Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.3.2001

Diaarinumero

83/81/2001

Osapuolet

Elisa Communications Oyj / Riihimäen Puhelin Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 2.3.2001 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskauppa, jossa Elisa Communications Oyj (jäljempänä Elisa) hankkii tosiasiallisen määräysvallan Riihimäen Puhelin Oy:ssä (jäljempänä RPO).

Järjestelyssä RPO:n yhtiöjärjestyksestä on yhtiökokouksessa 28.2.2001 päätetty poistaa äänivallan käyttöön liittyviä rajoituksia. RPO on sitoutunut tekemään suunnatun annin Elisalle, minkä jälkeen Elisa omistaa 16,67 % RPO:n osakkeista. Tällä osuudella Elisa saa tosiasiallisen määräysvallan RPO:ssa. Ilman äänileikkuria Elisalla olisi viimeisessä neljässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ollut em. omistuksella selkeä enemmistö (75–82 %) kokouksissa edustettuina olleista äänistä ja osakkeista. Suunnatun annin jälkeen Elisa sitoutuu vaihtamaan kaikki RPO:n osakkeet omiin osakkeisiinsa. Vaihtotarjous edellyttää mm. sitä, että Elisa pääsee vaihtotarjouksessa yli 50 %:iin kaikista osakkeista. Mikäli osakevaihtoa ei toteuteta, Elisan lopulliseksi omistukseksi jää 16,67 %, mikä edellä kuvatulla tavalla riittää tosiasiallisen määräysvallan syntymiseen.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Elisa tarjoaa puhelin- ja tietoliikennepalveluita sekä niihin liittyviä toimintoja kotitalouksille ja yrityksille. Pääpaino Elisan liiketoiminnassa on ollut paikallispuheluissa. Elisalla oli vuoden 1993 loppuun asti rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen sen perinteisellä toiminta-alueella. Sittemmin Elisa on laajentanut paikallispuheluiden tarjontaansa Uudenmaan telealueelta Mäntsälään, Pornaisiin, Pukkilaan, Askolaan ja Porvooseen. Elisa harjoittaa myös joko itse tai yritysryhmäänsä kuuluvien yhtiöiden kautta mm. matkapuhelintoimintaa, ulkomaanpuhelutoimintaa, datasiirtopalveluiden tuottamista ja tarjoamista, Internet-palveluiden tarjoamista, telelaitteiden maahantuontia ja myyntiä sekä puhelinoperaattoreiden tarvitsemien ohjelmistojen ja järjestelmien suunnittelemista ja toimittamista.

RPO on Riihimäen, Hyvinkään ja Hausjärven kunnissa toimiva paikallisoperaattori, joka toimii paikallispuhelujen lisäksi myös jälleenmyyjänä kauko- ja ulkomaanpuheluissa. Yhtiö myy myös kaapelitelevisioliittymiä. RPO käyttää ilmoittajan mukaan yhteistä määräysvaltaa Tele-Kolmio Oy:ssä (Tele-Kolmio). RPO:n lisäksi osakkaita ovat Lohjan Puhelin Oy ja Hämeen Puhelin Oy. TeleKolmio on erikoistunut yritysten tietoliikennepalveluiden tarjoamiseen (puhe- ja datasiirto sekä turvapalvelut yhteyksineen ja päätelaitteineen). RPO:n liikevaihto vuonna 1999 oli noin 40 Mmk ja Tele-Kolmion noin 100 Mmk.

RPO on osakkaana mobiilioperaattori DNA Finland Oy:ssä ja verkko-operaattori Suomen 2 G Oy:ssä ja Suomen 3 G Oy:ssä. Kaupan seurauksena nämä noin […][1] %:n suuruiset omistukset siirtyvät Elisan määräysvaltaan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Elisan ja sen yritysryhmän konsolidoimaton yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 1999 oli yli 7,6 miljardia markkaa. RPO:n liikevaihto puolestaan oli vuonna 1999 noin 40 Mmk. Kun hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan edeltävän kahden vuoden aikana samalta toimialalta hankkimien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot[2], ylittää hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto 150 Mmk. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Elisa ja RPO toimivat useilla markkinoilla. Ilmoittaja jakaa ilmoituksessaan relevantit markkinat seuraavasti:

