Osuuskauppa Arina / Euromarket Linnanmaa, Euromarket Raksila, Euromarket Kemi

Päivämäärä

24.2.2010

Diaarinumero

82/14.00.10/2010

Osapuolet

Osuuskauppa Arina / Euromarket Linnanmaa, Euromarket Raksila, Euromarket Kemi

Asia

Yrityskaupan hyväksyminen; Osuuskauppa Arina / Euromarket Linnanmaa, Euromarket Raksila, Euromarket Kemi

Asian vireilletulo

Osuuskauppa Arina (”Arina”) on 1.2.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa sen hankkii Suomen Lähikauppa Oy:ltä (”Lähikauppa”) Euromarket Linnanmaan, Euromarket Raksilan ja Euromarket Kemin liiketoiminnat (”Euromarketit”).

Osapuolet ja niiden harjoittama toiminta

Osuuskauppa Arina on päivittäis-, käyttö-, ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan palveluja sekä hotelli- ja ravintolapalveluja tarjoava yritys, jonka toiminta-alue kattaa Pohjois-Suomen (lukuun ottamatta Koillismaata). Arina harjoittaa päivittäis-, käyttö- ja erikoistavarakauppaa Prisma-, S-market- ja Sale-ketjuissa sekä Pukumies-muotitaloissa ja nuorisovaatteiden konseptimyymälöissä (Mick’s). Arina kuuluu S-ryhmään.

Euromarket Linnanmaa, Euromarket Raksila ja Euromarket Kemi ovat päivittäis- ja käyttötavaroita myyviä marketmyymälöitä. Euromarket Linnanmaa ja Euromarket Raksila sijaitsevat Oulussa. Raksilan kokonaismyyntipinta-ala vuonna 2008 oli [4000–4500] [1] neliömetriä ja sen kokonaismyynti oli [15–20] miljoonaa euroa. Linnanmaan kokonaismyyntipinta-ala vuonna 2008 oli [3500–4000] neliömetriä ja sen kokonaismyynti oli [15–20] miljoonaa euroa. Kemin Euromarketin kokonaismyyntipinta-ala vuonna 2008 oli [3000–3500] neliömetriä ja sen kokonaismyynti oli [15–20] miljoonaa euroa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yritysjärjestely

Osuuskauppa Arinan liikevaihto vuonna 2008 oli noin 505 miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Yrityskaupan kohteena olevien Euromarkettien liikevaihto vuonna 2008 oli [35–45] miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Arinan ja Euromarkettien liiketoiminnoissa on päällekkäisyyttä päivittäis- ja käyttötavaroiden vähittäiskaupassa sekä päivittäis- ja käyttötavaroiden hankinnassa.

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoille katsotaan ilmoittajan mukaan yleensä kuuluviksi päivittäistavaroiden valikoimaa myyvät, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivat päivittäistavaramyymälät. Elintarvikkeiden lisäksi päivittäistavaroihin voidaan katsoa kuuluviksi myös ns. non-food-tuotteet, esimerkiksi tupakka- ja hygieniatuotteet sekä pesu- ja puhdistusaineet. Ilmoittajan näkemyksen mukaan päivittäistavarakaupan hyödykemarkkinoiden voidaan nähdä muodostuvan erilaisista päivittäistavaroista, joita hyper- ja supermarkettien sekä pien- ja valintamyymälöiden lisäksi myyvät myös huoltoasema- ja liikennemyymälät. Lisäksi ilmoittajan mukaan päivittäistavaroita myydään muun muassa erikoismyymälöissä, kauppahalleissa, suoramyynnissä, torikaupassa, myymäläautoissa ja kioskeissa. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kaikki päivittäistavaroita tarjoavat myymälät ovat kuluttajalle vaihtoehtoisia hankintalähteitä.

