Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.9.2008

Diaarinumero

815/81/2008

Osapuolet

Dalkia AB ja Pori Energia Oy / yhteisyrityksen perustaminen

Asian vireilletulo

Dalkia AB (”Dalkia”) ja Pori Energia Oy (”Pori Energia”) ovat 11.9.2008 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti perustavansa yhteisyrityksen, johon Pori Energia sijoittaa ja siirtää omistamansa Harjavallan voimalaitoksen liiketoiminnot. Dalkia tekee perustettavaan yhteisyritykseen sijoituksen käteisvaroina. Dalkia ja Pori Energia tulevat käyttämään perustettavassa yhteisyrityksessä yhteistä määräysvaltaa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Dalkia on kiinteistöjen ja teollisuuden tukipalve1ujen sekä energiapalvelujen tuottaja ja toimittaja. Dalkia emoyhtiöineen kuuluu Veolia Environnement -yhtiön yritysryhmään, johon Suomessa kuuluu linja-autoliikennettä harjoittava Veolia Transport Finland Oy -konserni.

Pori Energia on energiapalve1ujen tuottaja, toimittaja ja jakelija, jonka voimalaitokset sijaitsevat Aittaluodossa, Pihlavassa ja I-Iarjavallassa.

Yhteisyritykseen siirrettävä Harjavallan voimalaitos tuottaa prosessihöyryä, paineilmaa sekä prosessivesiä Harjavallan Suurteollisuuspuiston teollisuusasiakkaille. Lisäksi Harjavallan voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Harjavalta Kaukolämpö Oy:n omistaman kaukolämpöverkon kautta tehdasalueen kuluttajille ja Harjavallan kaupungille. Pääosa Harjavallan voimalaitoksen tuotannosta muodostuu prosessihöyryn tuotannosta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Dalkian maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 92 miljardia euroa, josta noin 57 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Pori Energian liikevaihto vuonna 2007 oli noin 104 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

I1moittajan mukaan perustettavan yhteisyrityksen tarkoituksena on tuottaa ja toimittaa teollisuuden energiapalveluja Suomessa, mukaan lukien lämpö- ja yhdistettyjen lämpö- ja energiavoimalaitosten perustaminen ja toiminnan harjoittaminen energian ja siihen liittyvien palvelujen myymiseksi teollisuusyrityksille.

I1moittajan mukaan relevantit hyödykemarkkinat koostuvat seuraavista markkinoista: i) kaukolämmön tuotanto ja kaukolämmön siirto, ii) prosessilämmön tuotanto ja myynti, iii) prosessihöyryn tuotanto ja myynti, iv) prosessivesien tuotanto ja myynti ja v) paineilman tuotanto ja myynti. I1moittajan mukaan relevantit hyödykemarkkinat ovat laajuudeltaan alueelliset (Harjavallan alue).

I1moittajan mukaan Dalkia ei toimi millään edellä mainituilla hyödykemarkkinoilla Suomessa. Pori Energia toimii kaikilla mainituilla relevanteilla hyödykemarkkinoilla Porin kaupungissa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Harjavallan voimalaitos on ilmoittajan mukaan käytännössä ainoa toimija edellä luetelluilla relevanteilla hyödykemarkkinoilla Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella. Yhteisyritys tulee ilmoittajan mukaan toimimaan alkuvaiheessa paikallisesti Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella ja tulevaisuudessa yhteisyrityksen on tarkoitus pyrkiä laajentamaan toimintaansa Suomen alueella.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjeste1yn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Dalkia AB ja Pori Energia Oy perustavat yhteisyrityksen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.