Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.10.2008

Diaarinumero

814/81/2008

Osapuolet

Finnair Oyj ja Finncomm Oy / yhteisyrityksen perustaminen

Asian vireilletulo

Finnair Oyj (”Finnair”) ja Finncomm Oy (”Finncomm”) ovat ilmoittaneet 11.9.2008 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa ne perustavat lentoliikenteen huoltopalveluita tuottavan yhteisyrityksen. Yrityksen nimeksi tulee Finnish Aircraft Maintenance Oy (”FAM”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Finnair on Finnair-konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluu useita yhtiöitä, joiden päätoimialueita ovat reittiliikenne, lentotoiminta-, lomaliikenne- ja matkapalvelut. Reittiliikenne, joka käsittää sekä henkilö- että rahtiliikennettä, on konsernin ydintoimintaa. Lentotoimintapalveluihin luetaan maapalvelut, catering-toiminta ja tekniset palvelut. Lomaliikenteen palvelut käsittävät valmismatkajärjestäjien lentopalveluiden tarjoamisen. Matkapalvelut käsittävät vapaa-ajanmatkojen ja liikematkojen myynnin sekä niihin liittyvät toiminnot, kuten matkanhallinnan palvelut ja matkatuotteiden suunnitteleminen, tuottaminen ja myymisen.

Finncomm harjoittaa lentoliikennettä joko suoraan tai omistamalla ilmailualalla toimivien tai niitä tukevaa tai palvelevaa toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita ja osuuksia. Tällä hetkellä Finncomm harjoittaa lentoliikennettä ATR-potkuriturbiinikoneilla ja Embraer 145 suihkukoneilla pääasiassa Suomen sisäisessä liikenteessä.

Yhtiöiden ilmoittamalla järjestelyllä perustetaan regional-luokan lentokoneiden huoltopalveluihin erikoistuva yhteisyritys FAM. Yhteisyrityksestä on ilmoittajien mukaan tarkoitus luoda Helsinki-Vantaan lentokenttää päätoimipaikkanaan pitävä, palveluitaan koti- ja ulkomaalaisille asiakkaille tarjoava huolto-organisaatio. FAM:in toiminnan piiriin tullaan siirtämään sen perustajaosakkaiden aiemmin tarjoamat lentokoneiden huoltopalvelut. Finncommin toiminnasta FAM:in alaisuuteen tulevat siirtymään lentokoneiden linjahuoltopalvelut ja Finnairin toiminnasta raskashuollon palvelut koskien niitä ATR- ja Embraer – konetyyppejä, joiden huoltamiseen FAM:illa on vaadittavat viranomaisluvat. Huoltopalveluiden lisäksi FAM tulee harjoittamaan ATR -koneiden huoltotoimintaan liittyvien varaosien ja tarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppaa sekä työkalujen ja henkilöstön vuokrausta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Finnair-konsernin maailmanlaajuinen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,18 miljardia euroa. Konsernin Suomesta kertynyt liikevaihto oli 419,7 miljoonaa euroa. Finncommin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli noin 74,3 miljoonaa euroa, josta yli 20 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Yhtiöiden liikevaihdot ylittävät kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat, joten järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan yhteisyritys tulee toimimaan seuraavilla hyödykemarkkinoilla:

i) ATR- lentokoneiden linjahuollon palveluiden markkinat,

ii) ATR- lentokoneiden raskashuollon palvelujen markkinat,

iii) korjauskiertoisten ATR-laitteiden palveluiden markkinat,

iv) ATR-koneiden asiantuntijapalveluiden markkinat sekä

v) työkalujen ja henkilöstön vuokraustoiminnan markkinat.

ATR-lentokoneiden linjahuollolla tarkoitetaan koneille lentojen välissä lentokentillä tehtäviä huoltotöitä ja tarkastuksia. Ilmoittajien mukaan nämä markkinat ovat laajuudeltaan kansalliset. ATR-koneiden raskashuollolla tarkoitetaan koneiden perusteellista huoltoa, jossa kone saatetaan huoltaa jopa yksittäisiin osiin purettuna. Tällainen huolto ATR-koneille tehdään keskimäärin joka toinen vuosi. Ilmoittajien mukaan raskashuollon markkinat ovat ainakin Euroopan laajuiset.

