Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.10.2002

Diaarinumero

827/81/2002

Osapuolet

Pearle Europe B.V. / Instrumentarium Oyj:n optiikan vähittäismyyntiliiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 20.9.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Pearle Europe B.V. hankkii Instrumentarium Oyj:n (jäljempänä Instrumentarium) optiikan vähittäismyyntiliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Pearle Europe B.V. (jäljempänä Pearle) harjoittaa optiikan vähittäismyyntiä: yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat silmälasit, linssit, kehykset ja piilolasit. Pearlella on Euroopassa 965 myymälää, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 500 miljoonaa euroa. Myymälät sijaitsevat Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa, Itävallassa, Italiassa, Portugalissa ja Puolassa. Yhtiö myös tuottaa linssejä, joita myydään pelkästään sen omissa optikkoliikkeissä. Pearle ei ole tähän mennessä toiminut Pohjois-Euroopan markkinoilla.

Pearle Europe B.V:n omistavat hollantilainen HAL Investments B.V. (67,9 %), yhdysvaltalainen Cole National Corporation (21,3 %) sekä yhtiön johto (10,8 %). HAL Investments B.V. ja Cole National Corporation käyttävät Pearlessa yhteistä määräysvaltaa. HAL Investments B.V. on hollantilainen sijoitusyhtiö ja Cole National Corporation yksi Yhdysvaltojen suurimmista optiikan vähittäismyyntiketjuista. Cole National Corporationilla ei ole Pearle-omistusosuutensa lisäksi muuta toimintaa Euroopassa.

Instrumentariumin optiikan vähittäismyyntiliiketoimintaan (jäljempänä Instrumentarium Optiikkaryhmä) sisältyy silmälasien ja muiden optiikkatuotteiden vähittäiskauppaa sekä näihin liittyvien palvelujen tarjontaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa sekä Venäjällä. Instrumentarium Optiikkaryhmä myös myy ja markkinoi kotiterveydenhoidon tuotteita Suomessa sekä Virossa. Tuoteryhmään kuuluu perinteisiä kotiterveydenhoidon tuotteita kuten verenpaine-, kuume- ja sykemittareita, kirkasvalolamppuja ja tukisukkia sekä näiden ohella terveysjalkineita. Instrumentarium Optiikkaryhmä markkinoi ja myy tuotteitaan Suomessa Instrumentarium-, Nissen- ja KEOPS-myymäläketjujensa kautta. Linssihiomolaboratorio, keskitetty tilaus- ja toimitusjärjestelmä, myymäläliiketoiminnan kehittäminen sekä markkinoinnin tukitoimet ovat keskeinen osa Instrumentarium Optiikkaryhmää. Yrityskaupan jälkeen Instrumentarium keskittyy anestesian ja tehohoidon sekä terveydenhuollon laitteiden liiketoiminta-alueille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppa on kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen liiketoiminnan hankinta. Vuonna 2001 Pearlen maailmanlaajuinen liikevaihto oli 385 miljoonaa euroa. Yhtiössä yhteistä määräysvaltaa käyttävän HAL Investments B.V:n liikevaihto oli 1.666 miljoonaa euroa ja Cole National Corporationin liikevaihto 1.229 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 2001 noin 104,3 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joten yritysjärjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Suomessa on noin 700 optiikka-alan vähittäismyymälää. Optiikan vähittäismyyntimarkkinoiden koko on noin 220 miljoonaa euroa, josta Instrumentariumin markkinaosuus on noin [25–35][1] %. Tärkeimmät kilpailijat Suomen markkinoilla ovat Silmäasema (markkinaosuus noin [10–20]%), Tähti Optikot (markkinaosuus noin [10–20]%) sekä Cazze ja Synsam. Kotiterveydenhoitotuotteiden markkinat ovat ilmoittajan arvion mukaan kooltaan noin 50 miljoonaa euroa (pois lukien jalkineet), josta Instrumentariumin osuus on noin 10–20 %. Instrumentariumin jalkinemyynti edustaa vain paria prosenttia jalkineiden kokonaismyynnistä Suomessa. Vastaavaa kotiterveydenhoitotuotteiden vähittäismyyntimarkkinoilla kattavasti toimivaa ketjua kuin Instrumentarium ei Suomessa ole, vaan pääasiallisia kilpailijoita ovat apteekit, tavaratalot, urheiluvälineliikkeet, kodinkoneliikkeet ja postimyyntiyhtiöt.

Ilmoittajan arvion mukaan yrityskaupalla ei ole haitallisia kilpailuvaikutuksia, sillä Pearlella ei ole maantieteellisesti päällekkäisiä liiketoimintoja hankinnan kohteen kanssa, eivätkä yrityskaupan osapuolet ole myöskään vertikaalisessa suhteessa toisiinsa. Suomen markkinoilla ei ilmoittajan mukaan tapahdu yrityskaupan seurauksena muutoksia kilpailutilanteessa tai markkinaosuuksissa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestely aiheuttaisi kilpailuongelmia. Osa markkinaosapuolista on arvioinut, että optiikkaketjujen tarjoamat linssi- ja kehysvalikoimat saattavat muuttua yrityskaupan seurauksena. Pearlen arvioidaan keskittävän muun muassa linssivalikoimaa omiin tuotteisiinsa. Eräät tuotemerkit taas siirtyvät mahdollisesti Instrumentarium Optiikkaryhmästä muiden ketjujen tuotevalikoimiin.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Pearle Europe B.V. hankkii Instrumentarium Oyj:n optiikan vähittäismyyntiliiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituksista annetun lain 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.