Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.9.2000

Diaarinumero

824/81/2000

Osapuolet

Eurodis Electron Plc / Ericsson Radar Electronics AB

Asian vireille tulo

Kilpailuvirastolle on 13.9.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Eurodis Electron Plc (jäljempänä Eurodis) hankkii kaikki Ericsson Radar Electronics AB:n (jäljempänä Ericsson) osakkeet. Ericsson on uusi yritys, joka on järjestelyn yhteydessä yhtiöitetty Ericsson Microelectronics Europe AB:stä ja jonka nimeä ollaan muuttamassa Ericsson Microelectronics Finland AB:ksi.

Osapuolet ja niiden liiketoiminta

Eurodis on englantilainen elektroniikkakomponenttien jakelua harjoittava yhtiö, joka markkinoi mm. puolijohteita, passiivisia komponentteja, sähkömekaanisia komponentteja ja teollisesti integroituja piirejä. Eurodis ei ole aiemmin toiminut Suomen markkinoilla eikä sillä ole Suomesta kertynyttä liikevaihtoa.

Hankinnan kohde Ericsson on elektroniikkakomponenttien jakelua harjoittavan ruotsalaisen Ericsson Microelectronics AB:n LM Ericsson Oy:n organisaation sisällä toiminut myynti- ja markkinointiyksikkö. Ericsson Microelectronics Europe AB:n Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 1999 oli noin [ ][1] miljoonaa markkaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Eurodisin kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin 3 miljardia markkaa. Ericsson Microelectronics Europe AB:n maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin [ ] miljoonaa markkaa. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Siten järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kummankin yrityskaupan osapuolen toimialana on elektroniikkakomponenttien kauppa. Ilmoittajan mukaan elektroniikkakomponenttien kauppaa koskevat markkinat voidaan periaatteessa jakaa suoramyyntiin ja jakeluun. Jakelun osuus koko elektroniikkakomponenttien kaupasta on noin 20 %. Elektroniikkakomponenttien jakelun markkinoiden arvo on ilmoittajan mukaan vajaat miljardi markkaa, ja Ericssonin markkinaosuus näillä markkinoilla on [5–15] %.

Ilmoittajan mukaan jakoa suoramyyntiin ja jakeluun on käytännössä usein vaikea tehdä, koska erityisesti suurimpia asiakkaita lähestytään sekä suoramyynnin että jakelun kautta. Myös yrityskaupan osapuolten tuotteiden maantieteelliset markkinat vaihtelevat ollen tuotteesta riippuen pohjoismaisia, Euroopan laajuisia tai maailmanlaajuisia. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan Ericsson Microelectronics AB ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt eivät saa kolmen vuoden kuluessa kaupan loppuunsaattamisesta kilpailla hankinnan kohteen Euroopassa kaupantekohetkellä harjoittaman teknisen myynnin ja jakelutoimintojen kanssa.

Lisäksi ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi rekrytointikieltoa, jonka mukaan Ericsson Microelectronics AB ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt eivät saa kolmen vuoden kuluessa kaupan loppuunsaattamisesta rekrytoida hankinnan kohteen tai sen kanssa samaan ryhmään kuuluvasta yhtiöstä omaan palvelukseensa työntekijöitä, jotka kaupantekohetkellä ovat hankinnan kohteen tai sen kanssa samaan ryhmään kuuluvan yhtiön palveluksessa.

Ilmoittaja perustelee esityksiään asiakasuskollisuuden, luottamuksellisten asiakassuhteiden ja asiakasorganisaatioiden erityistarpeisiin liittyvän tietotaidon suurella merkityksellä toimialalla.

Kilpailuvirasto katsoo, että elektroniikkakomponenttien kaupan alalla pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet sekä asiakasorganisaatioiden erityistarpeiden tuntemus ovat usein merkittävässä asemassa. Koska ostaja ei ole aikaisemmin toiminut Suomen markkinoilla, esitettyä kilpailukieltoa voidaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamisen kannalta.

Rekrytointikiellon osalta Kilpailuvirasto toteaa, että se voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia ja kohdistua ainoastaan johto- ja avainhenkilöihin.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Eurodis Electron Plc hankkii määräysvallan Ericsson Radar Electronics AB:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi kolmen vuoden ajaksi, kuitenkin siten, että se voi koskea ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta ja niitä tuotemarkkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin sopimuksen allekirjoittamishetkellä. Kilpailuvirasto hyväksyy rekrytointikiellon liitännäisrajoitukseksi kolmen vuoden ajaksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.