Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.10.2003

Diaarinumero

827/81/2003

Osapuolet

IVG Immobilien AG/Polar kiinteistöt Oyj

Asian vireilletulo

IVG Immobilien AG (jäljempänä IVG) on 3.10.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii määräysvallan Polar Kiinteistöt Oyj:stä (jäljempänä Polar Kiinteistöt).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IVG on pörssinoteerattu eurooppalainen kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön kiinteistöliiketoiminta on keskittynyt toimistokiinteistöihin, business park -alueisiin sekä logistiikkaliiketoimintaa palveleviin kiinteistöihin Euroopan pääliikekeskuksissa. WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiegesellschaft (WCM) omistaa 52,7 % IVG:stä. WCM:n kaksi liiketoiminta-aluetta ovat asuinkiinteistöt ja pääomasijoitukset.

Polar Kiinteistöt on toimisto- ja liiketilojen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen keskittynyt pörssinoteerattu kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön pääliiketoiminta-alue Sijoituskiinteistöt käsittää pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa sijaitsevia toimisto- ja liiketiloja. Polar Kiinteistöjen viisi liiketoiminta-aluetta ovat Sijoituskiinteistöt, Maakuntakeskusten sijoituskiinteistöt, Pääkaupunkiseudun tontit, Myytävä omaisuus ja Muut sijoitukset.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

WCM:n sekä IVG:n kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 1,4 miljardia euroa ja Polar Kiinteistöjen vastaavasti noin 62,3 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittaja katsoo relevanttien markkinoiden olevan kiinteistösijoitusmarkkinat. Määräysvallan hankkija IVG ei ilmoittajan mukaan toimi Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolilla ei siten ole päällekkäisiä liiketoimintoja tai vertikaalisia suhteita. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Polar Kiinteistöjen kiinteistöomaisuuden tasearvojen mukaan laskettu markkinaosuus Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla on noin [ ][1] %.

Polar Kiinteistöillä on Suomessa 38 sijoituskiinteistöä, joiden yhteenlaskettu pinta ala on noin 258 000 m2 . Yhtiön mukaan sen sijoituskiinteistöjen arvo on noin 331,4 miljoonaa euroa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa IVG Immobilien AG hankkii määräysvallan Polar Kiinteistöt Oyj:stä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.