Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.12.2005

Diaarinumero

848/81/2005

Osapuolet

Axus Finland Oy / Nordea Rahoitus Suomi Oy:n huoltoleasing- ja hallinnointiliiketoiminta

Asian vireilletulo

Axus Finland Oy on 23.11.2005 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Nordea Rahoitus Suomi Oy:n huoltoleasing- ja hallinnointiliiketoiminnan (jäljempänä huoltoleasingliiketoiminta).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Axus Finland Oy on osa ALD Automotive International -yritysryhmää, jonka puolestaan omistaa kansainvälinen Société Générale -rahoituskonserni. Axus Finland Oy tarjoaa huoltoleasing- ja hallinnointipalveluja ALD Automotive -aputoiminimellä (jäljempänä ”ALD Automotive”).

Rahoitusyhtiö Nordea Rahoituksella on tällä hetkellä huoltoleasingtoimintaa Suomessa, Ruotsissa ja vähäisessä määrin Norjassa ja Tanskassa. Nordea Rahoituksen ajoneuvokanta Pohjoismaissa käsittää yhteensä noin 5 000 ajoneuvoa. Nordea Rahoitus tarjoaa myös huoltoleasingmarkkinasta erillistä ajoneuvojen rahoitusleasingpalvelua, joka ei sisälly kaupan kohteeseen.

Nordea Rahoitus Suomi Oy siirtää huoltoleasingliiketoimintansa perustettavalle suomalaiselle yritykselle, jossa ALD Automotive käyttää määräysvaltaa. Perustettavan yrityksen osakkeista [yli 50][1] % omistaa ALD Automotiven paikallinen tytäryhtiö ja [alle 50] % Nordea Rahoitus Suomi Oy. Järjestelyssä siirtyy 14 työntekijää. Myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa perustetaan paikalliset yhtiöt, joissa ALD Automotiven paikalliset tytäryhtiöt omistavat [yli 50] % ja Nordea Rahoituksen paikalliset tytäryhtiöt [alle 50] % osakkeista. Perustettavien yritysten tehtävänä on huolehtia asiakaskontakteista ja käyttäjien palveluista. […].

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Groupe Société Général -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2004 [yli 40] miljardia euroa ja huoltoleasingliiketoiminnan [yli 30] miljoonaa euroa. Groupe Société Généralin Suomesta kertynyt liikevaihto oli [yli 100] miljoonaa euroa ja huoltoleasingliiketoiminnan [yli 20] miljoonaa euroa vuonna 2004. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan arvioinnin kannalta relevantti tuotemarkkina on henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen[2] huoltoleasing- ja hallinnointimarkkina. Huoltoleasingissä huoltoleasingyhtiö hankkii ajoneuvon omistukseensa, luovuttaa sen asiakkaalle sovituksi vuokra-ajaksi ja kantaa riskin ajoneuvon jäännösarvosta, huolloista, korjauksista ja rengaskuluista. Palvelu sisältää tyypillisesti korjaus-, huolto-, varaosa-, rengas-, polttoainekortti- ja tiepalvelut, onnettomuuden jälkihoidon, rikkoutuneen ajoneuvon noudon, odotus- ja sijaisajoneuvot, raportoinnin, vakuutukset, vahinkotapausten hoidon ja ajoneuvoverotuksen. Autokantaan kohdistuvat kustannukset ohjataan huoltoleasingyhtiöön, joka huolehtii asiakkaan puolesta laskujen maksatuksesta ja kustannusseurannasta. Hallinnointipalvelulla tarkoitetaan vastaavaa palvelukokonaisuuden tarjoamista asiakasyrityksen omistuksessa olevien ajoneuvojen osalta. Ilmoittajan mukaan huoltoleasingille on muodostumassa Euroopan laajuiset markkinat, mutta markkinoilla on edelleen mm. erilaisista kansallisista säännöksistä ja verotusjärjestelmistä johtuen kansallisia ominaispiirteitä.

