Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.10.2006

Diaarinumero

822/81/2006

Osapuolet

Wipro Limited / Hydrauto Group AB

Asian vireilletulo

Wipro Limited (”Wipro”) on ilmoittanut 5.10.2006 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Hydrauto Group AB:ssa (”Hydrauto”). Järjestelyn seurauksena Hydrautosta tulee Wipron tytäryhtiö, jonka osakekannasta Wipro omistaa 100 % kokonaan omistamansa tytäryhtiön Wipro Cyprus Private Limitedin välityksellä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Wipro on intialaisen Wipro-konsernin emoyhtiö. Konsernin toiminnot on jaettu kolmeen divisioonaan. Wipro Technologies tarjoaa Global IT-services and Products -segmenttinsä kautta IT-palveluja asiakkaille Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Japanissa. Palveluihin kuuluvat muun muassa IT-neuvonta, sovellussuunnittelu, kehitystyö, integrointijärjestelmät sekä teknisten kokonaisratkaisujen implementointi. Wipro Infotech India and AsiaPac IT-services and Products -segmentti keskittyy IT-palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen Kaakkois-Aasian ja Lähi-idän alueilla. Wipro Consumer Care and Lighting tarjoaa hygienia- ja valaistustuotteita Intian markkinoille. Tähän divisioonaan kuuluva tytäryhtiö Wipro Infrastructure Engineering Limited valmistaa ja myy sylintereitä ja kippilaitteita pääasiassa Intiassa. Wiprolla on tytäryhtiöitä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Aasiassa, Lähi-idässä sekä Euroopassa, muun muassa Suomessa.

Hydrauto on ruotsalainen yhtiö, jonka Ruotsissa ja Suomessa sijaitsevat tytäryhtiöt kehittävät, valmistavat ja markkinoivat kippihydrauliikan komponentteja sekä hydraulisylintereitä asiakkaidensa erilaisiin tarpeisiin. Hydrauton tuotteita käytetään muun muassa mobiilinostureissa, kaivoskuormaajissa ja kuorma-autoissa. Suomessa Hydrauton toiminnoista vastaa tytäryhtiö Hydrauto Oy Ab (”Hydrauto Oy”), joka toimii pääasiallisesti kippihydrauliikkakomponenttien sektorilla, mutta valmistaa myös hydraulisylintereitä muuhun kuin kippilaitekäyttöön, esimerkiksi teollisuudelle. Lisäksi Hydrauto Oy valmistaa hydraulisia kaksi- ja yksitoimisylintereitä, joita käyttävät muun muassa lastinkäsittely-, kaivoskuormaus-, metsänkorjuu- ja konttienkäsittelyalan yritykset. Hydrauton tuotteita ovat muun muassa Nummi-kippilaitteet.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Wipron yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 1,9 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi noin [yli 20][1] miljoonaa euroa. Hydrauton maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 90 miljoonaa euroa, josta Suomesta kertyi noin [yli 20] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolet valmistavat ja myyvät sekä hydraulisylintereitä että kippihydrauliikkakomponentteja. Ilmoittajan mukaan hydraulisylinterit ovat laitteita, joilla hydraulisen nesteen ja paineen avulla tuotetaan lineaarista liikettä ja voimaa niitä käyttäviin koneisiin tai laitteisiin. Sylintereitä käytetään ilmoittajan mukaan monenlaisissa voimaa vaativissa sovelluksissa, ja ne vaihtelevat niin koon kuin ominaisuuksiensakin osalta. Kippihydrauliikkakomponentit toimivat ilmoittajan mukaan samalla periaatteella kuin hydraulisylinteritkin ja niitä käytetään kippitoiminnon mahdollistamiseen monenlaisissa ajoneuvoissa ja erilaisissa kippaustilanteissa. Ilmoittajan mukaan sekä hydraulisylintereiden että kippihydrauliikkakomponenttien valmistajat ovat usein tavarantoimittajina osana laajempaa huoltoketjua. Ilmoittajan mukaan markkinat ovat hydraulisylinterien osalta kansalliset ja kippihydrauliikkakomponenttien osalta kansainväliset kattaen ainakin Euroopan Unionin.

Ilmoittajan mukaan hydraulisylintereiden myynnin arvo Suomessa vuonna 2005 oli noin [50–70] miljoonaa euroa ja Hydrauton markkinaosuus noin [20–30] %. Kippihydrauliikkakomponenttien myynnin arvo Suomessa vuonna 2005 oli ilmoittajan mukaan noin [5–10] miljoonaa euroa ja Hydrauton markkinaosuus noin [50–60] %. Ilmoittajan mukaan Hydrauton kilpailijoita Suomessa ovat hydraulisylintereiden puolella Hydroline Oy, Norrhydro Oy ja Nurmi Hydraulics Oy sekä kippihydrauliikkakomponenttien puolella Nurmi Hydraulics Oy ja Bevola Finland Oy. Wipro ei toimi näillä markkinoilla Suomessa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Wipro Limited hankkii yksinomaisen määräysvallan Hydrauto Group AB:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.