Ilmoittaja viittaa muun muassa Euroopan komission päätökseen yrityskauppa-asiassa REWE / Plus Discount[2], jossa päivittäistavarakaupan relevanteille maantieteellisille markkinoille katsottiin kuuluvan ne myymälät, jotka sijaitsevat kuluttajan näkökulmasta 20–30 minuutin ajomatkan päässä. Ilmoittaja kuitenkin katsoo, että koska päivittäistavarakauppaa harjoitetaan pääasiassa valtakunnallisten brandien alla toimivien ketjuyritysten muodossa, ja koska ketjuihin kuuluvien myymälöiden valikoimat, mainostaminen sekä hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet päätetään ja toteutetaan pitkälti keskitetysti, kyseessä olevan yrityskaupan kannalta relevantit maantieteelliset markkinat voisivat tarjonnan ja kilpailun näkökulmasta olla vähintään Pohjois-Suomen laajuiset.

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan osalta ilmoittaja on pohjois-suomen tietojen lisäksi toimittanut kilpailuvirastolle tietoja seuraavalla jaottelulla: suomi, oulun seutukunta[3] ja oulu sekä kemin seutukunta, kemin alue ja kemi.

Päivittäistavaroiden hankintamarkkinat käsittävät ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden myynnin valmistajalta tukku- ja vähittäiskauppiaille sekä muille yrityksille. Hankintamarkkinoihin kuuluvat sekä hankintapalvelut että niihin liittyvät logistiikkapalvelut. Hankintapalvelut käsittävät ostosopimusten tekemisen sekä vähittäiskauppa- ja suurtaloustuotteiden ostotoiminnan. Logistiikkapalveluja ovat varastointi, toimitusten yhdistely, vähittäis- ja suurtalouskauppajakelu sekä palvelujen suunnittelu, ohjaus ja valvonta. Ilmoittaja katsoo päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden olevan maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan Suomea laajemmat.

Käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoille voidaan ilmoittajan näkemyksen[4] mukaan katsoa yleisellä tasolla kuuluviksi kestokulutus- ja erikoistavarat, joita kuluttajat voivat hankkia muun muassa päivittäistavarakaupoista, tavarataloista, erikoisliikkeistä ja Internetistä. Nämä käyttötavarat ovat lähinnä asumiseen, pukeutumiseen ja vapaa-aikaan liittyviä tuotteita. Ilmoittajan mukaan käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoita voidaan tarkastella joko valtakunnallisesti tai alueellisesti.

Käyttötavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat käsittävät ilmoittajan mukaan käyttötavaroiden myynnin valmistajalta tukku- ja vähittäiskauppiaille sekä muille yrityksille. Ilmoittajan mukaan näitä markkinoita voidaan pitää maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan Suomea laajempina.

Kilpailuviraston markkinatoimijoilta saamat vastaukset viittaavat siihen, että käsillä olevassa yrityskaupassa päivittäistavaroiden vähittäiskaupan kilpailuvaikutuksia tulisi tarkastella kapeammalla maantieteellisellä alueella kuin ilmoittajan esittämällä tavalla koko Pohjois-Suomen laajuisesti. Lisäksi viraston saamissa lausunnoissa markkinatoimijat ovat katsoneet päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden olevan käytännössä lähinnä Suomen laajuiset ja joidenkin (tuore)tuotteiden osalta jopa alueelliset. Muilta osin ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista vaikuttaa saatujen lausuntojen perusteella pääosin käsillä olevan yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointiin soveltuvalta.

Kilpailuvirasto katsoo kuitenkin, ettei relevanttien markkinoiden tarkempi määrittely ole tarpeen käsillä olevan yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi.

Osapuolten toiminta markkinoilla ja markkinoiden koko

Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myynnin arvo Suomessa vuonna 2008 oli [13–15] miljardia euroa, ja S-ryhmän ja sen tähän mennessä hankkimien Euromarkettien[5] yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [35–45] %. Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myynnin arvo vuonna 2008 oli Oulun seutukunnassa[6] [500–600] miljoonaa euroa ja Oulussa [300–400] miljoonaa euroa, ja Arinan ja yrityskaupan kohteena olevien Euromarkettien yhteenlasketut markkinaosuudet olivat Oulun seutukunnassa [35–45] % ja Oulussa [30–40] %. Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myynnin arvo vuonna 2008 oli Kemin seutukunnassa[7] [150–200] miljoonaa euroa, Kemin alueella[8] [80–100] miljoonaa euroa ja Kemissä [60–80] miljoonaa euroa, ja Arinan ja yrityskaupan kohteena olevien Euromarkettien yhteenlasketut markkinaosuudet olivat Kemin seutukunnassa [30–40] %, Kemin alueella [30–40] % ja Kemissä [45–55] %.

Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2008 oli [8–10] miljardia euroa. Sekä osapuolten että kilpailijoiden markkinaosuudet vastaavat ilmoittajan käsityksen mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinaosuuksia.

Ilmoittajan mukaan käyttötavaroiden vähittäiskaupan arvo Suomessa vuonna 2008 oli [16–18] miljardia euroa, ja Arinan ja yrityskaupan kohteena olevien Euromarkettien yhteenlaskettu markkinaosuus[9] oli [5–10] %. Pohjois-Suomen käyttötavaroiden vähittäismyynnin arvoksi vuonna 2008 ilmoittaja on arvioinut [1,2–1,6] miljardia euroa, ja Arinan ja yrityskaupan kohteena olevien Euromarkettien yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi [5–10] %. Ilmoittajan mukaan käyttötavaroiden vähittäiskaupan arvo vuonna 2008 oli Oulun seutukunnassa [650–750] miljoonaa euroa ja Kemin seutukunnassa [150–200] miljoonaa euroa, ja Arinan ja yrityskaupan kohteena olevien Euromarkettien yhteenlaskettu markkinaosuus Oulun seutukunnassa [5–10] % ja Kemin seutukunnassa [5–10] %. Ilmoittajan mukaan sen kilpailijoita niin valtakunnallisesti kuin myös Pohjois-Suomessa ovat muiden muassa K-ryhmä, Stockmann Oyj Abp sekä esimerkiksi eri erikois- ja ketjumyymälä, jotka myyvät käyttötavaroita.

Ilmoittajan mukaan käyttötavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoista ei ole tilastoja. Ilmoittajan käsityksen mukaan käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoiden suuruus sekä yrityskaupan osapuolten asema siellä kuvaa kohtuudella myös käyttötavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoita.

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointi

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinat

Kilpailuvirasto on tarkastellut päivittäistavarakaupan vähittäismarkkinoita niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin.

S-ryhmän pääkilpailijoiden K-ryhmän ja Lähikaupan[10] markkinaosuudet vuonna 2008 olivat valtakunnallisella tasolla [30–40] % ja [5–15] % ja Pohjois-Suomessa [35–45] % ja [5–15] %. Loppuosa markkinoista on jakautunut pienempien toimijoiden kesken.

Valtakunnallisesti yrityskaupalla ei näyttäisi juurikaan olevan vaikutusta vallitsevaan kilpailutilanteeseen päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa.

Yrityskaupassa Arina ostaa kilpailijaltaan Lähikaupalta sen ainoat Arinan toiminta-alueella sijaitsevat Euromarketit. Lähikauppa on ilmoittanut toteuttavansa Euromarkettien kehittämisohjelmaa ja keskittyvänsä strategiansa mukaisesti vahvuuteensa eli lähikauppaan.[11]

Eräissä Kilpailuviraston saamissa lausunnoissa on tuotu esiin, että S-ryhmän vahva asema päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla vahvistuu entisestään Oulussa ja Kemissä Arinan hankkiessa Euromarketit.

