Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.11.1999

Diaarinumero

821/81/1999

Osapuolet

Lohja Abetoni Oy / Itä-Suomen Sementtivalimo Oy:n kunnallistekniikkaliiketoiminta

Asian vireilletulo

Lohja Abetoni Oy (jäljempänä Abetoni) on ilmoittanut 23.9.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (480/92) 11 c §:n mukaisesti, että se oli ostanut Itä-Suomen Semettivalimo Oy:n kunnallistekniikkaliiketoiminnan (kaupan kohde). Ilmoituksen puutteellisuuden takia kilpailunrajoituslain 11 e §:ssä säädetty kuukauden määräaika alkoi kulua ilmoituksen täydennyksen saavuttua virastoon 8.10.1999.

Abetoni kuuluu ruotsalaiseen Scancem Ab -konserniin (Scancem), jossa määräysvaltaa käyttää Heidelberg Zement Ag (HZ). HZ:n yritysryhmään kuuluu Suomessa myös Optiroc Oy ja Finreci Oy; lisäksi HZ ja Addtek International Oy omistavat kumpikin 50 % Parma Betonila Oy:stä.

Abetonin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 23 mrd mk. Kun HZ oli hankkinut määräysvallan Scancemissa 10.6.1999, kaupan kohteen liikevaihtoon 7 mmk lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Scancemin yritysryhmän liikevaihto, noin 11 mrd mk. Siten kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvirasto selvittää erikseen, onko yrityskauppailmoitus tehty kilpailunrajoituslain 11 c §:ssä asetettua määräaikaa noudattamatta ja mihin toimenpiteisiin mahdollinen laiminlyönti antaa aihetta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kunnallistekniikkaliiketoiminnalla tarkoitetaan putkia, kaivoja ja niiden osia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi maan alla. Sekä kaupan kohde että Abetoni valmistavat kyseisiä tuotteita betonista. Kunnallisteknisiä tuotteita voidaan valmistaa myös metalleista ja muoveista. Lisäksi yhtiöt tuottavat betonisia paaluja ja maisematuotteita.

Abetonin osuus kunnallistekniikkatuotteiden toimituksista Suomessa on noin 10 % ja kaupan kohteen noin 1 %. Abetoni toimii Lohjalla, Lahdessa, Tampereella, Kurikassa, Oulussa ja Torniossa. Kaupan kohde toimii Lappeenrannassa.

Liitännäisrajoitukset

Kauppakirjan kohdan 15 mukaan myyjä sitoutuu olemaan harjoittamatta suoraan tai välillisesti alihankkijana, konsulttina, rahoittajana tms. roolissa myydyn liiketoiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa Suomessa viiden vuoden aikana luovutuspäivästä lukien.

Yrityskaupassa siirtyy liiketoiminnan asiakaspiiri ja maine. Siten kilpailukieltoa voidaan pitää kohteen liiketoiminnan arvon siirtymiseksi välttämättömänä. Kun yrityskaupassa ei siirry merkittävää taitotietoa, voidaan kahden vuoden kilpailukieltoa pitää hyväksyttävänä liitännäisrajoituksena.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Lohjan Abetoni Oy hankkii Itä-Suomen Semettivalimo Oy:n kunnallistekniikkaliiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kilpailukiellon kahdeksi vuodeksi koskien sitä liiketoimintaa ja siinä laajuudessa kuin kaupan kohde sitä sopimuksen solmimishetkellä harjoitti.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.