Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.10.2001

Diaarinumero

829/81/2001

Osapuolet

Falck Security Oy / Vartiokotkat Oy

Asian vireilletulo

Falck Security Oy (Falck) on 24.9.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa Falck hankkii Vartiokotkat Oy:n (VK) koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Falck on osa tanskalaista maailmanlaajuisesti toimivaa turva- ja pelastuspalvelualan Group 4 Falck A/S -konsernia. Falck Security Oy:n (Suomen emoyhtiö) ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminta Suomessa jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat vartiointi, turvatekniikka (Falck Technical Solutions Oy) sekä arvokuljetukset ja rahankäsittely (Falck Cash Services Oy). Kuluvana vuonna hankitun Lukko-Pitkonen Oy:n osakekannan myötä Falckin liiketoimintaan kuuluvat myös lukitusjärjestelmät.

VK harjoittaa ensisijaisesti vartiointiliiketoimintaa lähinnä Kotkan seudulla. Vartiointiliiketoiminta kattaa liiketilojen ja teollisuuskiinteistöjen tms. vartioinnin lisäksi erilaiset hälytys- ja valvontapalvelut. Yritys tarjoaa vähäisissä määrin myös arvokuljetuspalveluja. Vartiointiliiketoiminnan osuus yrityksen liikevaihdosta on [yli 70][1] % ja arvokuljetussopimusten osuus alle [30] %.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Group 4 Falck A/S -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 14 miljardia markkaa. VK:n liikevaihto vuonna 2000 oli noin 3 miljoonaa markkaa. Liikevaihtoon on lisättävä hankkijan samalla toimialalla tekemät yrityskaupat kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti. Falck on viimeisen kahden vuoden aikana hankkinut omistukseensa Eta-Sec Oy:n, Vartiosalpa Oy:n, SPAC FP Oy:n ja PS Protection & Security Oy:n. Hankinnan kohteen liikevaihdoksi muodostuu siten yli 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolten toiminnoissa on ilmoittajan mukaan päällekkäisyyksiä vartiointiliiketoiminnan ja arvokuljetusten osalta.

Vartiointimarkkinoihin kuuluu vartiointi (paikallis-, piiri- ja erikoisvartiointi), hälytyskeskuspalvelut 24 h/vrk, myymälätarkkailu- ja valvonta, poistumistarkastukset, vahtimestaripalvelut ja turvallisuussuunnittelu. Falckin markkinaosuus valtakunnallisesti on [10‐20] %. Falck ei ennen yrityskauppaa ole toiminut Kotkan seudun vartiointimarkkinoilla. VK:n markkinaosuus valtakunnallisesti on alle [5] % ja Kotkan seudulla noin [20‐30] %.

Arvokuljetusmarkkinoihin sisältyy rahankuljetus asiakkailta rahanlaskentakeskuksiin ja päinvastoin. Osa rahankuljetuksista tapahtuu pankeista yrityksiin. Lisäksi näihin toimintoihin kuuluu mm. kullan, jalokivien ja tietoturvatuotteiden kuljetus sekä pankkiautomaattien hoito. Ilmoittajan mukaan markkinoiden arvo valtakunnallisesti vuonna 2000 oli noin 115 miljoonaa markkaa ja Kotkan seudulla noin 2‐3 miljoonaa markkaa. Falckin markkinaosuus arvokuljetuksista valtakunnallisesti on ilmoittajan mukaan [yli 50] % ja Kotkan seudulla noin [20‐30] %. VK:n markkinaosuus valtakunnallisesti on ilmoittajan mukaan alle [5] % ja Kotkan seudulla [alle 10] %.

Arvokuljetusmarkkinat voidaan jakaa edelleen raskaalla erityisvarustelulla suoritettavaan arvokuljetukseen ja kevyemmällä kalustolla suoritettavaan arvokuljetukseen. Kevyemmällä kalustolla toimivia vartiointiliikkeitä on ilmoittajan mukaan lukuisia kun taas erityisvarustellulla kalustolla toimii vain muutama suuri yritys. Falck toimii raskaalla panssaroidulla kalustolla. VK puolestaan toimii kevyellä kalustolla. Arvokuljetusala on ilmoittajan mukaan kilpailtu ja alalle tulon kynnys on matala.

Ilmoittajan mukaan arvokuljetus- ja vartiointiliiketoiminnan maantieteelliset markkinat ovat kansalliset ja rajoittuvat siten Suomeen. Molempia markkinoita voidaan kuitenkin pitää myös paikallisina.

Rahankäsittelymarkkinat liittyvät läheisesti arvokuljetuksiin. Näihin markkinoihin kuuluu rahan varastointi, käsittely ja laskenta alueellisissa laskentakeskuksissa. Falckin ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2000 oli valtakunnallisesti [yli 50] % ja Kotkan seudulla noin [20‐30] %. VK ei harjoita liiketoimintaa rahankäsittelymarkkinoilla.

Turvatekniikan markkinoihin kuuluvat erilaiset rikosilmoitin-, kameravalvonta- ja työnseurantajärjestelmät sekä niiden asennus- ja huoltotoimet. Falckin ja sen tytäryhtiöiden markkinaosuus vuonna 2000 oli valtakunnallisesti alle [10] %. Yhtiö ei toimi kyseisillä markkinoilla Kotkan seudulla. VK ei harjoita liiketoimintaa turvatekniikkamarkkinoilla.

Yrityskaupan seurauksena Falckin asema vahvistuu jonkin verran arvokuljetusten osalta. VK:n suhteellisesti pienestä liikevaihdosta kuitenkin ainoastaan alle [10] % kertyy arvokuljetuksista. Lisäksi Falckin asema vahvistuu vartiointipalveluiden osalta Kotkan seudulla. Keskittymän markkinaosuus jää silti edelleen alle 15 %. Falck tarjoaa Kotkan seudulla melko laajan tuotevalikoiman asiakkailleen. Toisaalta myös muut valtakunnalliset kilpailijat harjoittavat liiketoimintaa Kotkan seudulla. Kilpailuvirasto katsoo, ettei yrityskaupalla siten ole lain tarkoittamalla tavalla kilpailua merkittävästi estävää vaikutusta. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjaan sisältyvää kilpailukieltoa, jonka mukaan [ … ].

Ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa sillä, että se on olennainen ja välttämätön osa kaupan täytäntöönpanoa sekä ajalliselta, asialliselta ja maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan hyväksyttävä ja säännösten mukainen.

Falckilla on jo ennen yrityskauppaa ollut osaamista hankinnan kohteen toimialalta. Kilpailuvirasto katsoo siten, että edellä esitetty kilpailukielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] ajaksi. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan allekirjoittamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Falck Security Oy hankkii Vartiokotkat Oy:n koko osakekannan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] ajaksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto/tiedot on poistettu liikesalaisuutena.