Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

1.10.2002

Diaarinumero

821/81/2002

Osapuolet

Tietoenator Oyj / Rautaruukki Oyj Steelin tietotekniikkaliiketoiminnan osa

Asian vireilletulo

TietoEnator Oyj (TietoEnator) on 18.9.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii osan Rautaruukki Oyj STEEL -teollisuusryhmän tietotekniikkaliiketoiminnasta (Siirtyvä liiketoiminta).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TietoEnator Oyj on vaativien tietojärjestelmien rakentamiseen, kehittämiseen, integrointiin ja ylläpitoon erikoistunut tietotekniikan palvelukonserni, jonka liiketoiminta käsittää laajasti erilaisia järjestelmiä, sovelluksia, tiedonsiirtopalveluja, tuotekehityspalveluja, konsultointia sekä käyttö- ja tukipalveluja.

Rautaruukki -konserni valmistaa terästä ja teräksen jatkojalostustuotteita sekä harjoittaa teräs- ja metallituotteiden tukkukauppaa ja palvelukeskustoimintaa. Hankinnan kohteena on osa Rautaruukki Oyj STEEL- teollisuusryhmän Hämeenlinnan tehtaiden tietotekniikkatoiminnoista, jotka järjestelyn seurauksena ulkoistetaan TietoEnatorin hoidettaviksi.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TietoEnator Oyj -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 1,2 miljardia euroa. Hankinnan kohteen liikevaihto ja siihen kilpailunrajoituslain 11 b §:n nojalla lisätty liikevaihto oli yli 26 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Järjestely liittyy TietoEnatorin ja Rautaruukin välillä 22.2.2001 toteutettuun Rautaruukin tietotekniikkaliiketoimintojen kokonaisulkoistukseen[1]. Nyt käsiteltävässä yrityskaupassa TietoEnatorin hoidettavaksi siirrettävät liiketoiminnot ovat vastanneet Rautaruukin Hämeenlinnan tehtaiden nauhayksikön tietojärjestelmien kehittämiseen ja hoitoon liittyvistä hallinnointi-, määrittely-, suunnittelu-, toteutus- ja hoitotehtävistä. Järjestelyn yhteydessä kyseisen tietotekniikkayksikön työntekijät siirtyvät TietoEnatorin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Ilmoittajan mukaan järjestelyllä voi olla vaikutusta suurten organisaatioiden tietojärjestelmiin liittyvien asiantuntijapalveluiden markkinoilla teollisuuden toimialalla (pl. metsäteollisuus). Markkinoiden arvo Suomessa vuonna 2001 oli ilmoittajan mukaan noin 896 miljoonaa euroa, josta teollisuussektorin osuus oli noin 215 miljoonaa euroa. Ilmoittaja arvioi TietoEnatorin markkinaosuudeksi noin [ 20–30 ][2] % ja siirtyvän liiketoiminnan osuudeksi alle 1 %. Maantieteelliset markkinat rajoittuvat tiettyjen asiantuntijapalveluiden (tuki ja ylläpito) osalta Suomeen. Ilmoittajan mukaan tietojärjestelmien rakentamisessa käytettävät menetelmät/vaihtoehdot ovat kuitenkin yhä useammin maailmanlaajuiset (esim. ohjelmistot, verkkopalvelut, konsultointi). TietoEnatorin markkinaosuus käyttöpalveluiden noin 633 miljoonan euron arvoisilla markkinoilla vuonna 2001 oli ilmoittajan mukaan noin [ 20–30 ] % ja noin 336 miljoonan euron arvoisilla ulkoistettujen palveluiden markkinoilla noin [ 40–50 ] %.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole suuria kilpailuvaikutuksia Suomessa, sillä kauppa ei vahvista merkittävällä tavalla TietoEnatorin markkina-asemaa Suomen atk -palvelumarkkinoilla. Yrityskaupassa on kysymys Rautaruukin tietotekniikkatoimintojen hyvin pienen osan ulkoistamisesta TietoEnatorin hoidettavaksi. Rautaruukin markkinavoima ja markkinoiden kilpailupaine eivät anna TietoEnatorille mahdollisuutta esim. hinnoitella Rautaruukille tarjottavia palveluja kilpailijoiden hinnoista poiketen. Alan kilpailupaineen ja nopean kehityksen sekä markkinoiden kansainvälistymisen johdosta TietoEnator ei voi laiminlyödä palveluntarjontansa jatkuvaa laadun kehittämistä. Lisäksi kaikilla tietotekniikan osa-alueilla on niin paljon tarjontaa, että asiakkaalle jää aina mahdollisuus vaihtaa yhteistyökumppania, mikäli palvelu ei vastaa sovittua laatutasoa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltolauseketta, jonka mukaan Rautaruukki, osana TietoEnatorin ja Rautaruukin välillä 27.2.2001 toteutettua ulkoistusta, sitoutui siihen, että yhtiöiden esikuntatoiminnot sekä Steel- ja Metform -teollisuusryhmät eivät rakenna Suomessa vuosien [ ] aikana uudelleen ko. järjestelyssä ulkoistettuja järjestelmänhallinnan palveluita, eivätkä harjoita Suomessa em. ajanjaksona ulkoistetun liiketoiminnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Rautaruukki sitoutui lisäksi siihen, että ko. yksiköt eivät toteuta em. ajanjaksona järjestelyssä ulkoistetun tietojärjestelmäliiketoiminnan vastuulla olleita kehittämis- ja ylläpitopalveluita. Mainittu kilpailukielto koskee Siirtyvää liiketoimintaa koskevan luovutussopimuksen 12. kohdan perusteella myös nyt tehtävää kauppaa.

