Skanska Infra Oy / Soraset Yhtiöt Oy

Päivämäärä

26.10.2011

Diaarinumero

831/14.00.10/2011

Osapuolet

Skanska Infra Oy / Soraset Yhtiöt Oy

Asian vireilletulo

Skanska Infra Oy on ilmoittanut 14.10.2011 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaiseen määräysvaltaansa Soraset Yhtiöt Oy:n koko osakekannan.

Skanska Infra Oy:n omistaa Skanska-konsernin emoyhtiö Skanska AB. Skanska-konserni on jakautunut neljään toimialaan, jotka ovat 1) rakentamispalvelut sekä 2) asuntojen, 3) toimitilojen ja 4) infrastruktuurin projektikehitys. Suomessa Skanska-konsernin toiminta kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä elinkaarihankkeet.

Soraset Yhtiöt Oy:öön (”Soraset”) kuuluu tytäryhtiöt Soraset Infra Oy ja Soraset Kone Oy sekä yhteisyritykset ja osakkuusyhtiöt Suomen Erityisjäte Oy ja Auran Paalutus Oy. Soraset Infra toimii maa- ja ympäristörakentamisen markkinoilla ja Soraset Kone toimii konevuokraamona.

Ilmoitettu yrityskauppa koskee infrastruktuurirakentamisen markkinoita. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat: i) maanrakentaminen, ii) siltojen rakentaminen, iii) tunnelirakentaminen, iv) kaatopaikkarakentaminen, v) pilaantuneiden maiden käsittelypalvelut, vi) kiviaineksen myynti (ml. murskaus) ja vii) rakennuskoneiden vuokraus. Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet maanrakentamisen, siltojen rakentamisen, kaatopaikkarakentamisen ja kiviaineksen myyntimarkkinoilla jäävät alle 20 %. Tunnelirakentamisen, rakennuskoneiden vuokrauksen ja pilaantuneiden maiden käsittelypalveluiden markkinoilla ei osapuolilla ole ilmoittajan näkemyksen mukaan päällekkäisyyksiä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla, sillä kaikilla markkinoilla toimii useita yrityksiä, jotka ovat selvästi suurempia kuin Skanska ja Soraset yhteensä. Ilmoittajan käsityksen mukaan yrityskaupan jälkeen kilpailu markkinoilla lisääntyy, sillä keskittymä voi osallistua ja tehdä tarjouksia sellaisista hankkeista, joihin se ei olisi aiemmin voinut osallistua. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Skanska Infra Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Soraset Yhtiöt Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Kaisa Kokko.