Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.10.2000

Diaarinumero

823/81/2000

Osapuolet

General Electric Company / Smallworldwide plc.

Asian vireilletulo

General Electric Company (jäljempänä GE) on ilmoittanut 12.9.2000 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskauppajärjestelystä, jonka seurauksena GE:lle syntyy määräysvalta Smallworldwide plc:ssä (jäljempänä Smallworld).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

GE on maailmanlaajuisesti toimiva monialayritys, joka toimittaa muun ohella sähköntuotantoteknologiaa, energiapalveluita ja hallintajärjestelmiä. Näitä tuottaa yrityksen GE Power Systems -liiketoimintayksikkö, johon hankinnan kohde liitetään.

Hankinnan kohde Smallworld toimittaa paikkatieto- ja verkostojärjestelmiä lähinnä laitosten, tietoliikennesektorin ja julkisen sektorin järjestelmien käyttöön. Smallworldin ohjelmistotuotteet mallintavat todellisia verkostoja ja palveluita antaen yhtiöille mahdollisuuden parantaa monimutkaisten verkostojensa suorituskykyä ja tehokkuutta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

GE hankkii määräysvallan Smallworldissa. GE:n maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.1999 päättyneellä tilikaudella oli noin 660 miljardia markkaa ja Smallworldin maailmanlaajuinen liikevaihto 30.6.2000 päättyneellä tilikaudella oli noin 467 miljoonaa markkaa. Smallworld harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

GE ei ole toimittanut Suomeen hankinnan kohteen kanssa kilpailevia järjestelmiä. Smallworld harjoittaa toimintaa Suomessa ainoastaan tytäryhtiönsä Oy Smallworld Systems Ab:n kautta. Tämän liikevaihto oli 30.6.2000 päättyneellä tilikaudella alle viisi miljoonaa markkaa.

Markkinat voidaan ryhmitellä paikkatietojärjestelmien (Geographic Information Systems, ”GIS”) ja paikkaan sidottujen informaatiojärjestelmien (spatial IT applications) markkinoihin. Paikkaan sidotut informaatiojärjestelmät voidaan jakaa sovelluksiin julkisen sektorin ja telekommunikaatioalan sekä laitosten jakelunhallintajärjestelmien (DMS) käyttöön. Näistä GE tarjoaa ainoastaan DMS-tuotteita ja palveluja.

Smallworldin markkinaosuus Suomen paikkatietojärjestelmämarkkinoilla on [1–10][1] prosenttia. GE ei tarjoa kuvatunlaisia perusratkaisuja. Smallworldin markkinaosuus paikkaan sidottujen informaatiojärjestelmien markkinoilla on Suomen julkisella sektorilla [1–10][2] prosenttia ja telekommunikaatioalalla [5–15][3] prosenttia.

Laitosten jakelunhallintajärjestelmien osalta Smallworldin ja GE:n tarjoamat tekniset ratkaisut ovat toisiaan täydentäviä. Kumpikaan ei ole kuitenkaan myynyt näitä ratkaisuja Suomessa. Osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen markkinaosuus on noin [10–20][4] prosenttia.

Osapuolet eivät kilpaile Suomen markkinoilla ja päällekkäisyydet osapuolten tarjoamissa tekniikoissa ovat vähäiset. Yrityskaupalla ei siten ole haitallisia kilpailuvaikutuksia Suomessa.

Myöskään kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa General Electric Company hankkii määräysvallan Smallworldwide plc:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.