  • Paikallispuhelut Elisan perinteisellä toiminta-alueella
  • Paikallispuhelut RPO:n perinteisellä toiminta-alueella
  • Kaukopuhelut Suomessa
  • Ulkomaanpuhelut Suomessa
  • Internet-palvelut Suomessa
  • Telepäätelaitteiden myynti Suomessa
  • Datasiirtopalvelut Suomessa

Edellä lueteltujen markkinoiden lisäksi Kilpailuvirasto on aiemmassa käytännössään katsonut, että mm. televerkon tilaajajohdon vuokraus, paikallisen runkoverkon vuokraus, matkaviestinverkkojen vuokraus, matkaviestinverkkojen ylläpitämiseen tarvittavat fyysiset laitteet, matkaviestinpalvelut, matkaviestinliittymien vähittäismyynti ja kaapelitelevisioverkon vuokraus saattavat muodostaa omat relevantit markkinansa tai jakautua edelleen alamarkkinoihin.

Kilpailuvirasto on aikaisemmissa selvityksissään, esimerkiksi päätöksessään City Sale / HPO (dnro 704/61/98), päätynyt siihen, että Elisalla on kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräävä markkina-asema paikallisilla televerkkomarkkinoilla ja paikallisilla telepalvelumarkkinoilla (suurasiakkaita lukuun ottamatta) niillä alueilla, joilla sillä oli rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen 31.12.1993 saakka.

RPO:n markkinaosuus on sen perinteisellä toiminta-alueella paikallispuheluissa yli 90 %. Kilpailuvirasto on Elisan aiempia hankintoja koskevassa päätöksessään 27.4.2000 todennut, että KSP:llä on vastaavalla tavalla kun em. City Sale päätöksessä Elisalla ilmeisesti määräävä markkina-asema omalla perinteisellä toiminta-alueellaan. Samalla periaatteella myös RPO:lla on ilmeisesti määräävä markkina-asema sen perinteisellä toiminta-alueella. Paikallisilla puhelinyhtiöillä on perinteisesti ollut vahva asema alueensa paikallisteletoiminnassa. Tämän aseman siirtyminen toiselle taholle ei yksinään ole merkityksellistä kilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta.

Kilpailuvirasto selvitti tässä yhteydessä myös sitä, häviääkö yrityskaupan seurauksena RPO:n toimialueelta mahdollisuus paikallispuhelukilpailuun tulevaisuudessa merkittävän potentiaalisen kilpailijan hankkiessa määräysvallan ko. alueen paikallisessa operaattorissa. Nämä selvitykset viittaavat kuitenkin siihen, että paikallispuhelukilpailun mahdollisuus RPO:n alueella ei poistu yrityskaupan seurauksena.

Elisan ja RPO:n toiminnoissa on ainoastaan vähän päällekkäisyyttä, mikä ilmenee lähinnä suuryrityksille tarjottavissa telepalveluissa. Näiden markkinoiden osalta virasto toteaa, että ne ovat todennäköisesti valtakunnalliset. Keskittymän merkittävä kilpailija näillä markkinoilla on Sonera.

Kilpailuvirasto on aiemmissa päätöksissään todennut, että telemarkkinoiden luonteeseen kuuluu monien tele- ja verkkopalveluiden vertikaalinen kytkeytyminen toisiinsa. Erityisesti kiinteää televerkkoa ja kiinteitä liittymiä hallitseva operaattori voi vaikuttaa monien sinänsä erillisten markkinoiden toimintaan. Paikallisteletoimintaa harjoittava yritys voi vaikuttaa esimerkiksi kauko-, ulkomaanpuhelu tai Internet-palveluiden markkinoihin mm. siksi, että osana näiden palveluiden tarjontaan liittyy myös paikallisen televerkon käyttö.

Kaukopuheluja tarjoaa täällä hetkellä ainakin kahdeksan yritystä Suomessa. Näistä suurin on Kaukoverkko Ysi Oy lähes 60 %:n markkinaosuudellaan. RPO on Finnet Internationalin ja Kaukoverkko Ysi Oy:n jälleenmyyjä eikä sillä ole omia kauko- eikä ulkomaanpuhelutuotteita. Vastaavasti ulkomaanpuheluja tarjoaa Suomessa ainakin yhdeksän yritystä. Suurin näistä on Sonera noin 55 %:n markkinaosuudella. Elisan yritysryhmään kuuluvan Finnet Internationalin osuus on noin 30 %.