Oulussa Euromarketit sijaitsevat Arinan Prismojen läheisyydessä Raksilassa ja Linnanmaalla, ja Arina onkin ilmoittanut laajentavansa jo olemassa olevia Prismojaan Euromarket-myymälöiden tiloilla. Tosin Raksilassa suunnitelma toteutetaan välivaiheen kautta, ja Euromarketin tilat muutetaan aluksi S-marketiksi. Arinan suunnitelmien mukaan molempien Prismojen päivittäistavarakaupan myyntitilat tulevat lopulta olemaan [3000–3500] neliömetriä. Tämä tarkoittaa Raksilassa [900–1100] neliömetrin ja Linnanmaalla [1100–1300] neliömetrin lisäystä päivittäistavarakaupan myyntineliöihin. Euromarket-hankintojen myötä laajentuvien Raksilan ja Linnanmaan Prismojen lisäksi Arinalla on Oulussa Prisma Limingantullissa sekä lukuisia S-market – ja Sale-myymälöitä. K-ryhmällä on Oulussa K-Citymarket -myymälät Raksilassa, Ruskossa ja Kaakkurissa sekä lukuisia K-supermarket – ja K-market -myymälöitä. Yrityskaupan jälkeen Lähikauppa jää kilpailemaan Ouluun useilla Siwa- ja Valintatalo -myymälöillä. Oulussa toimii myös Stockmann, Lidl, Tokmanni ja Halpa-Halli.

Oulussa Arinan markkinaosuus vuonna 2008 oli [25–35] % ja yrityskaupan kohteena olevien Euromarkettien markkinaosuus oli [5–10] %. K-ryhmän markkinaosuus Oulussa vuonna 2008 oli Arinan arvion mukaan [30–40] % ja Lähikaupan [5–10] %[12]. Loppuosa markkinoista on jakautunut pienempien toimijoiden kesken.

Kemissä yrityskaupan kohteena oleva Euromarket sijaitsee keskustan alueella K-ryhmän K-Citymarketin ja Arinan Prisman läheisyydessä. Arina on ilmoittanut muuttavansa Euromarketin S-marketiksi. Arinalla on Kemissä lisäksi kaksi Sale-myymälää ja K-ryhmällä kaksi K-markettia. Lähikaupalla on Kemissä kuusi Siwa-myymälää ja yksi Valintatalo-myymälä. Lisäksi Kemissä toimii muun muassa Lidl.

Kemissä Arinan markkinaosuus vuonna 2008 oli [25–35] % ja yrityskaupan kohteena olevan Euromarketin markkinaosuus oli [20–30] %. K-ryhmän markkinaosuus Kemissä vuonna 2008 oli Arinan arvion mukaan [15–25] % ja Lähikaupan noin [10–20] %[13]. Lidlin markkinaosuus oli vuonna 2008 [5–10] %. Kilpailuviraston saaman selvityksen perusteella Kemissä ei ilmennyt esteitä toiminnan laajentamiselle päivittäistavarakaupan markkinoilla esimerkiksi kaavoitukseen liittyen.

K-ryhmä on vuoden 2008 aikana laajentanut aiemmin K-supermarkettina toimineen myymälänsä K-Citymarketiksi, […]. Samaan aikaan yrityskaupan kohteena olevan Euromarketin myynti on laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2009 [20–30] % ja lisäksi Arinankin myynti on laskenut […]. Näin ollen K-ryhmän […] myötä sen vuoden 2009 markkinaosuus on vuotta 2008 […]. Arinan ja yrityskaupan kohteena olevan Euromarketin yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2009 oli selvästi alle 50 %.

Kilpailuviraston selvityksissä on Kemin alueen osalta tuotu esiin, että asukkaiden asiointietäisyys voi toisinaan olla sekä kuntarajat (Kemi, Keminmaa, Tornio) että valtakunnan rajan (Haaparanta) ylittävää. Osaltaan asiointietäisyyteen vaikuttaa Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon välinen työmatkaliikenne. Asiointietäisyyden laajentuessa myös päivittäistavarakaupan vaihtoehdot kasvavat.

Kun otetaan huomioon päivittäistavaroiden vähittäiskaupan toimijoiden myymäläverkostot Oulussa ja Kemissä sekä Oulun ja Kemin lähiympäristössä sekä vähittäiskaupan toimijoiden toiminnan laajentamismahdollisuudet, vaikuttaa siltä, että asiakkaille jää yrityskaupan jälkeenkin riittävästi vaihtoehtoisia, keskenään kilpailukykyisiä asiointipaikkoja. Asiakas voi siten halutessaan asioida muuallakin kuin S-ryhmän myymälöissä. Vaikka yrityskaupan kohteena on Lähikaupan Arinan toiminta-alueella sijaitsevat ainoat Euromarketit, yrityskaupan jälkeenkin markkinoille jää kilpailua myös suurimpien myymälöiden välille.