Korjauskiertoisten ATR-laitteiden palvelujen markkinoilla vioittuneet laitteet voidaan lähettää palvelun tarjoajalle, joka lähettää asiakkaalle korvaavan ehjän laitteen käytettäväksi vioittuneen laitteen korjaamisen ajaksi. Kun asiakkaan laite on korjattu, se palautetaan. ATR-koneiden asiantuntijapalveluiden markkinat käsittävät lentokoneiden huolto-ohjelmien määrittelyn ja ylläpidon, lentokoneiden käyntiaikavalvonnan toteuttamisen, korjausten määrittelyn ja hyväksyttämisen, lentokoneen järjestelmiin liittyvän konsultoinnin, teknisen koulutuksen ja projektinhallinnan palveluja. Työkalujen ja henkilöstön vuokraamisen markkinat käsittävät lähinnä raskashuoltoon liittyvää vuokraustoimintaa muille raskashuoltoa tarjoaville yrityksille.

ATR-koneiden linjahuollon Suomen markkinoilla ei vuonna 2008 ole toiminut muita yrityksiä kuin Finncomm. […][1] ATR-lentokoneiden raskashuollon palveluiden Euroopan laajuisten markkinoiden arvo oli ilmoittajien arvion mukaan vuonna 2007noin 40 miljoonaa euroa, josta Finnairin osuus oli noin [5–15] %. Korjauskiertoisten laitteiden palveluiden Euroopan markkinoiden arvo oli ilmoittajien mukaan vuonna 2007 noin 110 miljoonaa euroa. Finnairin osuus näistä markkinoista oli noin [0–10] %. Asiantuntijapalveluiden Euroopan markkinoiden arvoksi vuonna 2007 ilmoittajat arvioivat noin 12,5 miljoonaan euroa. Finnairin osuus tästä oli noin [0–10] %. Työkalujen ja henkilöstön vuokraustoiminnan markkinat ovat ilmoittajien mukaan uudet, kehittymässä olevat markkinat, joilla ilmoittajilla ei toistaiseksi ole ollut juurikaan liiketoimintaa. Ilmoittajat eivät myöskään osaa antaa arviota näiden markkinoiden koosta.

Ilmoittajien mukaan Finnairilla ja Finncommilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa näiden palveluiden tarjonnassa. Finncomm ei ole aikaisemmin tarjonnut näiden konetyyppien raskashuoltoja, eikä Finnair enää tarjoa näiden koneiden linjahuoltopalveluita. Finnair lopetti näiden palveluiden tuotannon tammikuussa 2008 tytäryhtiönsä Aeron lopettaessa toimintansa. Finnairilla ei ole enää käytössään ATR- eikä Embraer 145 -lentokoneita.

Ilmoittajien mukaan lentokoneiden linjahuoltopalveluita tarjoaa Suomessa tällä hetkellä muun muassa Nayak Aircraft Service. Ilmoittajien käsityksen mukaan yhtiöllä on kaikki ATR-tyypin lentokoneiden huoltoon tarvittavat huoltoluvat, vaikka yhtiö ei toistaiseksi ole tarjonnut näiden koneiden linjahuoltopalveluita Suomessa. Lisäksi eräillä lentoyhtiöillä on ilmoittajien mukaan omat huolto-organisaationsa. Esimerkiksi Blue1:lla on Suomessa oma linjahuolto-organisaatio, jota se käyttää oman kalustonsa huoltamiseen.

Kilpailuviraston tietojen mukaan Suomessa toimii tällä hetkellä ainakin neljä Finnairista tai Finncommista riippumatonta yhtiötä, joilla on Ilmailuhallinnon myöntämä lupa huoltaa matkustajaliikenteessä käytettäviä lentokoneita, eli koneita joiden maksimi lentoonlähtömassa on yli 5700 kiloa.

Kilpailuviraston saamissa lausunnoissa ei katsottu, että aiottu järjestely aiheuttaisi nähtävissä olevia haittavaikutuksia kilpailulle. Saatujen lausuntojen perusteella on muun muassa yleistä, että lentoyhtiöt, joilla on omaa huoltotoimintaa, myyvät huoltopalveluita myös yhtiöille, joilla sitä ei ole. Yrityskauppa ei myöskään vaikuta toimijoiden lukumäärään ATR-koneiden huollon markkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Finnair Oyj ja Finncomm Oy perustavat yhteisyrityksen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.