Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.12.2003

Diaarinumero

814/81/2003

Osapuolet

Nypro International Holdings B.V., M-Capital Oy / CMS industry Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti 2.12.2003 ilmoitettu yritysjärjestelystä, jossa Nypro International Holdings B.V. ja M-Capital Oy (jäljempänä M-Capital) hankkivat yhteisen määräysvallan CMS Industry Oy:ssä (jäljempänä CMS). Yritysjärjestely toteutetaan siten, että Ensto Oy (jäljempänä Ensto) myy 50 prosenttia CMS:n osakkeista Nypro International Holdings B.V:lle ja 50 prosenttia M-Capitalille. Järjestelyn seurauksena Nypro International Holdings B.V. ja M-Capital käyttävät CMS:ssä yhteistä määräysvaltaa. Yrityskaupan toteuduttua CMS:n tehdas tulee olemaan osa Nypro Inc:n (jäljempänä Nypro) kansainvälistä muovituotantoverkostoa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Yhdysvaltalainen Nypro on ruiskuvalettujen tarkkuusmuovituotteiden sopimusvalmistaja. Se on erikoistunut pienien muoviosien ruiskuvaluun. Nypro valmistaa mm. lääketieteellisiä ja kirurgisia laitteita sekä elektroniikan päätelaitteita. Nypro on laajentanut osaamistaan myös tuotesuunnittelun, muottien suunnittelun, robotiikan ja automaation sekä kokoonpanon ja jakelukanavahallinnan alueille voidakseen tarjota asiakkailleen muovituotteita koskevia kokonaispalveluita. Hollantilainen Nypro International Holdings B.V. on Nypron kokonaan omistama tytäryhtiö. Nyprolla ei ole ennen yritysjärjestelyä ollut tytäryhtiötä, sivuliikettä tai muutakaan toimintaa Suomessa.

Enston liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen: 1) Building Technology -liiketoiminta-alue valmistaa ja markkinoi lämmitysjärjestelmiä, valaisimia ja keskuksia, asennustarvikkeita ja -kalusteita sekä asennuspistoliittimiä. 2) Utility Networks -liiketoiminta-alue kehittää, valmistaa ja markkinoi sähkön siirtoon ja jakeluun liittyviä verkonrakennustarvikkeita ja järjestelmiä. 3) Enclosures and Components -liiketoiminta-alue kehittää, valmistaa ja markkinoi kestomuovi- ja ohutlevykoteloita sekä niihin liittyviä komponentteja. 4) Industry -liiketoiminta-alue toimii asiakaskohtaisten tuotteiden sopimusvalmistajana sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköteknisen teollisuuden erikoistuotteita valmistavan teollisuuden ja loppukäyttäjän tarpeisiin. Kaupan kohteen CMS:n toimialana on muovituotteiden valmistus ja kauppa, teollisuuden ja kaupan harjoittamiseen liittyvien koneiden, laitteiden ja kaluston vuokraus ja kauppa sekä muu muoviteollisuuden ja -kaupan harjoittamiseen liittyvä toiminta. CMS on ennen yritysjärjestelyä ollut Enston kokonaan omistama tytäryhtiö.

M-Capitalin toimialana on harjoittaa omistamiensa yhtiöiden ja myös muiden yhtiöiden hallintoon, rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyviä palveluja sekä omistaa osakkeita, osuuksia yhtiöissä sekä kiinteistöjä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

M-Capital-yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli noin 186 miljoonaa euroa, Nypro-yritysryhmän vastaavasti noin 769 miljoonaa euroa ja CMS:n vastaavasti noin 19 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolten mukaan relevantit markkinat ovat asiakaskohtaisten tarkkuusmuovituotteiden sopimusvalmistus sähkö-, elektroniikka- ja telekommunikaatioteollisuudelle Suomessa. CMS:n markkinaosuus kyseisillä markkinoilla on vähäinen. Nypro ei toimi kyseisillä relevanteilla markkinoilla lainkaan. Samoilla relevanteilla markkinoilla toimivat edellisten lisäksi myös M-Capital-konserniin kuuluvat Audel Oy ja TL-Coating Oy, joiden markkinaosuudet relevanteilla markkinoilla ovat kummallakin myös vähäiset.

Kilpailuviraston mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nypro International Holdings B.V. ja M-Capital Oy hankkivat yhteisen määräysvallan CMS:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.