Arvioidessaan tämän yrityskaupan kilpailuvaikutuksia Kilpailuvirasto on edellä kuvatulla tavalla kiinnittänyt erityisesti huomiota yrityskaupan kohteena olevien Euromarkettien myynnin määriin, markkinaosuuksiin, niiden sijoittautumiseen paikallisessa myymäläverkostossa sekä asiointietäisyyteen. Vaikka S-ryhmällä on vahva markkina-asema, suosittu kanta-asiakasjärjestelmä sekä tehokas logistiikkaketju, ei Kilpailuviraston selvitysten perusteella voida todeta, että yrityskauppa synnyttäisi tai vahvistaisi päivittäistavaroiden vähittäiskaupan osalta sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua.

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat

Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan ja päivittäistavaroiden hankintamarkkinoiden välillä vallitsee selkeä riippuvuus. Keskeiset vähittäiskaupan toimijat ovat integroituneet vertikaalisesti hankintamarkkinoille. Huomattava osa päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa myydyistä tuotteista ostetaan keskitetysti ja jaetaan valtakunnallisten logistiikkakanavien kautta. Markkinatoimijan asema päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa vaikuttaa suoraan sen asemaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla.

Arina hankkii merkittävän osan päivittäistavaroista S-ryhmän hankintayhtiöltä Inex Partners Oy:ltä (”Inex Partners”), jolle käytännössä koko S-ryhmän päivittäistavaroiden hankintatoimi on keskitetty. Viraston saamien tietojen mukaan pääosa kaikkien alueosuuskauppojen päivittäistavaroiden hankinnoista tehdään Inex Partnersin toimesta. Ilmoittajan mukaan vuonna 2008 Arinan hankinnoista [85–100] % teki Inex Partners.

Kilpailuvirasto katsoo, että kun otetaan huomioon alueosuuskauppojen hankintatoimen keskittäminen S-ryhmän omaan hankintayhtiöön, on arvioitaessa käsillä olevan yrityskaupan kilpailuvaikutuksia päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankinnassa tarkasteltava erityisesti S-ryhmän asemaa markkinoilla.

Viraston saamissa lausunnoissa erityisesti S-ryhmän vahva asema päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla on tuotu esiin. Eräissä viraston saamissa lausunnoissa S-ryhmällä on esitetty jopa olevan määräävä markkina-asema Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla. Näissä lausunnoissa käsillä olevan yrityskaupan on nähty entisestään vahvistavan tätä asemaa.

Ilmoittajan mukaan S-ryhmän osuus Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoista vuonna 2008 oli [35–45] %[14] ja hankinnan kohteen markkinaosuus oli [alle 5] %, merkittävimmän kilpailijan ollessa K-ryhmä [25–35] %:n osuudella. Esilläolevassa yrityskaupassa Lähikaupalta S-ryhmälle siirtyvä vähäinen osuus hankinnoista ei käytännössä muuta markkinatoimijoiden tämänhetkisiä voimasuhteita hankintamarkkinoilla. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, ettei tämän yrityskaupan seurauksena aiheudu kilpailunrajoituslaissa edellytettyä kilpailun merkittävää estymistä Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla.

Käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinat ja käyttötavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat

Käyttötavaramarkkinoiden osalta Kilpailuviraston selvityksissä ei ole tullut esiin mitään sellaista, minkä perusteella käsillä olevalla yrityskaupalla voitaisiin nähdä olevan merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Osuuskauppa Arina hankkii Euromarket Linnanmaan, Euromarket Raksilan ja Euromarket Kemin liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Komission päätös 3.7.2008 asiassa COMP/M.5112 – REWE / Plus Discount.