Ilmoittaja esittää edelleen yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi ns. takaisinostopalveluja käsittelevää ehtoa, jonka mukaan Rautaruukki sitoutuu ostamaan TietoEnatorilta Siirtyvän liiketoiminnan/henkilöstön tuottamia palveluja vuosina [ ] vähintään tietyn eurovolyymin verran.

Lisäksi ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi rekrytointikieltoa, jonka mukaan Rautaruukki ei suoraan tai välillisesti palkkaa kaupan kohteena olevaa henkilöstöä [ ] kaupan teon jälkeen ilman TietoEnatorin antamaa suostumusta. Kyseinen ehto ei koske työntekijän itsenäistä hakeutumista Rautaruukin palvelukseen tavanomaisilta vapailta työmarkkinoilta.

Ilmoittajan mukaan kaikki hyväksyttäväksi esitetyt kilpailunrajoitukset liittyvät välittömästi yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä sen toteuttamiseksi ja kauppahinnan määräämiseksi sekä kaupan kohteena olevan Siirtyvän liiketoiminnan arvon turvaamiseksi. Hankinnan kohteen harjoittama liiketoiminta on muodostanut Rautaruukin kanssa yhden taloudellisen kokonaisuuden. Ilman määräostovelvoitetta hankinnan kohteen arvo voisi yrityskaupan toteutumisen jälkeen alentua merkittävästi Rautaruukin ja Siirtyvän liiketoiminnan välisen myynnin vähentyessä tai lakatessa kokonaan. Kilpailunrajoitukset eivät myöskään ajalliselta kestoltaan tai asialliselta taikka alueelliselta ulottuvuudeltaan ylitä sitä, mitä yrityskaupan toteuttaminen kohtuudella edellyttää.

Kilpailuvirasto on hyväksynyt edellä esitetyn kilpailukiellon 22.2.2001 päivätyssä yrityskauppapäätöksessään ja katsoo, että kilpailukielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä myös nyt käsiteltävän yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vuoden [ ] loppuun asti. Kilpailukielto voi kuitenkin koskea vain niitä tuote- ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan allekirjoittamishetkellä. Kilpailuvirasto katsoo edelleen, että takaisinostovelvoite voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vuosiksi [ ]. Kilpailuvirasto katsoo, että rekrytointikielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] ajaksi. Viraston aikaisemman käytännön mukaisesti kielto voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia ja kohdistua vain ns. johto- ja avainhenkilöihin.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa TietoEnator Oyj hankkii osan Rautaruukki Oyj STEEL -teollisuusryhmän tietotekniikkaliiketoiminnasta.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämät liitännäisrajoitukset edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös 22.2.2001; Tietoenator Oyj / Rautaruukki Oyj:n tietotekniikkaliiketoiminta, dnro 1204/81/00.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.