Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.9.2001

Diaarinumero

840/81/2001

Osapuolet

Matkatoimisto Oy Matka-Vekka / Matkatoimisto Oy Arean Kajaanin, Imatran ja Helsingin Itäkeskuksen matkatoimistot

Asian vireilletulo

Matkatoimisto Oy Matka-Vekka (jäljempänä Matka-Vekka) on ilmoittanut 7.9.2001 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii Matkatoimisto Oy Arealta (jäljempänä Area) sen Kajaanin, Imatran ja Helsingin Itäkeskuksen toimistojen liiketoiminnat.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Matka-Vekka on vuonna 1972 perustettu yksityinen yleismatkatoimisto, joka tarjoaa matkapalveluja yksityisille kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiön päätuotteita ovat kansainvälisten ja kotimaan lentojen lentolippuvälitys, seura/valmismatkavälitys, laivalippuvälitys sekä sen tarjoamat omat tuotteet, joita ovat esimerkiksi risteilyt, bussimatkat ja kylpylämatkat. Matka-Vekka kuuluu rahastoyhtiö CapMan Capital Management Oy:n (jäljempänä CapMan) yritysryhmään.

Yrityskaupan kohteena ovat Arean Kajaanin, Imatran ja Helsingin Itäkeskuksen matkatoimistot. Niiden toiminta muodostuu liike-, vapaa-ajan- ja ryhmämatkoista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Matka-Vekan liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttävän CapManin yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. CapMan on hankkinut Matka-Vekan 1.10.1999. Viimeksi mainitun lainkohdan perusteella Arealta siirtyvien matkatoimistojen liikevaihtoon luetaan siten CapManin ja Matka-Vekan viimeisen kahden vuoden aikana samalta toimialalta tekemät hankinnat. Näin laskettuna yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen, vuoden 2000 liikevaihto ylittää 2 miljardia markkaa ja hankinnan kohteen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohteena olevat toimistot harjoittavat liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan kannalta merkitykselliset markkinat ovat yhtäältä matkatoimistomarkkinat, joilla kukin yrityskaupan osapuolista toimii, sekä toisaalta matkanjärjestämismarkkinat, joilla Matka-Vekka toimii järjestämällä itse valmistelemiaan matkoja. Ilmoittajan mukaan matkatoimistomarkkinat voidaan jakaa lento-, laiva-, linja-auto- ja junalippujen sekä seura/valmismatkojen välitykseen. Matkanjärjestämismarkkinat voidaan vastaavasti jakaa tilauslentomatkoihin, risteily/laivamatkoihin ja valmismatkoihin, joita ovat esimerkiksi kylpylä-, bussi-, kaupunki- ja urheilumatkat sekä räätälöidyt ryhmämatkat.

Matkatoimistomarkkinoilla toimii useita Matka-Vekan tapaan valtakunnallisesti toimivia yrityksiä, kuten Matkapojat, Suomen Matkatoimisto, Area, MatkaKaleva sekä Pohjolan Matkatoimisto. Kajaanissa on edustettuna nyt hankittavan Arean toimiston lisäksi ainakin Pohjolan Matkatoimisto. Imatralla sijaitsevat myös Matkapoikien, Imatran Lomamatkojen, Matkatoimisto K. Kervisen sekä RTT Matkapalveluiden toimistot. Helsingissä on ilmoittajan mukaan noin 350 matkatoimistoluvan haltijaa ja kaikilla matkatoimistoketjuilla on alueella toimistoja. Tunnettuja tilauslentojen matkanjärjestäjiä ovat mm. Aurinkomatkat, TIH (Finnmatkat, Fritidsresor, Hassen Matkat), Tjäreborg ja Spies-Matkat. Asiakkailla on mahdollisuus hankkia matkapalveluja eri kanavien, kuten henkilökohtaisen käynnin, puhelimen tai Internetin, välityksellä sekä suoraan matkanjärjestäjiltä (ml. varustamot) että matkoja välittäviltä toimistoilta.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Matkatoimisto Oy Matka-Vekka hankkii Matkatoimisto Oy Arean Kajaanin, Imatran ja Helsingin Itäkeskuksen toimistojen liiketoiminnat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.