Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.2.2004

Diaarinumero

84/81/2004

Osapuolet

OSI Systems, Inc. / Instrumentarium Oyj:n Spacelabs -liiketoiminta

Asian vireilletulo

OSI Systems, Inc. (jäljempänä ”OSI”) on 30.1.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Instrumentarium Oyj:n (jäljempänä ”Instrumentarium”) Spacelabs -liiketoiminnan.

General Electric Company (jäljempänä ”GE”) on hankkinut määräysvallan Instrumentariumissa. Noudattaakseen Euroopan komission[1] ja USA:n viranomaisten (Department of Justice) GE / Instrumentarium -kaupalle asettamia ehtoja, GE on sitoutunut divestoimaan kaksi Instrumentarium -liiketoimintaansa. Tämä yritysjärjestely koskee Spacelabs potilasvalvonta -liiketoiminnan divestoimista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

OSI kehittää, valmistaa, ja markkinoi mm. turva- ja valvontajärjestelmiä, optoelektronisia laitteita sekä lääkinnällisiä valvonta- ja kuvantamislaitteita. OSI on listattu NASDAQ:iin. Suomessa OSI toimii turva- ja valvontajärjestelmiä myyvän tytäryhtiönsä Metorex Security Products Oy:n kautta. Lisäksi OSI myy Suomessa optoelektronisia laitteita ja lisäarvoa tuottavia osajärjestelmiä Norjassa sijaitsevan tytäryhtiönsä Advanced MicroElectronics A.S.:n agenttina toimivan Oy Optoparameter Ab:n kautta. OSI ei myy lääkinnällisiä valvonta- ja kuvantamislaitteita Suomessa.

Instrumentariumin Spacelabs -liiketoimintaan kuuluu erilaisia potilasvalvontavälineitä, mm. verkkoon kytkettäviä potilasvalvontatuotteita, verkko- ja tietoliikennetuotteita, ambulatorisia verenpaineen seurantalaitteita sekä kliinisiä tietojärjestelmiä. Näitä myydään pääasiassa sairaaloille. Lisäksi Spacelabs -liiketoiminta myy lääkinnällisissä laitteissa käytettäviä kertakäyttöisiä lääkintätarvikkeita. Suomessa Spacelabs -liiketoiminnan myyntiä hoitaa Datex-Ohmeda / Instrumentariumin Instrumed -divisioona, joka ei ole erillinen juridinen yksikkö. Lisäksi Spacelabs -liiketoimintaan kuuluu Suomessa yksi tytäryhtiö, Spacelabs Medical Finland Oy, joka on Spacelabs -liiketoiminnan suomalaisten työntekijöiden sekä liiketoimintaan liittyvien tiettyjen varojen hallinnointia varten perustettu pöytälaatikkoyhtiö.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

OSI:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 193 miljoonaa euroa viimeksi päättyneellä tilikaudella. Spacelabs -liiketoiminnan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 183 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Potilasvalvontavälineillä tarkoitetaan laitteita, joilla mitataan fysiologisia suureita ja seurataan potilaan hyvinvointia. Seurantalaitteita käytetään sekä hoidon että toipumisen aikana. Ilmoittajan mukaan OSI:n lääkinnällisissä tuotteissa ja Spacelabs -liiketoiminnan potilasvalvontavälineissä ei ole päällekkäisyyksiä, vaan yritysten tuotteet ovat toisiaan täydentäviä. Ilmoittajan mukaan osapuolten välillä ei myöskään ole vertikaalisia yhteyksiä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa OSI Systems, Inc. hankkii Instrumentarium Oyj:n Spacelabs -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Komission päätös 2.9.2003 Case COMP/M.3083.