[3] Seutukunnalla tarkoitetaan ilmoittajan mukaan lähikuntien muodostamaa aluekokonaisuutta, joka muodostaa taloudellisesti yhtenäisen alueen. Seutukunta määritellään kuntien välisen yhteistyön ja toisaalta työssä käymisen perusteella. Tämä kuvastaa myös kuluttajien liikkumista kyseisellä alueella, mikä ilmoittajan mukaan vaikuttaa suoraan myös kuluttajien päivittäistavaroiden ostoalueen laajuuteen.

[4] Markkinamäärittelyn osalta ilmoittaja viittaa Kilpailuviraston päätökseen 27.6.2003 yrityskauppa-asiassa Helsingin Osuuskauppa HOK / Osuusliike Elanto (dnro 474/81/03).

[5] S-ryhmään kuuluva Pirkanmaan Osuuskauppa on ostanut Lähikaupalta Euromarket Ideaparkin ja Euromarket Tampereen liiketoiminnat joulukuussa 2009. Kilpailuvirasto on hyväksynyt yrityskaupan 4.1.2010 antamallaan päätöksellä (dnro 1226/14.00.10/2009). S-ryhmään kuuluva Keskimaa Osk on ostanut Lähikaupalta Euromarket Jyväskylän liiketoiminnan joulukuussa 2009. Kilpailuvirasto on hyväksynyt yrityskaupan 14.1.2010 antamallaan päätöksellä (dnro 1275/14.00.10/2009). Lisäksi S-ryhmään kuuluva Satakunnan Osuuskauppa on ostanut Lähikaupalta Euromarket Porin liiketoiminnan marraskuussa 2009. Järjestely ei kuitenkaan ollut kilpailunrajoituslain mukaan virastolle ilmoitettava yrityskauppa. Näiden yrityskauppojen seurauksena S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla kasvoi arviolta [alle 5] prosenttiyksiköllä.

[6] Oulun seutukunta kattaa ilmoittajan mukaan Oulun, Hailuodon, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon ja Tyrnävän.

[7] Kemin seutukunta kattaa ilmoittajan mukaan Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion.

[8] Kemin alue pitää ilmoittajan mukaan sisällään Kemin ja Keminmaan, joiden ilmoittaja katsoo muodostavan yhtenäisen markkina-alueen.

[9] Tässä kohdassa markkinaosuusluvussa on mukana koko S-ryhmä.

[10] Lähikaupan markkinaosuudesta on vähennetty kaupan kohteena olevien Euromarkettien markkinaosuus Pohjois-Suomen osalta.

[11] Lähikaupan kotisivut: www.lahikauppa.fi/fi/media/.

[12] Lähikaupan markkinaosuudesta on vähennetty kaupan kohteena olevien Euromarkettien markkinaosuus.

[13] Lähikaupan markkinaosuudesta on vähennetty kaupan kohteena olevan Euromarketin markkinaosuus.

[14] S-ryhmän markkinaosuusluku ei sisällä aiempia Euromarket-hankintoja. S-ryhmään kuuluva Pirkanmaan Osuuskauppa on ostanut Lähikaupalta Euromarket Ideaparkin ja Euromarket Tampereen liiketoiminnat joulukuussa 2009. Kilpailuvirasto on hyväksynyt yrityskaupan 4.1.2010 antamallaan päätöksellä (dnro 1226/14.00.10/2009). S-ryhmään kuuluva Keskimaa Osk on ostanut Lähikaupalta Euromarket Jyväskylän liiketoiminnan joulukuussa 2009. Kilpailuvirasto on hyväksynyt yrityskaupan 14.1.2010 antamallaan päätöksellä (dnro 1275/14.00.10/2009). Lisäksi S-ryhmään kuuluva Satakunnan Osuuskauppa on ostanut Lähikaupalta Euromarket Porin liiketoiminnan marraskuussa 2009. Järjestely ei kuitenkaan ollut kilpailunrajoituslain mukaan virastolle ilmoitettava yrityskauppa. Näiden yrityskauppojen seurauksena S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavaroiden hankintamarkkinoilla kasvoi [alle 5] prosenttiyksiköllä.