä rajoituksista, kohdat 32–34 (2005/C 56/03).