Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.10.2007

Diaarinumero

844/81/2007

Osapuolet

Eirene B.V., Eirene B.V., Branch Finland (HgCapital) / Mondo Minerals Oy

Asian vireilletulo

Eirene B.V., Eirene B.V., Branch Finland (HgCapital LLP) on ilmoittanut 19.9.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Mondo Minerals Oy:ssä (”Mondo Minerals”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

HgCapital LLP (”HgCapital”) on englantilainen pääomarahoitusyhtiö. Eirene B.V.:ssä määräysvaltaa käyttää Coöperatieve Eirene U.A., joka on HgCapitalin ja sen toimivan johdon yhteisesti omistama tytäryhtiö. Coöperatieve Eirene U.A., Eirene B.V. ja Eirene B.V., Branch Finland ovat kaikki nyt käsillä olevaa yrityskauppaa varten perustettuja yhtiöitä.

Mondo Minerals on suomalainen talkin ja talkkituotteiden valmistaja ja toimittaja. Lisäksi se tuottaa liitännäispalveluja, kuten logistiikka- ja pakkauspalveluja. Yrityskaupan seurauksena Mondo Mineralsin osakkeet ja Mondo Minerals -yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminta ja varat (sekä aineelliset että aineettomat) siirtyvät Eirene B.V.:lle ja sen sivuliikkeelle Eirene B.V., Branch Finlandille. Kaupan kohteeseen kuuluu myös Mondo Minerals s.r.o., 51 prosentin osuus Mondo Minerals Rivon Ltd:stä sekä Mondo Minerals B.V. Suurin osa Mondo Mineralsin valmistamasta talkista toimitetaan paperiteollisuudessa, maali- ja pinnoiteteollisuudessa sekä muovi- ja kumiteollisuudessa toimiville asiakkaille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

HgCapitalin ja sen määräysvallassa olevien yhtiöiden (mukaan luettuna portfolioyhtiöt) yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2006 noin 2,4 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi [yli 20][1] miljoonaa euroa. Mondo Minerals -yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2006 noin 129,2 miljoonaa euroa, josta Suomesta kertyi [yli 20] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskauppa koskee teollisuusmineraalien kokonaismarkkinoita, jotka ovat vähintään ETA-laajuiset. Mikään HgCapital-yritysryhmään kuuluvista yhtiöistä ei ilmoittajan mukaan harjoita toimintaa samoilla markkinoilla, joilla Mondo Minerals toimii. Ilmoittajan mukaan osapuolilla ei myöskään ole vertikaalista suhdetta.

Ilmoittaja on toimittanut alla olevat tiedot teollisuusmineraali- ja talkkimarkkinoista. Talkkimarkkinoihin ilmoittaja sisällyttää myös kaoliinin ja titaanidioksidin[2]. Taulukoiden tiedot on jaoteltu niiden sektorien mukaan, joilla Mondo Mineralsin asiakkaat toimivat.

TEOLLISUUSMINERAALIEN MARKKINAT/ETA JA SUOMI

2006 Arvo (€)

ETA

Arvo (€)

SUOMI

Teollisuusmineraalien sovellutukset (ml. kalsiumkarbonaatit)

Paperiteollisuus [10–20] miljardia

tonnia

[2–7] miljoonaa tonnia
Maaliteollisuus [570–620] miljoonaa [20–30] miljoonaa
Muoviteollisuus [10–20] miljardia [170–220] miljoonaa
Talkki (mukaan luettuna kaoliini ja titaanidioksidi) Paperi-, maali- ja muoviteollisuuden sovellutukset [1–6] miljardia [150–200] miljoonaa
Paperiteollisuus [600–650] miljoonaa [100–150] miljoonaa
Maaliteollisuus [1–5] miljardia [20–30] miljoonaa
Muoviteollisuus [670–720] miljoonaa [5–10] miljoonaa

MONDO MINERALSIN MYYNTI TEOLLISUUSMINERAALIEN MARKKINOILLA

2006 Myynti ETA

-alueella

Myynti

Suomessa

Miljoonaa

% Miljoonaa

%

Teollisuusmineraalien sovellutukset (ml. kalsiumkarbonaatit)

Kaikki teollisuuden alat [110–160] [50–100]
Paperiteollisuus [50–100] [30–80]
Maaliteollisuus [15–25] [0–10] [0–5] [20–30]
Muoviteollisuus [5–15] [0–5] [0–5] [0–5]
Talkki (mukaan luettuna kaoliini ja titaanidioksidi) Paperi-, maali- ja muoviteollisuuden sovellutukset [80–130] [0–10] [30–80] [25–35]
Paperiteollisuus [50–100] [10–20] [30–80] [30–40]
Maaliteollisuus [15–25] [0–5] [0–5] [5–15]
Muoviteollisuus [5–15] [0–5] [0–5] [5–15]

Jos taulukoissa kuvattuja markkinoita tarkastellaan pelkästään talkin osalta (ilman kaoliinia ja titaanioksidia), Mondo Minerals on selkeä markkinajohtaja Suomen markkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Viraston saamista lausunnoista ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskaupalla olisi kilpailunrajoituslaissa tarkoitettuja vahingollisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Eirene B.V., Eirene B.V., Branch Finland (HgCapital LLP) hankkii määräysvallan Mondo Minerals Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tämän markkinamäärittelyn osalta ilmoittaja viittaa Euroopan komission päätökseen COMP/M.3796 – Omya/Huber PCC, jossa komissio on tarkastellut teollisten mineraalien tarjontaa paperiteollisuuteen paperin täyte- ja päällysteaineeksi (kohta 19).