Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.10.2004

Diaarinumero

846/81/2004

Osapuolet

Tele2 AB/Song Networks Holding AB

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 4.10.2004 ilmoitettu järjestely, jossa Tele 2 AB (”Tele2”) on tehnyt julkisen ostotarjouksen kaikista Song Networks Holding AB:n (”Song Networks”) osakkeista. Tarjous tehdään Tele2 Sverige AB:n kautta.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tele2 on Euroopan laajuisesti toimiva teleoperaattori, jolla on yli 20 miljoonaa asiakasta 24 maassa. Yhtiö tarjoaa lanka- ja matkapuhelinpalveluja, Internet-palveluja, tietoverkkopalveluja, kaapeli-tv-palveluja sekä sisältöpalveluja. Tele2 on listattu Tukholman pörssissä sekä Nasdaq-listalla. Tele2 omistaa Suomen 3G Oy:n, jolla on yksi neljästä Suomen UMTS-lisenssistä. Ruotsalainen Kinnevik-ryhmä käyttää Tele2:ssa kilpailunrajoituslain tarkoittamaa määräysvaltaa.

Song Networks on noteerattu Tukholman pörssissä ja sillä on operatiiviset tytäryhtiöt Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Yhtiö on rakentanut oman paikallisen liittymäverkon Pohjoismaiden tärkeimpiin liike-elämän keskuksiin. Yhtiöllä on Pohjoismaissa noin 18 700 kilometriä runkoverkkoa, noin 2 500 kilometriä paikallisia liittymäverkkoja ja 316 DSL-solmupistettä. Yhtiö tarjoaa data-, Internet- ja puheliikenteen laajakaistaratkaisuja pääasiassa yritysasiakkaille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kinnevik-ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin [ ][1] miljardia euroa ja Song Networks -yritysryhmän noin 248 miljoonaa euroa. Kinnevik-ryhmän Suomesta kertynyt liikevaihto oli vuonna 2003 [yli 20] miljoonaa euroa ja Song Networks -yritysryhmän noin 63 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan molemmat yritysjärjestelyn osapuolet toimivat viestintäsektorilla. Osapuolten tarjoamat palvelut ovat kuitenkin pääsääntöisesti toisiaan täydentäviä, erityisesti Suomessa. Osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa ainoastaan kotimaan kaukopuheluissa, ulkomaan puheluissa, dial-up Internetpalveluissa ja matkapuhelinpalveluissa. Yhteenlaskettu markkinaosuus ei ilmoittajan mukaan kuitenkaan ylitä 10 % millään markkinalla. Tele2 tarjoaa palvelujaan Suomessa Elisa Oyj:n verkossa ennen kaikkea yksityisasiakkaille, kun taas Song Networksilla on oma verkko ja se on keskittynyt lähinnä yritysasiakkaille tarjottaviin palveluihin. Osapuolilla ei ole vertikaalista suhdetta Suomen markkinoilla. Song Networks tarjoaa kuitenkin verkkopalveluja muille operaattoreille.

Kinnevik-ryhmään kuuluvilla Suomessa liiketoimintaa harjoittavilla yhtiöillä ei ole ilmoittajan mukaan horisontaalisia päällekkäisyyksiä tai vertikaalisia yhteyksiä kaupan kohteen kanssa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tele 2 AB on tehnyt julkisen ostotarjouksen kaikista Song Networks Holding AB:n osakkeista. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.