Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.10.2001

Diaarinumero

852/81/2001

Osapuolet

TPG Media Invest I, AS / Telenor Media Holding AS

Asian vireilletulo

Texas Pacific Group:iin (TPG) kuuluva Media Invest I, AS on 21.9.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii yksinomaisen määräysvallan Telenor Media Holding AS:ssa (Telenor Media).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Määräysvallan hankkija vuonna 1993 perustettu TPG on johtavia yksityisiä pääomasijoitusyhtiöitä. Yhtiöllä on useita rahastoja, joiden pääasiallisena tarkoituksena on sijoittaa varoja eri toimialojen yhtiöihin yrityskauppojen ja muunlaisten yritysjärjestelyiden kautta. Yhtiön sijoituspääoma on noin [ ][1] miljardia dollaria. Yhtiö on sijoittanut Euroopassa ja Yhdysvalloissa useille eri toimialoille, kuten kuluttajapalveluihin ja -tuotteisiin, ylellisyystuotteisiin, teknologiaan, lentoyhtiöihin ja terveydenhuoltopalveluihin.

Kaupan kohde Telenor Media on Norjan suurimman teleoperaattorin Telenorin tytäryhtiö. Telenor Media tuottaa erilaisia luettelo-, hakemisto- ja mainospalveluja uusmedia-alustoille ja painettuun muotoon. Yhtiöllä on johtava asema ennen kaikkea Norjassa, jonka lisäksi se toimii 11 muussa valtiossa Euroopan alueella. Suomessa yhtiöllä on kaksi tytäryhtiötä, Interinfo Finland Oy ja Oy Telenor Media Ab, joista jälkimmäinen toimii kotimaan markkinoilla aktiivisesti. Sen toiminta on alkanut elokuussa 2000. Ennen kyseistä ajankohtaa yhtiö toimi eri toiminimellä Telia Infomedia Ab:n tuotteiden myyntiagenttina. Yhtiö työllistää nykyisin Suomessa noin [ ] henkilöä Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TPG:n kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2000 oli noin [5–10] miljardia markkaa ja kaupan kohteen Telenor Median noin [150–500] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Määräysvallan hankkijalla ja hankinnan kohteella ei ole ilmoittajan mukaan päällekkäisiä liiketoimintoja. Telenor Media toimii ilmoittajan mukaan Suomessa ennen kaikkea B2B-sektorin luettelopalvelumarkkinoilla, joilla yritys tarjoaa painettuja, elektronisia ja Internet-hakemistoja ja niihin liittyviä tuotteita. Telenor Media harjoittaa liiketoimintaansa Inoa-tuotemerkin alla. Yritysten yhteystietojen ohella Inoa-palvelusta löytyvät mm. näiden luotto- ja tilinpäätöstiedot sekä yrityksiä koskevat uutiset. [ ].

Kotimaan markkinoilla toimii ilmoittajan mukaan jakelukanavasta riippuen useita kilpailijoita. Painettujen luetteloiden markkinoilla kilpailevia tuotteita ovat ilmoittajan mukaan Oy Eniro Ab:n Yritystele ja kaupunki-info -tuotteet sekä paikkakuntakohtaiset Keltaiset sivut, joita tuottavat lähinnä Finnet-ryhmä, Direktia Oy, Sonera Info Communications Oy ja Hansaprint Oy. Internet-markkinolla ilmoittajan mukaan keskeisiä kilpailijoita ovat Oy Eniro Ab:n Luotain.com, Yritystele.fi ja Kaupunki-info.fi sekä Keltaisetsivut.fi, jonka tuottajia ovat Finnet-ryhmä, Direktia Oy, Sonera Info Communications Oy ja Hansaprint Oy. Jakelukanavien merkitys on ilmoittajan mukaan ylipäänsä keskeinen.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat tarkastelun kohteena olevien tuotteiden laatu ja ominaisuudet huomioon ottaen kansalliset. Tuleva markkinakehitys saattaa kuitenkin ilmoittajan mukaan mahdollisesti laajentaa maantieteellisiä markkinoita.

Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskaupan osapuolten kauppakirjassa sopimaa myyjätaholle asetettavaa kilpailukieltoa, [ ]. Kilpailukielto on ilmoittajan mukaan välttämätön sen varmistamiseksi, että kaupan kohde siirtyy ostajalle täydessä arvossaan.

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös rekrytointikieltoa, [ ].

Kilpailu- ja rekrytointikielto liittyvät välittömästi yrityskaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Ilmoittajan esittämiä yrityskaupan liitännäisrajoituksia voidaan Kilpailuviraston näkemyksen mukaan pitää perusteltuina. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa kaupan allekirjoittamishetkellä. Rekrytointikiellon osalta Kilpailuvirasto viittaa aikaisempaan tapauskäytäntöönsä, jonka mukaan se voi koskea ainoastaan kaupan kohteen avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa TPG Media Invest I, AS hankkii yksinomaisen määräysvallan Telenor Media Holding AS:ssa. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.