Komissio on tarkastellut tapauskäytännössään henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen huoltoleasing- ja hallinnointimarkkinoita (full fleet leasing and management services) sulkematta kuitenkaan pois markkinan edelleen segmentoinnin mahdollisuutta. Markkina voidaan jakaa alasegmentteihin sen mukaan sisältääkö tuote rahoituksen (funded / unfunded fleet management services).[3]

Ilmoittajan mukaan huoltoleasingmarkkinoiden koko ajoneuvojen määrällä mitattuna oli noin 50 000 ajoneuvoa Suomessa vuonna 2004. ALD Automotiven ja Ford Creditin[4] yhteenlaskettu markkinaosuus oli [20-30] % Suomessa vuonna 2004. Kohteen markkinaosuus oli vastaavasti [alle 10] %. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus olisi järjestelyn jälkeen [30-40] %. Keskittymän suurin kilpailija Suomessa on Volkswagen-ryhmän LeasePlan Finland Oy, jonka markkinaosuus on reilu 20 %. Muita kilpailijoita ovat Volvo Rahoitus, GE Money, OKO Pankki, Sampo Pankki ja Easy KM. Ilmoittajan mukaan markkinoilla on huomattavaa kasvupotentiaalia, joka tulee houkuttelemaan uusia kilpailijoita Suomen markkinoille. Ilmoittajan mukaan muissa samankokoisissa Länsi-Euroopan maissa markkinat ovat huomattavasti kehittyneemmät[5]. Myös Kilpailuviraston ja komission saamat selvitykset viittaavat markkinoiden kasvuun.

Komissio on 22.11.2005 hyväksynyt järjestelyn, jossa ALD Automotiven emoyhtiö Société Général hankki Ford Lease Business Partnerin huoltoleasingsopimukset. Päätöksestä antamassaan tiedotteessa komissio on todennut, että järjestelyn jälkeen keskittymä kohtaisi Suomessa merkittävää kilpailua suurten markkinatoimijoiden ja mahdollisten uusien markkinoille tulijoiden taholta. Komission mukaan Suomen markkinat eivät ole kypsät ja markkinoiden uskotaan kasvavan merkittävästi lähivuosina.[6]

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi osakassopimuksessa sovitun myyjään kohdistuvan kilpailukiellon, jonka mukaan paikallisten Nordea Rahoitus -yritysten ja niiden tytäryritysten ja osakkuusyhtiöiden tulee pidättäytyä neuvotteluista ja toiminnasta, joka kilpailee suoraan tai epäsuorasti liiketoiminnan kanssa niissä maissa, joissa yhteisyritykset toimivat. Ilmoittajan mukaan kilpailukielto kattaa myös liiketoiminnan ja tietopyyntöjen ohjaamisen yhteisyritykselle. Kilpailukielto koskee Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa. Haettu kilpailukielto päättyy […] vuoden kuluttua yrityskaupan täytäntöönpanosta tai sitä ennen osakassopimuksen mahdollisesti päättyessä.

Edelleen ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi osakassopimuksessa sovitun myyjään kohdistuvan rekrytointikiellon, jonka mukaan paikalliset Nordea Rahoitus -yritykset sekä niiden tytär- ja osakkuusyhtiöt eivät saa tarjota työtä yhteisyritysten työntekijöille tai yhteisyritykselle palveluita suorittavien paikallisten ALD Automotive -yritysten työntekijöille osakassopimuksen voimassaolon aikana. Haettu rekrytointikielto koskee myös työhakemusten hyväksymistä.

Ilmoittajan mukaan myyjätahoon kohdistettu rekrytointi- ja kilpailukielto liittyy suoraan yrityskaupan toteuttamiseen ja on välttämätön järjestelyn toteuttamiseksi ja investoinnin arvon säilyttämiseksi. Yhteisyritykset jatkavat yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa, johon liittyy merkittävää taitotietoa sekä asiakaspiiri ja goodwill-maine. Ilmoittajan mukaan laajennettu myyjätahon määrittely on tarpeen ottaen huomioon myyjän mahdollisuudet siirtää yrityskaupassa siirtyvää asiakasinformaatiota ja taitotietoa laajan organisaatiorakenteensa sisällä. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kilpailukielto voitaisiin määrätä yhteisyritysten koko elinkaaren ajaksi. Ilmoittajan mukaan Suomeen perustettava yritys ei kuitenkaan ole Nordea Rahoituksen ja ALD Automotiven yhteisessä määräysvallassa, eikä se hoida pysyvästi kaikkea itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvaa toimintaa.

