Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.10.2006

Diaarinumero

823/81/2006

Osapuolet

ABB Oy / Myllykoski Paper Oy:n kunnossapitoliiketoiminta

Asian vireilletulo

ABB Oy (”ABB”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 13.10.2006 kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Myllykoski Paper Oy:n (”Myllykoski Paper”) kunnossapitoliiketoiminnan. Järjestelyssä on kyse ulkoistamisesta, jonka johdosta ABB ryhtyy tuottamaan Myllykoski Paperille kunnossapitopalveluita.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

ABB konserni on sähkö-, voima- ja automaatioteknologiayhtymä, joka on jakaantunut viiteen divisioonaan: sähkövoimatuotteet, sähkövoimajärjestelmät, automaatiotuotteet, prosessituotanto ja robotit. Suomessa ABB:n organisaatio käsittää automaatiotuotteet, prosessiautomaation, sähkövoimajärjestelmät, sähkövoimatuotteet, kotimaan tuotemyynnin, palvelut, tuotetuen, työkalut ja konsernin tutkimuskeskuksen.

Yrityskaupan kohteena ovat Myllykoski Paperin Anjalankosken tehtaan tuotannollisten laitteiden ja laitteistojen kunnossapitotoiminnat. Kaupan kohde käsittää mekaanisen-, sähköisen- ja automaatiokunnossapidon, kunnossapidon suunnittelun, tukitoiminnan ja kuljetustoiminnan sekä teknisen dokumentoinnin hallinnan. Kunnossapitotoiminto käsittää lisäksi toimintaan tarvittavien materiaalien, tarvikkeiden ja varaosien hankinnan sekä varaosien optimoinnin. Yrityskaupan kohdetta hoitanut Myllykoski Paperin palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy järjestelyn johdosta ABB:n palvelukseen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

ABB:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 17,7 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi noin 1,5 miljardia euroa. Kunnossapitoliiketoimintaan kohdistuvat kustannukset olivat vuonna 2005 noin [15–30][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja katsoo, että liiketoimintakaupan kannalta merkitykselliset markkinat ovat teollisuuden kunnossapitopalvelut Suomessa. Ilmoittajan mukaan teolliset kunnossapitopalvelut muodostavat yhden tuotemarkkinan, johon kuuluvat kokonaiskunnossapitoratkaisut. Osa teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinoista on teollisuuden sisäistä. Ulkoistetun markkinan arvo vuonna 2005 Suomessa oli noin 1,4 miljardia euroa. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tällä ulkoistetulla markkinalla oli ilmoittajan mukaan vuonna 2005 noin [5–15] %. Ilmoittaja on antanut Kilpailuvirastolle tietoja teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinoista Suomessa, mutta ilmoittajan arvion mukaan ei voida sulkea pois sitä, että maantieteelliset markkinat olisivat Suomea laajemmat.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa ABB Oy hankkii Myllykoski Paper Oy:n kunnossapitoliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.