Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.10.2003

Diaarinumero

815/81/2003

Osapuolet

Sysopen Oyj / Novo Group Oyj

Asian vireilletulo

Sysopen Oyj (jäljempänä ”Sysopen”) on 8.10.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se aikoo hankkia määräysvallan julkisella ostotarjouksella Novo Group Oyj:ssä (jäljempänä ”Novo”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Sysopen tarjoaa integroituja sähköisiä liiketoimintaratkaisuja. Sen pääliiketoimintaa ovat asiakaskohtaiset ratkaisut, jotka toteutetaan asiakkaan lähtökohdista. Yhtiön palveluita asiakaskohtaisissa ratkaisuissa ovat mm. määrittely-, suunnittelu- ja toteutuspalvelut, arkkitehtuurikonsultointi, auditointi sekä useat menetelmäpalvelut tietojärjestelmien suunnittelun ja toteuttamisen alueilla. Lisäksi osa Sysopenin liikevaihdosta tulee ohjelmistotuotteista, joita myydään asiakaskohtaisten ratkaisujen osana tai tukena.

Novo on tietotekniikan kokonaispalveluja tarjoava yritys. Sen liiketoiminta-alueita ovat laitepalvelut, ohjelmistotuoteratkaisut, asiakaskohtaiset ratkaisut sekä tietotekniikan käyttö- ja verkkopalvelut. Laitepalveluilla tarkoitetaan liiketoimintaa, jolla tarjotaan asiakkaille laitteistojen hankintaan, hallintaan, työasemaympäristöön ja niihin liittyviin ohjelmistoihin sekä tukipalveluihin liittyvää palvelua. Ohjelmistotuoteratkaisut -liiketoiminta-alue kehittää, ylläpitää ja markkinoi ohjelmistotuotteita talouden-, henkilöstön- ja toiminnanohjaukseen sekä viestintään. Asiakaskohtaiset ratkaisut -liiketoiminta-alue puolestaan tarjoaa kotimaassa laajojen asiakaskohtaisten järjestelmien suunnittelua, toteutusta ja konsultointia. Käyttö- ja verkkopalveluissa asiakkaille tarjotaan palveluna heidän tietojärjestelmänsä ja laitteistojensa kokonaisulkoistus siten, että palvelua tarjoavan yrityksen toimesta hoidetaan kaikki laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvä tuki ja palvelu.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Sysopenin liikevaihto oli noin 29 miljoonaa euroa vuonna 2002. Novon liikevaihto oli vastaavasti noin 308,5 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan merkittävin tässä kaupassa yhdistyvä liiketoiminta-alue on asiakaskohtaiset ratkaisut. Ilmoittaja esittääkin, että yrityskauppa vaikuttaa käytännössä vain tälle liiketoiminta-alueelle, koska Sysopenilla ei ole merkittävää liiketoimintaa muilla Novon liiketoiminta-alueilla. Asiakaskohtaisten ratkaisujen palvelut kattavat ratkaisujen koko elinkaaren konsultoinnista, kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Tarjottavilla palveluilla määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaille heidän liiketoimintaansa tukevia tietojärjestelmiä asiakkaiden erityisvaatimusten mukaisesti. Ilmoittajan mukaan keskittymän markkinaosuus asiakaskohtaisten ratkaisujen liiketoiminta-alueella on alle 15 %. Osapuolet ovat jakaneet asiakaskohtaisissa ratkaisuissa toimintansa toimialapohjaisesti ja molemmille yhteiset toimialat ovat Kauppa ja palvelut, Finanssi sekä Telecom ja Teollisuus. Ilmoittajan mukaan syntyvän yrityskeskittymän pääliiketoiminta-alueilla ei ole sellaisia hyödykemarkkinoita tai toimialoja, joissa keskittymällä olisi yhdessä yli 15 % markkinaosuus.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sysopen Oyj hankkii määräysvallan Novo Group Oyj:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.