Ilmoittajan mukaan rekrytointikielto on tarpeellinen ottaen huomioon sen, että yhteisyritysten liiketoiminta ja arvo perustuvat yhteisyritysten ja paikallisten ALD Automotive -yritysten palveluksessa olevien henkilöiden taitotietoon ja muuhun osaamiseen Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoilla. Haettu rekrytointikielto suojaa investoinnin arvoa merkittävällä tavalla, koska yhteisyritykset saavat hallinnolliset palvelunsa ALD Automotive -yrityksiltä. Ottaen huomioon huoltoleasingalan helpon kopioitavuuden rekrytointikielto on välttämätön ja olennainen osa toteutettavaa yrityskauppaa. Ilmoittajan mukaan käytännössä kaikilla perustettavien yritysten ja paikallisten ALD Automotive -yrityksen työntekijöillä on riittävä taitotieto kilpailevan toiminnan harjoittamiseksi, minkä vuoksi työntekijöiden välillä ei ole syytä tehdä erottelua avainhenkilöiden ja muiden henkilöiden välillä.

Kilpailuviraston tapauskäytännössä myyjään kohdistuvaa kilpailukieltoa ei yleensä hyväksytä liitännäisrajoitukseksi siltä osin, kun kilpailukiellon piiriin kuuluu sellaisia osakkuusyhtiöitä, joissa myyjä ei käytä määräysvaltaa. Kilpailuvirasto ei siten hyväksy kilpailu- eikä rekrytointikiellon ulottamista sellaisiin Nordea Rahoituksen osakkuusyhtiöihin, joissa Nordea Rahoitus ei käytä yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa.

Kilpailuviraston tapauskäytännön mukaan myyjän jääminen hankinnan kohteeseen merkittäväksi vähemmistöosakkaaksi tai hallituksen jäseneksi voi olla perusteena sille, että myyjän omistuksen tai vaikutusvallan ajan kestävä kilpailukielto katsotaan yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi. Koska Nordea tulee omistamaan perustettavasta yrityksestä [alle 50] % ja se tulee nimeämään […] jäsentä perustettavan yrityksen […]jäseniseen hallitukseen, Kilpailuvirasto hyväksyy myyjään kohdistuvan kilpailukiellon […] vuodeksi, mutta kuitenkin enintään osakassopimuksen voimassaolon ajaksi.

Kilpailuviraston tapauskäytännön mukaan rekrytointikielto voi koskea ainoastaan johto- ja avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia. Siten Kilpailuvirasto ei hyväksy rekrytointikieltoa siltä osin kuin se koskee passiivista rekrytointia eli työhakemusten hyväksymistä. Kilpailuviraston saaman selvityksen mukaan kaikki siirtyvät 14 työntekijää eivät ole sellaisia avainhenkilöitä, joiden aktiivista rekrytoimista koskeva kielto voitaisiin hyväksyä liitännäisrajoituksena. Virasto katsoo avainhenkilöiksi […]. Kilpailuvirasto ei hyväksy myyjään kohdistuvaa rekrytointikieltoa osakassopimuksen voimassaolon ajaksi, vaan […] vuodeksi.

Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin ennen kaupan toteuttamista.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Axus Finland Oy hankkii Nordea Rahoitus Suomi Oy:n huoltoleasing- ja hallinnointiliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena

[2] Alle 3 500 kg:n painoiset ajoneuvot.

[3] Ks. komission tapaukset M.3969 Groupe Société General / Ford Lease Business Partner 22.11.2005, M.3029 Société General / Axus International Hertz Lease Europe, M.2329 Société Général / Deufin, M.3090 Volkswagen / Offset / Crescent / LeasePlan / JV.

[4] ALD Automotiven emoyhtiö Groupe Société Générale hankki syksyllä 2005 Ford Lease-Business Partnerin huoltoleasingsopimukset. Volvo -sopimukset eivät kuuluneet kaupan kohteeseen. Komissio hyväksyi kaupan 22.11.2005, Case No COMP/M.3969.

[5] Ilmoittaja viittaa Datamonitor tutkimuslaitoksen markkinatutkimukseen (2004), jonka mukaan muutokset kysynnän ja tarjonnan laadussa ja määrässä tulevat muokkaamaan Suomen huoltoleasing- ja ajoneuvojen hallinnointimarkkinoiden rakennetta ja kilpailuolosuhteita dramaattisesti.

[6] http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1453&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en