Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.10.2002

Diaarinumero

843/81/2002

Osapuolet

Orkla (DK) A/S / Credin Danmark A/S

Asian vireilletulo

Orkla (DK) A/S (Orkla DK) on 24.9.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Credin Danmark A/S -nimisessä yhtiössä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Orkla DK kuuluu Orkla -yritysryhmään, jonka emoyhtiö Orkla ASA on listattu Norjan pörssiin. Orkla DK on pizzojen, piiraiden, kastikkeiden, snack -tuotteiden, valmisaterioiden, hedelmä- ja marjatuotteiden, säilöttyjen vihannesten, meren antimien, perunajalosteiden ja leivonta-aineksien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Orkla Foods -yritysryhmään kuuluu mm. leivonta-ainestoiminnan sisältävä Orkla Food Ingredients[1] -divisioona (OFI), jonka tuotteita, kuten marsipaania sekä kulutus- ja leivontamargariinia, myydään pieniä määriä Suomessa eri jakeluketjujen kautta.

Credin Danmark A/S[2] (Credin DK) on leipomoaineksien tavarantoimittaja. Yhtiön liiketoiminta sisältää leivontaparannusaineiden, leipäseoksien ja muiden raaka-aineiden toimittamisen leipomoille ja elintarviketeollisuudelle. Kaupan kohteeseen kuuluvat Credin DK:n tytäryhtiöt Portugalissa[3], Puolassa ja Suomessa, sekä yhteisyritys Maltcentralen A/S. Emulgointiaineisiin liittyvät toiminnot eivät siirry Orkla DK:lle. Credin Suomi Oy myy leivonta-aineksia leipomoille suoraan tai erikoistukkuliikkeen kautta. Suomessa ei kuitenkaan ole tuotanto- tai käsittelytoimintaa, sillä myytävät tuotteet tuodaan maahan Credin DK:sta, joka on Credin Suomi Oy:n ainoa tavarantoimittaja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Orkla -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli [ alle 10][4] miljardia euroa. Hankinnan kohteen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli [ alle 50 ] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevanttien tuotemarkkinoiden määrittäminen on vaikeata, sillä leivonta-ainesten kokonaismarkkinat ovat hyvin pirstaleiset. Kokonaismarkkinat voidaan jakaa eri segmentteihin, koska suuri osa leivonta-aineksista ei ole keskenään vaihdettavissa. Myöskään Credin DK:n Suomessa myymät leivonta-ainekset eivät ilmoittajan näkemyksen mukaan ole vaihdettavissa OFI:n myymiin leivonta-aineksiin. Ilmoittaja jaottelee Credin Suomi Oy:n myymät leivonta-ainekset kolmeen pääryhmään; (1) Leivän valmistuksessa käytettävät leivän parannusaineet sisältäen esim. leivänkohottajat ja entsyymit. Leipäsekoitukset sisältäen esim. jyvät, vehnärouheet, siemenet ja mallaksen; (2) Kahvileipäsekoitteet sisältäen esim. niin kutsutut täydelliset sekoitteet, tärkkelyksen ja sokerin; (3) Konditoriavalmisteet sisältäen esim. maitojauheen ja toscajauhot. Credin Suomi Oy:n arvioitu osuus Suomessa myydyistä leivonta-aineksista on ilmoittajan mukaan [1–10] %. Osapuolet pitävät maantieteellisiä markkinoita vähintään ETA -laajuisina, sillä kuljetuskustannukset ovat vähäiset, tuonnin määrä on suuri ja kilpailu tapahtuu eurooppalaisten tuottajien kesken. Lisäksi tuotteet kategorisoidaan ETA -standardien mukaisesti.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskauppasopimukseen sisältyvää kilpailukieltolauseketta, jonka mukaan myyjän tulee [ ] vuoden ajan sopimuksen täytäntöönpanosta lukien pidättäytyä sellaisesta liiketoiminnasta, joka välittömästi tai välillisesti kilpailee kohteen liiketoimintojen kanssa. Kohteen liiketoimintoja on arvioitava sellaisenaan kuin niitä toteutettiin sopimuksen täyttämisen aikana.

Kilpailulauseke rajoittuu vain suoraan tai välillisesti kilpailevaan liiketoimintaan sekä tuotteisiin, joita yrityskauppa koskee, sillä Palsgaard A/S voi jatkaa emulgointiaineiden ja lisäaineiden tuotantoa leipomovalmisteiden valmistajille (kuten OFI:lle), teollisille leipomoille, margariinin valmistajille, jäätelön valmistajille, suklaateollisuudelle ja muiden elintarvikkeiden valmistajille. Vaikka emulgointiaineet, joita myydään teollisille leipomoille, voisivat itse asiassa jossain määrin olla korvaavia Credin DK:n myymien leipomovalmisteiden kanssa, tässä käsillä olevan yrityskaupan ei kuitenkaan katsota muodostavan kilpailevaa toimintaa muutoin kuin rajoitetussa määrin. Kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan tulevaisuuden erityistilannetta, jossa onnistuttaisiin edistämään kehitystä siten, että voitaisiin priorisoida puhtaiden emulgointiaineiden käyttöä sekoitteisiin nähden. Tämä Palsgaard A/S:lle asetettu velvoite on rajattu koskemaan ainoastaan aktiivista myyntiä Pohjoismaihin.

Ilmoittajan mukaan kilpailukiellolle asetettu [ ] vuoden ajanjakso on vähimmäisaika, jonka ostaja tarvitsee suojautuakseen myyjän kilpailulta. Siirrettyjen varojen arvo alenisi merkittävästi mikäli myyjä käyttäisi hallussaan olevaa tietotaitoa kilpailevassa liiketoiminnassa. Kilpailukielto liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on välttämätön sen toteuttamiselle, sillä sopimuksen tekohetkellä yrityskaupan kohde sisältää leivonta-aineksien valmistamiseen ja myyntiin liittyvän liikearvon ja tietotaidon.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä esitetty kilpailukielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] vuoden ajaksi, koska sitä voidaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen liiketoiminnan täyden arvon siirtymiseksi ostajalle. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuote- ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan allekirjoittamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Orkla (DK) A/S hankkii määräysvallan Credin Danmark A/S -nimisessä yhtiössä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi

[ ] vuoden ajaksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Orkla Food Ingredients muodostuu seuraavista yhtiöistä: Odense Marcipan A/S, Idun Industri A/S, Dragsbaek Margarinefabrik A/S, Maltcentralen A/S, KåKå AB ja Jästbolaget AB.

[2] Credin Danmark A/S on perustettu tammikuussa 2001 Palsgaard Industri A/S:n jakautuessa Credin Danmark A/S:ksi ja Palsgaard A/S:ksi. Uudet yritykset ovat Palsgaard Gods A/S:n tytäryhtiöitä. Schou Foundation on Palsgaard -yritysryhmän emoyhtiö.

[3] Credin Portugal Ltda:lla on espanjalainen tytäryhtiö, joka on osa yrityskauppaa.

[4] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.