Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

1.11.2002

Diaarinumero

838/81/2002

Osapuolet

Bosch Sicherheitssysteme GmbH / Koninklijke Philips Electronics N.V:n Communication, Security and Imaging -liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 30.10.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Bosch Sicherheitssysteme GmbH (”Bosch Sicherheitssysteme”) hankkii Koninklijke Philips Electronics N.V:n Communication, Security and Imaging -liiketoiminnan (”CSI -liiketoiminta”), joka koostuu sekä osakkeista että omaisuuseristä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Bosch Sicherheitssysteme on Robert Bosch GmbH:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Bosch-konserni on maailmanlaajuinen monialakonserni, joka palvelee suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta asiakkaitaan ajoneuvoteknologian, teollisuusteknologian sekä kulutushyödykkeiden ja rakennusteknologian sektoreilla. Konserni toimii Suomessa Robert Bosch Oy:n, BSH Kodinkoneet Oy:n ja Bosch Rexroth Oy:n kautta. Robert Bosch Oy tarjoaa Suomessa ajoneuvoihin ja sähkötyökaluihin liittyviä tuotteita ja palveluja. BSH Kodinkoneet Oy myy Suomessa kodinkoneita ja Bosch Rexroth Oy on erikoistunut teollisuusautomaatiotekniikkaan.

CSI -liiketoiminnan pääkonttori sijaitsee Alankomaissa ja liiketoimintaa harjoitetaan 35:ssä maassa. CSI -liiketoiminta pitää sisällään ammattimaisten turvallisuus- ja viestintätuotteiden sekä -järjestelmien suunnittelun, valmistuksen, myynnin ja huollon. Suomessa liiketoimintaa harjoittaa myyntiorganisaatio, joka toimii tilausten käsittelijänä, hollantilaisen CSI -liiketoiminnan yksikön hoitaessa itse myynnin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppa on kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen liiketoiminnan hankinta. Vuonna 2001 Bosch-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 34 miljardia euroa. Hankinnan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 2001 noin 314 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joten yritysjärjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole haitallisia kilpailuvaikutuksia, koska Bosch-konserni ja CSI -liiketoiminta eivät toimi Suomessa samoilla horisontaalisilla tai vertikaalisilla markkinoilla. Lisäksi osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus sekä Suomen että Euroopan laajuisilla päällekkäisillä turvallisuustekniikan markkinoilla on alle 15 prosenttia.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestelyllä olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Bosch Sicherheitssysteme GmbH hankkii Koninklijke Philips Electronics N.V:n Communication, Security and Imaging -liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituksista annetun lain 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.