Sekä Internet-liittymien markkinoilla että datasiirtomarkkinoilla Sonera on markkinajohtaja Suomessa. Elisalla on oma Kolumbus Internet-liittymä, jota myydään sekä puhelinverkon kautta käytettäviin Internet-palveluihin että kiinteille yhteyksille. Eräät paikalliset puhelinyhtiöt, kuten RPO, myyvät Kolumbus-tuotteita. Myös Elisan yritysryhmään kuuluvalla Soon Communications Oyj:llä on oma Internet-liittymätuotteensa TPOnet. Elisan yritysryhmän osuus Internet-liittymistä on 20–25 % ja Soneran noin kolmannes. RPO:lla ei ole omia Internet-liittymätuotteita. Elisan yritysryhmän markkinaosuus datasiirtopalvelujen markkinoilla on noin 30–35 %. Tele-Kolmio lisää Elisan osuutta 2–4 %. Soneran osuus ko. markkinoista on sen oman ilmoituksen mukaan noin 50 %.

Elisan tytäryhtiö Mäkitorppa Yhtiöt Oy tytäryhtiöineen (mm. Setele Oy) myy telelaitteita, pääasiassa matkapuhelimia ja niiden varaosia ja lisälaitteita. Mäkitorpalla on Suomessa 75 ja Setelellä 31 myymälää. Ilmoittajan mukaan päätelaitteiden markkinoilla kilpailu on kovaa ja markkinoiden odotetaan kasvavan matkaviestinnän lisääntyessä ja uusien tuotesukupolvien tullessa markkinoille. Kauppa on keskittynyt isoille valtakunnallisille jälleenmyyjille: sekä suuret tavaratalot että kodinkoneketjut myyvät päätelaitteita. RPO:n osuus päätelaitteiden myynnistä sen perinteisellä markkina-alueella oli ilmoittajan arvion mukaan noin 20 % vuonna 1999. Tele-Kolmion osuus taas vastaavasti oli sen omistajien perinteisillä tele-toiminta-alueilla noin 40 %.

Kilpailuvirastolle toimitetuissa lausunnoissa tuotiin esille, että Elisan markkina-asema matkaviestintään liittyvillä markkinoilla vahvistuu, koska se saa omistukseensa DNA Finland Oy:n, Suomen 2 G Oy:n ja Suomen 3 G Oy:n osakkeita ja toisaalta matkaviestinverkkoa ja sen ylläpitämiseen tarvittavia laitteita. Elisalla on merkittävä asema matkaviestinpalveluissa. Yrityskaupan seurauksena Elisan markkina-asema ei kuitenkaan millään markkinoilla, lukuunottamatta RPO:n alueen paikallisia telepalvelu- ja televerkkomarkkinoita, vahvistu merkittävästi.

Erityisesti verkon ja laitteiden osalta voidaan todeta, että Soneralla on kattava infrastruktuuri nyt puheena olevalla alueella. Kilpailuvirasto on useissa aikaisemmissa päätöksissään todennut, että Soneralla on matkaviestinpalveluissa määräävä markkina-asema Suomessa.[3] Myös Kilpailuneuvosto on Digita-tapauksen[4] yhteydessä katsonut, että Soneralla on määräävä markkina-asema matkaviestinpalveluiden markkinoilla. Ilmoittaja puolestaan on todennut, että […].[5]

Kilpailuvirasto katsoo, että ratkaisun kannalta tässä päätöksessä ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Elisa hankkii tosiasiallisen määräysvallan RPO:ssa. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

2 Mm. Kilpailuviraston päätös 27.4.2000, Helsingin Puhelin Oyj / Tampereen Puhelin Oyj / Keski-Suomen Puhelin Oyj (KSP) / Oy Finnet International Ab, dnro 1056/81/99. KSP:n liikevaihto oli vuonna 1998 noin 200 Mmk.

[3] Esimerkiksi Kilpailuviraston päätös 4.8.1999 dno 76/61/99.

[4] Kilpailuneuvoston päätös 9.7.2000, dno 53/690/2000.

[5] Tieto poistettu liikesalaisuutena.