Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.10.2003

Diaarinumero

842/81/2003

Osapuolet

VV-Auto Oy / Airiston Auto Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

VV-Auto Oy (jäljempänä ”VV-Auto”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 8.10.2003 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Airiston Auto Oy:n (jäljempänä ”Airiston Auto”) koko liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

VV-Auto tuo maahan Volkswagen- ja Audi-henkilöautoja sekä Volkswagen-hyötyautoja. Sen tytäryhtiö Auto-Span Oy vastaa Seat-henkilöautojen maahantuonnista ja markkinoinnista. Lisäksi yhtiöt tuovat autoihin tarvittavat alkuperäisvaraosat ja lisävarusteet sekä kouluttavat huolto- ja korjaamoverkoston henkilökuntaa omassa koulutuskeskuksessa. VV-Auto ei ennen tätä yritysjärjestelyä ole harjoittanut vähittäismyyntiä eikä huolto- tai korjaustoimintaa. VV-Auto on Kesko Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö.

Airiston Auto toimii Turun talousalueella Volkswagen- ja Audi-henkilöautojen sekä Volkswagen-hyötyajoneuvojen valtuutettuna piirimyyjänä sekä vaihtoautomyyjänä. Airiston Auton toiminta kattaa myös Volkswagen- ja Audi-merkkiliikkeen huolto- ja varaosapalvelut. Airiston Auton asiakaskunta koostuu pääasiassa yksityisasiakkaista.

Yrityskaupassa VV-Auto ostaa perustettavan yhtiön Turun VV-Auto Oy:n lukuun Airiston Auton koko liiketoiminnan ja siihen kuuluvan varallisuuden. Tämä kattaa Airiston Auton kaiken Volkswagen ja Audi -merkkisten ajoneuvojen ja varaosien sekä varusteiden myyntiin ja huoltoon liittyvän liiketoiminnan, mukaan lukien käytettyjen autojen kaupan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

VV-Auton yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 6,5 miljardia euroa vuonna 2002. Airiston Auton liikevaihto oli vastaavasti noin 38,4 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantteina hyödykemarkkinoina voidaan pitää henkilöautojen ja pakettiautojen vähittäismyyntimarkkinoita. Kilpailuvaikutusten tarkastelun lähtökohtana voidaan autojen vähittäismyynnin osalta ilmoittajan käsityksen mukaan pitää sitä, että kilpailu muodostuu eri automerkkien välisestä (interbrand) kilpailusta. Airiston Auton markkinaosuus Turun talousalueella on käytettyjen henkilöautojen osalta noin 9 %, uusien henkilöautojen vähittäismarkkinoilla noin 10 % ja pakettiautojen vähittäismarkkinoiden osalta noin 20 %. Ilmoitusvelvollisen näkemyksen mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat uusien ja käytettyjen autojen vähittäismyynnin osalta Suomen laajuiset. Turun talousalueella ei tällä hetkellä ole muuta valtuutettua Volkswagen-Audi korjaamoa kuin Airiston Auto. Merkkiliikkeiden osuus takuuhuolloissa on korkea, koska pääsääntöisesti takuu on voimassa vain, jos määräaikaishuollot on suoritettu valtuutetussa korjaamossa. Tämän jälkeen huolto- ja korjaustoimintaa tekevät myös muut kuin merkkiliikkeet. Ilmoittajan mukaan huolto- ja korjaustoiminnan osalta relevantit maantieteelliset markkinat ovat selkeämmin alueelliset ja Airiston Auton osuus talousalueen Volkswagen-Audi korjauksista on noin 10 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa VV-Auto Oy hankkii Airiston Auto Oy:n liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.